Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

09
Volby - Voličský průkaz umožňuje hlasovat kdekoliv v ČR
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Jsou dva způsoby, jak lze požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu - elektronicky pomocí datové schránky či v listinné podobě do 13. října nebo osobně do 18. října 2017.

[Celý článek...]

25
Změny v platových tarifech 11/2017 dle nařízení vlády ze dne 25. 9. 2017
Vláda dnes tj. 25. září 2017 rozhodla, že státní zaměstnanci a členové bezpečnostních sborů dostanou od listopadu 2017 přidáno 10 procent. Učitelům v regionálním školství se platy zvýší o 15 procent. V níže uvedených tabulkách zjistíte výši tohoto zvýšení platů.

[Celý článek...]

25
Platy ve veřejné sféře vzrostou, nařízení dnes schválila vláda
Zaměstnanci ve veřejné správě a členové bezpečnostních sborů, tedy policisté, hasiči či příslušníci vězeňské služby, dostanou od listopadu přidáno 10%. Učitelé v regionálním školství o 15%, nařízení dnes schválila vláda. Na zvýšení platů se koalice dohodla před dvěma týdny, dnes ministři ...

[Celý článek...]

13
Registrace agendy A3082 Školský zákon v základním registru práv a povinností
Školy a školská zařízení během měsíce září dostávají do datových schránek informaci z Ministerstva vnitra ČR o registraci agendy v základních registrech a povinnost ji zaregistrovat ve lhůtě do 30 dnů (na základě § 55 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím registru práv a povinností AIS RPP Působnostní. Každá škola a školské zařízení musí provést registraci agendy v registru práv a povinností.
Pro usnadnění registrace agendy A3082 Školský zákon do registru práv a povinností připravilo Ministerstvo vnitra pro školy a školská zařízení návody, které naleznete v příloze tohoto článku.

[Celý článek...]

09
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2017. Ministryně školství, mládeže a...

[Celý článek...]

25
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2017
Jedná se o případ, kdy ředitel školy udělí žákovi známku 5 na konci druhého pololetí a žák bude vykonávat komisionální zkoušku, potom se musí ředitel základní školy obrátit na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. na Krajský úřad Pardubického kraje. Tento úřad musí v tomto případě jmenovat zkušební komisi. Vzor Žádosti o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení.

[Celý článek...]

06
Rejstřík škol a školských zařízení - zápis jedinečných oborů vzdělání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Asociací krajů ČR a v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, kapitolou E. Strategie dalšího rozvoje sítě škol a školských zařízení, čá...

[Celý článek...]

05
Přípravné třídy základních škol od školního roku 2017/2018
Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016 Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018 nově platí, že v přípravné třídě základní školy se mohou vzdělávat děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné tř&i...

[Celý článek...]

13
Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Nový zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ruší zákon č. 379/2005 Sb. Některé oblasti řeší jinak než předchozí zákon, stanovuje nové, přísnější podmínky i pro školy a školská zařízení. Vzhledem k novým povinnostem, možným sankcím, ale i možnostem využití důrazně doporučujeme seznámit se s tímto článkem i s celým textem zákona.

V příloze pod článkem jsme pro vás připravili zákazovou značku "Kouření zakázáno" spolu s textem o zákazu používání elektronických cigaret dle požadavku zákona.

[Celý článek...]

13
Souhrnné informace o povinném předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení
Krajský úřad Pardubického kraje vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách, zařízeních školního stravování, školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, školských poradenských zařízeních a školských účelových zařízeních dle školského zákona...

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení - změna názvu školy nebo školského zařízení
Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - změna názvu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení - se řídí ustanovením § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Náležitosti potřebné ke změně názvu právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení jsou...

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení - zápis školy nebo školského zařízení
Náležitosti zápisu údajů do rejstříku škol a školských zařízení - zápis školy nebo školského zařízení - se řídí § 147 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Náležitosti potřebné k zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení jsou...

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení - změna místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - změna místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb - se řídí § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Náležitosti potřebné ke změně místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb v rejstříku škol a školských zařízení jsou...

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení - zápis nového ředitele
Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - zápis nového ředitele - se řídí § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Náležitosti potřebné k zápisu nového ředitele do rejstříku škol a školských zařízení jsou...

[Celý článek...]

08
Rejstřík škol a školských zařízení - změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů... školy nebo školského zařízení
Náležitosti změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení - změna nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů, stravovaných, lůžek... školy nebo školského zařízení - se řídí § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Náležitosti potřebné ke změně nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů... v rejstříku škol a školský zařízení jsou...

[Celý článek...]

07
Zpracování Požární dokumentace - MŠ
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovoluji si Vám zaslat sdělení – upozornění na povinnost zpracovat dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plán. Tato povinnost nastala novelizací zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a to konkrétně §34 s účinností od 1. 1. 2017.
Vzhledem k tomu, že od srpna 2017 bude nově upraven proces schvalování "Dokumentace zdolávání požáru" (schválení bude rozhodnutím ve správním řízení, což bude administrativně náročnější), doporučujeme aktualizovat nebo nově zpracovat tuto dokumentaci co nejdříve, aby byla předložena HZS nejpozději v průběhu července 2017.

[Celý článek...]

23
Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení
Na základě množství dotazů k problematice konkursního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zveřejňujeme tento článek s doporučeným metodickým postupem. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláv&aacut...

[Celý článek...]

20
Ministerstvo vnitra zřizuje školám datové schránky
Ministerstvo vnitra rozšiřuje okruh subjektů, kterým do 1. 7. 2017 zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. Jejich prostřednictvím mohou být školám doručovány dokumenty, které budou mít stejnou platnost jako dokumenty v listinné podobě podepsané vlastní rukou. Vedení školy bude mít povinnost datovou schránku využívat.

[Celý článek...]

