Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny

Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR zveřejnilo, jak postupovat v případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte ze školní družiny do konce provozní doby. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte (účastníka) ze školní družiny (dále jen „družina“) do konce provozní doby, školské zařízení (pedagogický pracovník) by mělo postupovat následujícím způsobem: 1. Školské zařízení (pedagogický pracovník) telefonicky kontaktuje zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobu, a to...
Publikováno: 17. prosince 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona – Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole. Více informací v připojených souborech a na webu MŠMT.  
Publikováno: 5. prosince 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Rejstřík škol a školských zařízení

Rejstřík škol a školských zařízení

Krajský úřad Pardubického kraje vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách, zařízeních školního stravování, školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, školských výchovných a ubytovacích zařízení, školských poradenských zařízeních a školských účelových zařízeních dle školského zákona...
Publikováno: 23. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Registrace agendy A3082 Školský zákon v základním registru práv a povinností

Registrace agendy A3082 Školský zákon v základním registru práv a povinností

Školy a školská zařízení během měsíce září dostávají do datových schránek informaci z Ministerstva vnitra ČR o registraci agendy v základních registrech a povinnost ji zaregistrovat ve lhůtě do 30 dnů (na základě § 55 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů) prostřednictvím registru práv a povinností AIS RPP Působnostní. Každá škola a školské zařízení musí provést registraci agendy v registru práv a povinností.
Pro usnadnění registrace agendy A3082 Školský zákon do registru práv a povinností připravilo Ministerstvo vnitra pro školy a školská zařízení návody, které naleznete v příloze tohoto článku.
Publikováno: 23. listopadu 2018
Hodnocení: 3.8
Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Nařízení vlády ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

Změna nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, se mění takto:

Publikováno: 21. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Aktuální znění vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání po poslední novele vyhláškou č. 244/2018 Sb. je přílohou tohoto článku. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018. Změny se týkají zejména úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a způsobu hodnocení  uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky.

Publikováno: 1. listopadu 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
VYHLÁŠKA č. 232/2018, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 232/2018, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 232/2018 ze dne 12. října 2018, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2018. Znění v připojeném souboru.

Publikováno: 18. října 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Novela vyhlášky č. 341/2014 Sb.

Novela vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.   Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, od 1. října 2018 nabývá účinnosti vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění...
Publikováno: 24. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, obecně známém jako „Nařízení eIDAS“, přináší změnu při podepisování elektronického dokumentu. Dne 19. 9. 2018 (včetně) končí možnost pro orgány veřejné moci...
Publikováno: 13. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, upozorňujeme, že vyšla novela vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. První úprava se týká nejnižšího počtu žáků ve třídě - škola tvořená třídami prvního a...
Publikováno: 2. září 2018
Autor: Hana Pochobradská
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb., tzv. „pamlskové vyhlášky“

Novela vyhlášky č. 282/2016 Sb., tzv. „pamlskové vyhlášky“

Vážená paní vedoucí, Vážený pane vedoucí, v tomto článku naleznete novelu vyhlášky č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, tzv. „Pamlsková vyhláška“. Soubory: ...
Publikováno: 30. srpna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Novela vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

V přiložených souborech naleznete novelizovanou vyhlášku ve znění zveřejněném ve Sbírce zákonů a upravený text včetně vyznačení změněných ustanovení jednotlivých paragrafů.
Publikováno: 27. srpna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

V přiložených souborech naleznete formát vyhlášky ve znění zveřejněném ve Sbírce zákonů, v dalším souboru upravený text včetně vyznačení změněných ustanovení jednotlivých paragrafů a dopis MŠMT, určený ředitelkám/ředitelům mateřských škol. M. Málková odbor školství KrÚ Pk tel. 466 026...
Publikováno: 14. srpna 2018
Hodnocení: 5.0
Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb.

Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb.

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři se novelizuje k 1. 9.2018. Novela se týká především výchovných opatření, zřizování víceoborových tříd a počtu oborů víceoborových tříd. Více informaci v připojeném souboru.
Publikováno: 3. srpna 2018
Hodnocení: 5.0
Změna nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Změna nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání se k 10. 8. 2018 mění. Změny a doplňky se týkají oborů Zdravotnický asistent, Praktická sestra, Masér ve zdravotnictví, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaný zdravotnický záchranář a...
Publikováno: 3. srpna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Senát schválil změnu školského zákona, dítě mladší tří let nebude mít na přijetí do mateřské školy právní nárok

Senát schválil změnu školského zákona, dítě mladší tří let nebude mít na přijetí do mateřské školy právní nárok

Senát schválil odklad reformy financování regionálního školství o jeden rok, reforma tak bude naplno spuštěna v roce 2020. Některé změny ve financování škol se ale projeví už v roce 2019. Novela také ruší povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti.
Publikováno: 23. července 2018
Hodnocení: 5.0
Posuzování dočasné neschopnosti žáků ke studiu lékařem