27
Metodický materiál Ministerstva vnitra ČR pro obce - školské obvody
Ministerstvo vnitra České republiky - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly na svých webových stránkách zveřejnilo nový metodický materiál ke školským obvodům. Metodický materiál, včetně vzoru obecně závazné vyhlášky, naleznete v přiložených souborech pod článkem. Vzory obecně závazných vyhlášek obce, o vymezení školských obvodů základní školy, mateřské školy, základní školy a mateřské školy...

[Celý článek...]

20
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Aktualizováno 20. 1. 2017 (MŠMT opět aktualizovalo připojené soubory) - Materiál MŠMT shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky. 

[Celý článek...]

17
Změny v poskytování slevy na dani za umístění dítěte v MŠ
Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro kalendářní rok 2016 se jedná o částku 9 900,- Kč, slevu lze však uplatnit pouze ve škole nebo v předškolním zařízení, které je registrované či evidované v rejstříku škol resp. v evidenci poskytovatelů!

[Celý článek...]

16
Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2016/2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení základního vzdělávání vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2016/2017. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značn&...

[Celý článek...]

02
Změna výše stravného, sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad
VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2016 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad   Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. ...

[Celý článek...]

22
Informace ministerstva zdravotnictví pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních
V příloze pod článkem najdete základní informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních k aplikaci přílohy k vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet a prodávat ve školách a školských zař...

[Celý článek...]

01
Aktuální informace k realizaci podpory vzdělávání dětí a žáků se SVP
Národní ústav pro vzdělávání zpracoval metodické materiály, které by měly být pro ředitele škol vodítkem při administraci výkazu R 44-99 a organizaci vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Soubory připojujeme v nezměněn&eac...

[Celý článek...]

19
Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole
Současná legislativní úprava umožňuje individuální vzdělávání na 1. i na 2. stupni ZŠ, a to podle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném od 1....

[Celý článek...]

05
Změny v platových tarifech 2016 - 2017 dle nařízení vlády č. 316/2016 Sb.
S účinností od 1. listopadu 2016 a 1. ledna 2017 dojde k plošnému navýšení všech platových tarifů státních zaměstnanců o čtyři procenta. Nemění se příloha pro pedagogy, která je platná od 1. září 2016. Nepedagogičtí pracovníci škol nebudou od 1. listopadu vypláceni podle přílohy č. 3, ale podle přílohy č. 1. Tato příloha se od 1. listopadu 2016 mění.
Nařízení vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12. září 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

[Celý článek...]

23
Pomůcky pro žáky se zdravotním postižením
Přestože došlo ke změně §16 školského zákona a vyhlášky 27/2016 Sb., v nichž nejsou specifikováni žáci se zdravotním postižením, stále platí §6 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání. V tomto paragrafu je uvedeno, že žáci se zdravotním postižením dostávají...

[Celý článek...]

31
Novelizované nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Dnes vyšlo ve Sbírce zákonů ČR novelizované nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje avizovanou změnu přílohy č. 9 předmětného nařízení, která obsahuje nové stanovení platových tříd a stupňů pro pedagogické pracovníky platné od 1. 9. 2016.

[Celý článek...]

31
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání s účinností k 1. 9. 2016
Dnes vyšla ve Sbírce zákonů ČR novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, která obsahuje velmi podstatné změny v oblasti podmínek a provozu mateřské školy.

[Celý článek...]

24
USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 27. července 2016 č. 672 o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 – MŠMT
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 27. července 2016 č. 672 o zvýšení rozpočtu kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o 2,5 mld. Kč na zvýšení odměňování pracovníků ve školství od 1. září 2016 a o zvýšení objemu platů ostatních zaměstnanců veřejného sektoru.

[Celý článek...]

06
Registr smluv - povinnost pro školy zřizované trojkovými obcemi
Od 1. 7. 2016 přibyla základním školám, které zřizují obce III. stupně, nová povinnost. V registru smluv musejí zveřejňovat smlouvy s hodnotou vyšší než 50 000 Kč bez DPH. Podle směrnice Magistrátu města Pardubic jsem vytvořila vnitřní směrnici školy a pro učitele ještě příkaz ředitelky školy se vzorovou smlouvou, aby měli pomůck...

[Celý článek...]

13
Parlament ČR schválil v 1. čtení návrh novely školského zákona o změnách financování regionálního školství
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová představila včera na 48. schůzi Poslanecké sněmovny vládní návrh zákona, kterým se mění školský zákon a který obsahuje změny financování regionálního školství. V článku naleznete stenografický zápis průběhu průběh 48. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

[Celý článek...]

12
Reforma financování regionálního školství ve Sněmovně - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE
Sněmovna bude v úterý 12. 7. 2016 v 1. čtení projednávat návrh novely školského zákona ke změně financování regionálního školství. V tomto článku zveřejňujeme předkládanou ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE.

[Celý článek...]

01
Vánoční prázdniny - Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017
Sdělení o opravě chyby v Organizaci školního roku 2016/2017 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích     Č.j.: MŠMT-9467/2015-2 Dne 4. února 2016        V Organizaci školního roku 2016/2017 v základ...

[Celý článek...]

30
Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v pátek 20. června 2016 novely několika vyhlášek, včetně novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání. Novely byly vydány ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2016 Sb. Podstatnou změnou je navrhované snížení počtu dětí ve třídě ve ...

[Celý článek...]

07
Metodický pokyn ke svazkovým školám - založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy
Průvodce a metodický návod navazuje na materiály, které byly připraveny a vydány MŠMT v letech 2009 a 2012, a to jako doplněk argumentačního průvodce „Školy zřizované svazky obcí – nové možnosti a možnost volby“. Průvodce představuje tzv. „svazkové školství“, tedy školy a školská zařízení zřizovaná dobrovolnými svazky obcí, upozorňuje na pozitiva, ale i případná rizika tohoto modelu spolupráce obcí z pohledu ekonomického, pedagogického i právního. Materiál představuje nezbytnou část metodické podpory určené pro ty, kdo uvažují o založení dobrovolného svazku obcí a zřízení svazkové školy.

[Celý článek...]

02
Odpovědnost za dítě při převozu do nemocnice
Několikrát za rok voláme do školy záchranku ke zraněným žákům. Podle vyjádření MŠMT nemá škola povinnost doprovázet žáka do nemocnice. Informuje pouze neprodleně rodiče a ti si dítě sami v nemocnici převezmou.   Pro ilustraci uvádím dopis ředitele krajské záchranky v Pardubicích i vyjádření z M&...

[Celý článek...]

01
Jak na tisk vysvědčení s ohledem na vyhlášku 3/2015 Sb.?
Dle aktuálně platné vyhlášky 3/2015 Sb. se nyní nacházíme v přechodném období, kdy je možno vysvědčení stále ještě tisknout na vzory platné dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015 Sb. (tj. včetně vyhlášky 86/2013 Sb. a ostatních pozměňujících předpisů) a nebo mohou školy dle svého uvážení již použít vzory platné dle vyhlášky 3/2015 Sb. Tyto dva způsoby tisku jsou v některých ohledech dosti odlišné a proto se na každý z nich podíváme v samostatném článku.

[Celý článek...]

05
Zeman vetoval školský zákon. Vadí mu školka pro dvouleté i inkluze. Valachová je zklamaná
Prezident Miloš Zeman ve středu vetoval novelu školského zákona. Uvedl, že dal na doporučení Svazu měst a obcí. Vadí mu povinnost vymezit obvody spádových mateřských škol a také místa pro dvouleté děti, které by mohly nastoupit od roku 2020. Podle Zemana nebudou mít školky dostatek času, aby se na ně připravily. Zeman zmín...

[Celý článek...]

02
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání
Upozorňujeme Vás na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

[Celý článek...]

25
Zotavovací akce - formulář na ohlášení a zdravotní způsobilost
Zotavovací akce – včetně pobytů v přírodě kratších než 5 dní a s počtem žáků nižším než 30, musejí být nejpozději měsíc před zahájením ohlášeny na příslušnou hygienickou stanici. Formulář ohlášení je součástí přiložené směrnice. Nový je i formulář na zdravotní způsobilost žáka, kterou potvrzuje dětský lékař.

[Celý článek...]

09
Metodika Ministerstva zdravotnictví ČR - kampaň SOLME S ROZUMEM
Ministerstvo zdravotnictví ČR upozorňuje na kampaň SOLME S ROZUMEM, která navazuje na mezinárodní akci World Salt Awareness Week.  Kampaň uvádí rizika plynoucí z nadměrné konzumace soli. Jedná se tak především o vysoký krevní tlak, náhlé mozkové příhody nebo infarkt myokardu. Kampaň je určena školní...

[Celý článek...]

23
MŠMT vydává upravený RVP ZV
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu s § 4 odst. 4 školského zákona mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společn&ea...

[Celý článek...]

15
MŠMT: Jednání ředitele jako zástupce zaměstnavatele vůči své osobě
Text výkladu MŠMT k problému, zda ředitel školy může „sám se sebou“ uzavřít pracovně právní vztah, tedy vystupovat současně jako zástupce zaměstnavatele i zaměstnanec. Velmi důležitý závěr – ředitel nemůže zastoupit zaměstnavatele při právním jednání se sebou jako se zaměstnancem, neboť již samotné zastoupen&iacu...

[Celý článek...]

08
Interaktivní PDF formuláře - Přílohy k Vyhlášce č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
MŠMT vydalo prováděcí vyhlášku č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Vyhláška je platná od 28. 1. 2016 s účinností od 1. 9. 2016. Vyhláška obsahuje několik příloh, ve kterých školy naleznou vzory, jak vytvořit individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory a vzor doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole či školském zařízení. Ve Sbírce zákonů zatím nejsou přílohy této vyhlášky zveřejněny v editovatelném formátu, proto jsme pro školy a školská zařízení vytvořili interaktivní PDF formuláře těchto příloh. Do těchto formulářových PDF můžete přímo vyplnit potřebné údaje a formuláře si uložit nebo vytisknout.

[Celý článek...]

08
Metodický materiál ČŠI - Zastupování dítěte, žáka ve věcech týkajících se vzdělávání
Česká školní inspekce zveřejnila na svých stránkách metodický materiál, který má sloužit ředitelům škol při jednání se zákonnými zástupci dětí a žáků. Týká se to především věcí souvisejících s podáním žádostí a přijímacím říze...

[Celý článek...]

01
Průvodce ředitele společným vzděláváním a další materiály MŠMT k náběhu novely školského zákona
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává další materiály k náběhu novely školského zákona. Především jde o harmonogram kroků ke společnému vzdělávání a odpovědi pro rodiče. MŠMT dnes zveřejnilo Průvodce ředitele společným vzděláváním. MŠMT také finalizovalo vyhlášku k § 19 školského zákona, která stanovuje pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků nadaných a organizaci jejich vzdělávání.

[Celý článek...]

26
Správní řízení v soukromých, církevních a obecních školách
Od 1 . května 2015 platí novelizovaná část školského zákona, týkající se rozhodování ředitelů škol. Od května tak musí všichni ředitelé škol a školských zařízení rozhodovat podle § 165 odst. 2 školského zákona ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování ve správním řízení se tak nově týká i škol soukromých či církevních. Krajské úřady budou plnit úlohu nadřazeného správního orgánu, tedy orgánu odvolacího, a to hlavně v odvolacím řízení při přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání.

[Celý článek...]

24
Ohlašování pobytů v přírodě na hygienickou stanici
Školní pobyty v přírodě (už neplatí max. 30 dětí a délka max. 5 dnů) a lyžařské výcviky musejí být 1 měsíc před konáním akce ohlášeny na příslušné územní pracoviště krajské hygienické stanice, kam spadá pobytové zařízení. Pro kolegy jsem vytvořila jednoduchý formulář, který vyplní a odešlou.

[Celý článek...]

21
Sdělení ČSÚ o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
Sbírka zákonů č. 348 / 2015  (Částka 148, Strana 4657) Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016...

[Celý článek...]

19
Sleva na daních za umístění dítěte v mateřské škole
Od kalendářního roku 2014 mohou rodiče dětí předškolního věku uplatňovat slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení v rámci ročního zúčtování záloh nebo při podání daňového přiznání. Pro rok 2014 se jednalo o částku 8 500 Kč, pro rok 2015 je možno uplatni...

[Celý článek...]

12
  Podle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, Školský zákon, § 50, odst. 2 § 50 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí ná...

[Celý článek...]

12
Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce
Ministerstvo školství vydalo doporučení pro sjednocení průběhu zápisů k povinné školní docházce. Jeho smyslem je učitelům poradit, jak sjednotit časový, obsahový a organizační rozsah zápisu.

[Celý článek...]

15
Metodické doporučení MŠMT pro mateřské školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak c...

[Celý článek...]

09
Příručka pro školy: Když se stane neštěstí
Čtenáři v příručce najdou informace o tom, co mohou očekávat v prostředí školy po neštěstí, a praktické pokyny pro to, co je třeba v takové situaci dělat. Vše je rozčleněné podle času od události.
Příručka je určena zřizovatelům a pracovníkům škol - ředitelům, učitelům, výchovným poradcům, metodikům, školním psychologům, družinářům či pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden. Její autoři doufají, že bude inspirací také pro rodiče, žáky, studenty, prarodiče, přátele a pracovníky pomáhajících profesí.

[Celý článek...]

21
Ředitelské volno, školní prázdniny, přerušení nebo omezení provozu ŠKOLY nebo přerušení činnosti ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Blíží se podzimní prázdniny školního roku 2015/2016, kdy se mění běžný chod školy nebo školského zařízení. Přitom každá škola nebo školské zařízení může používat právě takovou úpravu provozu nebo činnosti, kterou stanoví právní předpis. Pro přehlednost uvádíme následující tabulku, kde jsou dle druhu školy či školského zařízení v souladu s právními předpisy vyznačeny konkrétní možnosti.

[Celý článek...]

07
Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Od 1. 9. 2015 vstoupilo v platnost NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ ke Spotřebnímu koši - Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách. Tento materiál Ministerstva zdravotnictví ČR, který byl vypracován pracovnicemi Poradního sboru hlavního hygienika ČR, náměstka ministra zdravotnictv&iacu...

[Celý článek...]

08
Informace MŠMT pro školy k používání vázaného a nevázaného písma ve výuce
V letech 2010–2012 proběhlo na MŠMT ve spolupráci s PedF UK v Praze pokusné ověření v té době jediného uceleného systému nevázaného písma CS. Vzhledem ke skutečnosti, že nevázané písmo začala tvořit i další nakladatelství a vzniklo tudíž několik jeho variant, ...

[Celý článek...]

30
Výzva 56 - jazkové kurzy pro učitele - účtování DPH
Z výzvy 56 jsme si vybrali šablony na zahraniční jazykové kurzy pro učitele. Při vypisování výběrového řízení jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci je nutné postupovat podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. Cestovní službu upravuje paragraf 89 - zvláštní režim pro cestovní službu. V odstavci...

[Celý článek...]

22
Stanovisko MŠMT k výkladu § 34 odst. 4 školského zákona - přijímání předškoláků do MŠ
V následujícím dopise zveřejňujeme stanovisko odboru vzdělávací soustavy MŠMT, týkající se povinnosti přijmout k předškolnímu vzdělávání dítě s trvalým pobytem mimo obec, která zřizuje mateřskou školu. Dotaz vznesli na poradě tajemníků zástupci obcí Středočeského kraje s ohledem na z...

[Celý článek...]

17
Jak posuzovat kvalifikaci učitele/ky mateřské školy?
Vzhledem k množícím se dotazům o uznávání kvalifikace absolventů Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl zveřejňujeme tabulku pod článkem, kterou zpracovali pracovníci MŠMT. Je důležité upozornit, že se jedná pouze o uznávání všech oborů t&eac...

[Celý článek...]

15
ČŠI představila model kvalitní školy a modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Česká školní inspekce představila odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016.

[Celý článek...]

23
Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě školního řádu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy.

[Celý článek...]

23
Krajské normativy pro rok 2015
V níže uvedených dokumentech naleznete informace k rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu na rok 2015 poskytovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon). Základní částky krajských normativů pro rok 2015 a ukazatele rozhodné pro jej...

[Celý článek...]

09
Metodické doporučení k přípravám diet ve školních jídelnách
V návaznosti na probíhající celoplošná školení pro školní jídelny na téma "Dietní stravování a alergeny" bylo na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zveřejněno "Metodické doporučení k provádění některých činností souvisej&iacu...

[Celý článek...]

16
Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Pro školní rok 2014/2015
Publikace ke stažení - Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vydání první, Praha, březen 2015. 
Školní rok 2014–2015 je prvním rokem, kdy školy s učebními obory povinně realizují závěrečnou zkoušku podle jednotného zadání. Ačkoliv ověřování tohoto způsobu zadávání závěrečné zkoušky probíhá již od školního roku 2004–2005, je situace povinné realizace jednotného zadání pro školy nová.

[Celý článek...]

02
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává toto metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti -  s cílem podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

[Celý článek...]

27
Novela vyhlášky o školním stravování - Dietní stravování
Od 1. února 2015 vstoupila v platnost vyhláška č. 17/2015 Sb., o školním stravování, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška umožňuje školním jídelnám zajišťovat dietní stravování a zárov...

[Celý článek...]

22
Poslanci schválili novelu školského zákona
13. února 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu školského zákona, která například zpřístupňuje přípravné třídy základních škol všem dětem, řeší pracovní poměr ředitelů veřejných škol nebo zakazuje prodej nezdravého sortimentu ve školních automatech a buf...

[Celý článek...]

09
Věstník MŠMT 1/2015
Část normativní Příkaz ministra č. 32/2014, kterým se mění Příkaz ministra č. 4/2014  (mění přílohu č. 3 Příkazu ministra č. 4/2014, kterým se upravuje poskytování stipendií k zahraničním mobilitám) Část metodická Pokyn MŠMT k provedení § 6 odst. 5...

[Celý článek...]

09
Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v základních školách
MŠMT zveřejňuje metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách.

[Celý článek...]

26
Rozšíření Pokusného ověření individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ
MŠMT zveřejňuje „Dodatek č. 3 k vyhlášení Pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni ZŠ", který obsahuje především informaci o zvýšení počtu pilotních škol a seznam těchto škol, včetně kontaktů na ně.

[Celý článek...]

23
Podpisy na rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku
Před zápisem dětí do 1. ročníku jsem od kolegů z Královéhradeckého kraje dostala informaci, že na žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky musejí být podpisy obou zákonných zástupců. Požádala jsem o vysvětlení právníka - pana dr. Hlaváče a obdržela jsem toto sta...

[Celý článek...]

13
Stanovisko ČSI k pojetí "nezbytné doby" v novele ZPP
S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. P...

[Celý článek...]

27
Zákon o veřejných zakázkách umožňuje nákup kvalitních strojů pro praxi žáků
Pro společnosti vyrábějící obráběcí stroje se otevřela možnost získat v rámci Evropských fondů dotace na stroje určené k výukovým účelům pro školy technického zaměření. Při výběru dodavatelů je v rámci příslušného výběrového řízení dávána přednost nejlevnější nabídce, a ta bývá velmi často čínské, tchajwanské nebo jiné asijské provenience. Zadavatelé však mohou omezit účast dodavatelům, kteří nemají sídlo nebo místo podnikání v členském státě EU nebo státech, s nimiž má Česká republika či EU uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup k zadávané veřejné zakázce.

[Celý článek...]

24
Postavení osobního asistenta ve škole
V posledním čísle Učitelských novin č. 31/2014 ze dne 23. září v části nazvané Odborníci radí na straně 13 naleznete zajímavý článek o vzájemném vztahu mezi školou a osobním asistentem. Autorem článku je právník Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství a po...

[Celý článek...]

18
Nepřítomnost žáka ve výuce z osobních důvodů
Nadaní žáci v základních školách bývají uvolňováni na tréninky, dojíždějící žáci odcházejí dříve z výuky kvůli autobusu atd. Školy vycházejí svým žákům vstříc, ale musejí ošetřit nepřítomnost žáka ve výuce. Dětem, které nejsou po...

[Celý článek...]

22
Žáci cizinci s neomluvenou absencí
Pokud má škola ve své evidenci žáky – cizince, kteří mají neomluvenou absenci, je možno je za níže uvedených podmínek vyřadit z evidence. Pokud je absence omluvená, vyřadit je z evidence nelze.   V souladu s § 36 odst. 2 školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na občany jiného člen...

[Celý článek...]

04
Poslanci drtivou většinou schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících
Praha, 30. července 2014 - Poslanecká sněmovna dnes ve 3. čtení schválila vládní novelu zákona o pedagogických pracovnících, díky které se odvrátila hrozba personální krize na školách po celé České republice. "Jsem rád, že návrh novely poslaneckou sněmovnou prošel. Pokud by se tak nestalo, v někter...

[Celý článek...]

23
Upozornění Úřadu práce České republiky - potvrzování doby studia
Ustanovení § 75 odst. 3 školského zákona upravuje ukončení studia na střední škole. Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku. Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestáv&aa...

[Celý článek...]

02
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání
Upozorňujeme Vás na důležitá ustanovení § 53 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro složení komise a její činnost platí obdobně ustanovení § 22 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

[Celý článek...]

24
Kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014
V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  zveřejňuje Ministerstvo  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  kritéria  hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky pro maturitní zkoušku ve školním roce 2013/2014.

[Celý článek...]

22
Děti rodičů, kteří pracují v cirkuse nebo třeba jezdí s houpačkami, navštěvují během školního roku mnoho škol. Z každé mají v notýsku potvrzení od ředitele, v jakém termínu ve škole byly. Tito žáci mají kmenovou školu, a tudíž nejsou podle školského zákona žáky žádné z dal&s...

[Celý článek...]

21
Kázeňská opatření
  Udělování výchovných opatření   Podle § 31 zákona š561/2005 Sb. (školského zákona) a podle §17 vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání lze uložit kázeňská opatření.  Kázeňskými opatřeními jsou:  napomenutí tří...

[Celý článek...]

21
Vyjádření MŠMT k tématu zápisu dětí do ZŠ
MŠMT je obeznámeno se situací v některých lokalitách, kde kapacity základních škol nedostačují ani k přijetí dětí ze školského obvodu. MŠMT zdůrazňuje, že podle § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděl&...

[Celý článek...]

01
Vzory: Výzva zákonnému zástupci - možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí  ve věci "nepřijetí" dítěte do ZŠ
Spis předávaný ředitelem základní školy na Krajský úřad Pardubického kraje k odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání by měl obsahovat také výzvu k vyjádření se v určité lhůtě k podkladům rozhodnutí společně s doručenkou (ověřenou kopii výzvy); pokud zákonný zástupce možnost využil a vyjádřil se písemně, vkládá se do spisu i toto jeho vyjádření, pokud se vyjádřil ústně, je nutno doplnit do spisu Protokol o vyjádření se podkladu rozhodnutí.

[Celý článek...]

01
Vzor - Autoremedura - základní vzdělávání
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzor autoremedury, který je Vám k dispozici.
H. Pochobradská, Krajský úřad Pardubického kraje, OŠK

[Celý článek...]

01
Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzory Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení, které jsou Vám k dispozici. H. Pochobradská, KrÚ Pk, OŠK

[Celý článek...]

01
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání  - ZŠ
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání dle § 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – obecní a krajské základní školy.

[Celý článek...]

17
Kantýna v základní škole
V základní škole jsme otevřeli pro žáky a zaměstnance školy kantýnu v místnosti bývalé kanceláře. Neprováděli jsme žádné stavební úpravy, pouze jsme místnost vybavili pultem, regály a chladicím boxem. Jelikož však došlo ke změně účelu užívání, je potřeba požádat stavebn&i...

[Celý článek...]

27
Určení lhůt splatnosti po novele obchodního zákoníku
Dne 1. 7. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě které jsou nově stanovena pravidla pro stanovování lhůt splatnosti ceny za dodávky zboží či poskytnutí služeb. Pardubický kraj či jím zřizované či zakládané subjekty musí od uvedeného data dbát na to, aby ve vztahu k němu nebo k jím zřízeným či založeným subjektům nebyla stanovena lhůta splatnosti delší nežli 30 dnů a ve výjimečných případech 60 dnů.

[Celý článek...]

26
Sdělení k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace krajů ČR k žádostem středních a vyšších odborných škol o zápis jedinečných oborů do rejstříku škol a školských zařízení   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Asociac&iacut...

[Celý článek...]

23
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy ukládá školský zákon řediteli každé základní školy, střední školy (s ohledem na § 91 odst. 2 školského zákona také konzervatoře) a vyšší odbo...

[Celý článek...]

13
Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014. V Praze dne 30. srpna 2013 Č. j. MSMT-33271/2013-1 Ministerstvo &scaro...

[Celý článek...]

11
Elektronická žákovská knížka
Před zavedením elektronické žákovské knížky jsem se informovala na MŠMT, zda stačí tato její podoba nebo ji i nadále musíme vést i v papírové podobě. Uvádím zde svůj dotaz i odpověď z MŠMT. Mgr. Bc. Jana Smetanová ZŠ Prodloužen&aacu...

[Celý článek...]

28
Metodický pokyn k řešení šikanování na školách
MŠMT vydalo nový metodický pokyn Č.j. MŠMT-22294/2013-1 k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních včetně pěti příloh, které popisují, jakým způsobem mají školy a školská zařízení postupovat v případě řešení těchto negativních jevů. ...

[Celý článek...]

19
Školní preventivní strategie
Od školního roku 2013/2014 mají mít školy kromě Minimálního preventivního programu (MMP) i Školní preventivní strategii, z níž MMP vychází.  Strategii jsem zpracovala podle předlohy pana Mikáče a upravila jsem ji pro potřeby naší školy. V příloze pod článkem ji dávám k dispozici k úpravám dalším školám (Vnitřní směrnice k primární prevenci rizikového chování u žáků školy).

[Celý článek...]

31
Ministerstvo školství upravilo a doplnilo vzdělávací standardy
Praha, 11. června 2013 – MŠMT v rámci úprav RVP ZV platných od září 2013 zpřesnilo již vydané vzdělávací standardy. Standard pro anglický jazyk byl doplněn o další dva – Standard pro Německý a Francouzský jazyk. Standardy pro základní vzdělávaní představují minimální cílov&e...

[Celý článek...]

27
Novela obchodního zákoníku obsahující maximální doby splatnosti faktur
Dovoluji si Vám oznámit, že dne 20.6.2013 podepsal prezident novelu obchodního zákoníku obsahující maximální doby splatnosti. Zdůrazňuji, že je třeba, abyste při uzavírání smluv po datu účinnosti této novely přizpůsobili termín splatnosti faktur novému znění obchodního zákoníku.

[Celý článek...]

10
Neplnění dohody o plnění povinné školní docházky v zahraničí
Jestliže rodiče uzavřou se základní školou dohodu, podle které bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku v zahraničí a bude přezkušováno v kmenové škole, musí se žák k přezkoušení dostavit nejdéle za 2 roky. Nedostaví-li se k dohodnutému přezkoušení, jsou rodiče povinni zaslat šk...

[Celý článek...]

19
Přijímání cizinců na SŠ a oprávnění k pobytu na území ČR
Uchazeče o vzdělání z ciziny je  nezbytné přijmout k danému vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občany České republiky (tedy vydat rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v dané škole či k poskytování školských služeb v daném školsk&eacut...

[Celý článek...]

19
Vzory - Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení - základní vzdělávání
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, připravila jsem pro Vás vzory Zpětvzetí odvolání a Usnesení o zastavení řízení, které jsou Vám k dispozici. H. Pochobradská Vzor : Zpětvzetí odvolání   Základní škola (ná...

[Celý článek...]

18
Dotaz z okresní porady v Ústí nad Orlicí dne 17. 4. 2013
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  výdaje podle ustanovení § 6 odst 1 Vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky se hradí v současné době z přímých nákladů (ONIV), mohou...

[Celý článek...]

04
Prováděcí vyhláška k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Dobrý den, konečně byla vydána dlouho očekávaná prováděcí vyhláška k zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Byla vydána dne 26. března 2013 pod číslem 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhá&scaro...

[Celý článek...]

02
Zájmové útvary se na už vysvědčení neuvádějí
Novela Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vypouští v § 15 klasifikaci žáků v zájmových útvarech. Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 201...

[Celý článek...]

01
Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013
27. 3. 2013 - V souladu s § 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) kritéria hodnocen&iac...

[Celý článek...]

21
Zdravotní způsobilost žáků k praktickému vyučování
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů - § 51. K této problematice uvádíme v příloze pod článkem stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR a článek k danému tématu uveřejněný na stránkách www.bozpinfo.cz. Zdravotní způsobilost studentů na praxi ...

[Celý článek...]

12
Právní výklad k § 23 zákona o pedagogických pracovnících
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Právní výklad k § 23 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 132 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[Celý článek...]

07
Stanovisko MŠMT ke kvalifikaci předsedů maturitních komisí a k hlasování maturitní komise
 1) Podle § 74 odst. 8 písm. a) školského zákona, který se vztahuje jak na závěrečné, tak i na maturitní zkoušky, má předseda zkušební komise „odbornou kvalifikaci v příslušném nebo příbuzném oboru a vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let“ … Časté dotazy směřuj...

[Celý článek...]

27
Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu
Informace o povinnosti zřídit bankovní účet určený pro příjem dotací ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 501/2012 Sb.) Zákon č. 501/2012 Sb. do...

[Celý článek...]

30
Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím zřizovaným Pardubickým krajem
Krajský úřad Pardubického kraje vydal normu specifikující zásady vztahů orgánů kraje k jím zřizovaným příspěvkovým organizacím. Norma je přílohou této anotace.

[Celý článek...]

24
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání - ZŠ
Metodika k rozhodování ředitele o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání dle § 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – obecní a krajské základní školy.

[Celý článek...]

21
Uznané vzdělání v zahraničí a maturita v ČR
Uznané vzdělání v zahraničí a maturita v ČR (nostrifikovaná vysvědčení ze zahraničí). V případě, že žák dosáhl v zahraničí středního vzdělání s maturitní zkouškou, které je posouzeno jako rovnocenné se středním vzděláním, kterého dosáhnou absolventi příslu&sc...

[Celý článek...]

17
Pokyn MŠMT o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Materiál č.j. MŠMT–45853/2012-23 Pokyn ministerstva k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2012.

[Celý článek...]

14
Doporučení MŠMT k vydávání rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozhodování v přezkumném řízení zjistilo závažné nedostatky v některých rozhodnutích o přijetí, resp. nepřijetí, dítěte k předškolnímu vzdělávání, a proto vydává následující doporučen&iacu...

[Celý článek...]

09
Změna sazby stravného a náhrad za používání motorových vozidel
VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2012 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 z&a...

[Celý článek...]

21
Metodika - organizace volby prezidenta ve zdravotnických, sociálních a výchovných školských zařízeních
Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013)   v lůžkových zdravotnických zařízeních,  zařízeních sociálních služeb, školských výchovných zařízeních či v jiných obdobných zařízeních (metodick&...

[Celý článek...]

03
Kritéria přijímání žáka do školní družiny
V důsledku narůstajícího počtu žáků v základních školách a tíživé finanční situace regionálního školství budou velmi důležitá kritéria přijímání žáka do ŠD. Ve vzájemné spolupráci odborníků ve školství, předkládáme návrh kritérií, která splňují i doporučení veřejného ochránce práv.

[Celý článek...]

27
MŠMT představilo plán opatření k výkonu rozsudku D.H. proti ČR
Naplňování výkonu rozsudku – vybraná opatření na odstranění segregace a naplňování práv dítěte podle Úmluvy o ochraně lidských práva základních svobod, Úmluvy o právech dítěte, Ústavy ČR a školského zákona.

[Celý článek...]

25
    Vedení školského odboru Jihomoravského kraje vydalo právní výklad k nutnosti prokázání zdravotní způsobilosti žáků ke vzdělávání podle § 51 zákona. Dovolujeme si tuto informaci poskytnout všem ředitelům škol Pardubického kraje.

[Celý článek...]

21
Novela vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

[Celý článek...]

14
Ve škole mám vytvořené vnitřní směrnice, které každoročně aktualizuji. Pro kolegy, kteří nově nastupují do funkce, uvádím seznam směrnic, se kterými pracuji. Každý vnitřní předpis je nutné upravit na potřeby vlastní školy.Bezpečný provoz v tělocvičnách a na hřištíchCestovní náhradyČerpání FKSPDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůDoplňková činnostJednací řádKamerový systémKolektivní smlouva – odboryKoncepce rozvoje školyKontrola pracovníků v d...

[Celý článek...]

20
V souvislosti s novelou školského zákona, která zrušila vydávání výstupních hodnocení, je třeba upravit i školní řád, pokud toto ustanovení obsahuje. Školní řád je dokument, který schvaluje školská rada. Proto je nutné udělat úpravy během prázdnin a nechat ho školské radě schválit tak, aby platil nejpozději od 3. září. Žáci musejí být seznámeni na začátku školního roku s celým školním řádem (příkaz ČŠI při inspekci) - a seznámení musí být zapsán...

[Celý článek...]

29
    Vážené ředitelky, vážení ředitelé škol a školských zařízení,     Vzhledem k tomu, že ostrý provoz základních registrů MVČR je na spadnutí, dovoluji si na tomto mítsě založit informační blok k jejich provozu a souvislostem navazujících na ně. Jedná se zejména o...

[Celý článek...]

24
Pokud ředitel školy jako vyučující dá žákovi na konci druhého pololetí známku 5 a žák bude dělat komisionální zkoušku, musí zkušební komisi na základě ustanovení § 23, odst.1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění ...

[Celý článek...]

21
Vážení, vzhledem k častým dotazům, které se týkají kvalifikace absolventek Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v Litomyšli, uvádíme kvalifikaci, kterou absolventky podle zákona č. 563/2004 Sb. získaly. Protože slovní název oboru někdy zcela nevystihuje obsah a...

[Celý článek...]

07
Jaroslava Kašíková Odbor rejstříku a péče o pedagogické pracovníky Tel. 234 811 205   1.Jak bude ředitel školy evidovat pracovní dobu učitelům, kteří odpracují přímou vyučovací povinnost ve škole, ale zbytek pracovní doby při nepřímě vyuč. činnosti odpracují doma?   K dotazu č. 1 Záleží na ...

[Celý článek...]

15
Dotaz: Jak má střední škola řešit docházku do školy v případě maturantů v období mezi konáním didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky (MZ) a konáním ústních zkoušek MZ? Pozn.: V této době již musí mít žáci ukončen&ya...

[Celý článek...]

07
  Pardubice - Aktuálním změnám právních předpisů ve školství - novele školského zákona bude věnován seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2012 od 9 hodin v prostorách Střední odborné školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště, Pardubice, d...

[Celý článek...]

13
Odbor vzdělávací soustavy zpracovává postupně výklady k novele školského zákona. Budou zveřejňovány na adrese: http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace. Jako první byl zveřejněný Výklad přechodných ustanovení k novele § 166 školského zákona.

[Celý článek...]

13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne  12. ledna 2012 Čj.: 41 118/2011-20     Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy Na základě novely školského zákona zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., ...

[Celý článek...]

13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 12. ledna 2012 Č.j.: MSMT-902/2012-20   Informace o změnách v oblasti vlastního hodnocení školy a výstupního hodnocení žáka Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, ...

[Celý článek...]

13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy         V Praze dne 12. ledna 2012 Č.j.: MSMT-1425/2012-20   Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinnost&iac...

[Celý článek...]

13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy         V Praze dne 12. ledna 2012 Č.j.: MSMT-1425/2012-20   Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinnost&iac...

[Celý článek...]

16
Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, podle nové jednotné platové tabulky pro pedagogické pracovníky stoupnou od 1. 1. 2012 výrazně platy vychovatelkám školní ddružiny. Protože jsem se obávala, že nárůst nebude ze strany MŠMT pokryt, požádala jsem o vyjádření přímo pracovní...

[Celý článek...]

18
Stanovisko ke (znovu)podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období u žáků, kteří neukončili úspěšně poslední ročník vzdělávání, a nekonali proto MZ v jarním zkušebním období  (vypracoval O 23 ve spolupráci s O 20 a O 80 MŠMT)  I.    &nbs...

[Celý článek...]

18
Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol   1)      Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části maturitní zkoušky?   ·        Z&aacu...

[Celý článek...]

18
Žák ukončil řádně na jaře poslední ročník střední školy. U jarní maturitní zkoušky neuspěl z jednoho profilového předmětu. Ze stejného profilového předmětu neuspěl ani na podzim. Nyní je v situaci, kdy má již SŠ ukončenu a zbývá mu poslední třetí pokus na složení příslušné profi...

[Celý článek...]

11
Zařazení žáka cizince do ročníku
V článku autor předkládá materiál občanského sdružení META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů s informacemi o zařazování cizinců do ročníku včetně zajímavých odkazů.

[Celý článek...]

28
Odklad třetí povinné zkoušky na školní rok 2012/13.
Zdroj: www.novamaturita.cz

[Celý článek...]

20
Základní informace o podmínkách udělení odkladu povinné školní docházky.

[Celý článek...]

20
Stanovisko MŠMT k přijímání dětí k základnímu vzdělávání
Stanovisko MŠMT k přijímání dětí k základnímu vzdělání. Kdy můžeme odmítnout žáka "spádového" a kdy "nespádového".

[Celý článek...]

20
Individuální vzdělávání upravuje §41 Školského zákona. Informace a doporučení Ministerstva školství, mládežea tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání vydalo MŠMT v dokumentu č.j.14821/2007-22 ze dne 19. 6. 2001. V tomto dokumentu jsou komentáře k jednotlivým bodům § 41 Školského...

[Celý článek...]

17
Komentář k novele maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb.
Zdroj: www.novamaturita.cz

[Celý článek...]

13
Katalogy zkoušek společné části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/13.

[Celý článek...]

30
Státní maturita - prospěch z nepovinné zkoušky společné části; omluvy z nepovinné zkoušky společné části. 

[Celý článek...]

27
Několik informací k vydávání vysvědčení
Kdy vydáváme vysvědčení, jaké datum má být na vysvědčení, jak hodnotit žáka - cizince, či žáka studujícího v zahraničí?

[Celý článek...]

29
Hodnocení nepovinné zkoušky - společná část maturity (podle novely vyhlášky č. 177/2009 Sb.)

[Celý článek...]

28
Na základě dotazů dvou základních škol (ZŠ Pardubice, Prodloužená a ZŠ Pardubice, Družstevní) na MŠMT článek částečně napovídá, jak řešit evidenci žáků ve školní matrice, jestliže žák přestane bez udání důvodu docházet do školy.  Škola není schopna ani ve spolupráci s policií zjisti místo pobytu žáka.

[Celý článek...]

27
Může škola vyloučit ze školní družiny dítě, jehož zákonní zástupci neuhradili poplatek stanovený školou za pobyt dítěte ve školní družině? Jaké jsou v tomto případě možnosti školy? Dá se tomuto problému předejít?

[Celý článek...]

26
Právní výklad k postupu při rozhodování ředitele podle § 165 odst. 2 školského zákona po novelizace § 183 školského zákona. Nové znění § 183 odst. 2, kdy byla doplněna slova „§ 165 odst. 2 písm. b), e), f) a g)"; mělo vyloučit některé druhy rozhodování ředitelů škol z režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Důsledkem toho, že nedošlo ke změně § 165 školského zákona, je založení vnitřní rozpornosti školského zákona.

[Celý článek...]

26
Odkaz na právní výklady na stránkách MŠMT

[Celý článek...]

25
Legislativní pravidla pro novou maturitní zkoušku - školský zákon - úplné znění zákona č. 561/2004 Sb. (Sbírka zákonů č. 317/20008 Sb.) a vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve zněn...

[Celý článek...]

25
Podle ustanovení §66 zákoníku práce, jehož změna nabyla účinnosti 1.1.2011, mohou zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nemůže však ve zkušební době zrušit pracovní poměr v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době pr...

[Celý článek...]

25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, na kalendářní rok 2011 tyto republikové normativy: VĚKOVÁ KATEGORIE NIV CELKEM ...

[Celý článek...]