Posuzování dočasné neschopnosti žáků ke studiu lékařem

Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje vyjádření k omlouvání nepřítomnosti žáků a studentů lékařem a k úhradě za tento výkon:     Posouzení pracovní neschopnosti a neschopnosti žáka ke studiu je službou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění, přičemž...
Publikováno: 7. června 2018
Autor: Irena Tlapáková
Hodnocení: Nehodnoceno
Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí

Informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizované informace ke vzdělávání dětí a žáků – cizinců a osob, které pobývaly dlouhodobě v zahraničí. Přiložený soubor obsahuje aktuální informace pro mateřské, základní a střední školy (popř. vyšší odborné školy), a to...
Publikováno: 6. června 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a  školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktualizuje „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení” (Č.j.: MSMT-6440/2018-1). Tento metodický výklad má pomoci ředitelům škol a školských zařízení, jejich odpovědným zástupcům i...
Publikováno: 21. května 2018
Hodnocení: 5.0
Informace a doporučení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  k individuálnímu vzdělávání v základní škole 2018

Informace a doporučení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání v základní škole 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo aktualizovanou verzi dokumentu Informace a doporučení k individuálnímu vzdělávání žáků v základní škole. Text informace a doporučení naleznete v příloze pod článkem.
Publikováno: 15. května 2018
Autor: Hana Pochobradská
Hodnocení: Nehodnoceno
Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2018

Jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení - vyučujícím je ředitel školy - základní vzdělávání 2018

Pokud ředitel školy udělí žákovi známku 5 na konci druhého pololetí a žák bude vykonávat komisionální zkoušku, potom se musí ředitel základní školy obrátit na základě ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb. na krajský úřad. Tento úřad musí v tomto případě jmenovat zkušební komisi. V příloze - vzor Žádosti o jmenování zkušební komise pro komisionální přezkoušení...
Publikováno: 20. dubna 2018
Autor: Hana Pochobradská
Hodnocení: 3.0
Důvod vyloučení žáka nebo studenta ze studia

Důvod vyloučení žáka nebo studenta ze studia

Novelou školského zákona provedenou zákonem č. 101/2017 Sb., s účinností od 1. září 2017, byla včleněna úprava zakotvující postup, kdy došlo ke zvláště závažnému zaviněnému porušení povinností stanovených školským zákonem. V případě, že žák nebo student se dopustí zvláště...
Publikováno: 9. dubna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Uzavírání smluv mezi žákem střední školy a právnickou osobou o příspěvku na studium

Uzavírání smluv mezi žákem střední školy a právnickou osobou o příspěvku na studium

Novelou školského zákona provedenou zákonem č. 107/2017 Sb. byla v § 30 na konci odstavce 5 doplněna věta. S účinností dnem 1. září 2018 je toto znění § 30 odst. 5: „Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vystupovat jako zprostředkovatel smlouvy mezi žákem nebo studentem starším 15 let na jedné straně...
Publikováno: 20. března 2018
Hodnocení: 3.0
Zveřejnění jednotných zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018

Zveřejnění jednotných zadání pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018

Na webovém portálu nové závěrečné zkoušky byla zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek školního roku 2017/2018. Školy zde najdou zadání pro všechny části závěrečných zkoušek – pro zkoušku písemnou, praktickou i ústní. Jednotná zadání...
Publikováno: 6. března 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Na základě množství dotazů k problematice konkursního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zveřejňujeme tento článek s doporučeným metodickým postupem. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský...
Publikováno: 6. března 2018
Hodnocení: 3.0
Aktualizace tří příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Aktualizace tří příloh Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

MŠMT aktualizovalo 3 přílohy Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č. j. 21291/2010-28), a to přílohu č. 7 – Kyberšikana, č. 10 – Vandalismus a č. 11 – Záškoláctví.
Publikováno: 19. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodická publikace k organizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání ve školním roce 2017/2018

Metodická publikace k organizaci závěrečných zkoušek podle jednotného zadání ve školním roce 2017/2018

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil metodickou publikaci určenou pedagogům, kteří mají ve školách na starosti závěrečné zkoušky. Upozorňuje na změny, ke kterým dochází ve školním roce 2017/2018, a poskytuje návod, jak při přípravě závěrečných zkoušek postupovat. 
Publikováno: 19. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Termíny odevzdávání výkazů v roce 2018

Termíny odevzdávání výkazů v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo termíny odevzdávání výkazů v roce 2018. Termíny odevzdávání výkonových výkazů a kontakty na zpracovatelky výkonových výkazů v roce 2018 jsou uvedeny zde. Termíny odevzdávání výkazů v roce 2018 Školy zřizované MŠMT odešlou data...
Publikováno: 14. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti

Postup při uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti

S cílem zabezpečit jednotný postup v rámci České republiky vydalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2009 metodický pokyn č. j. 60117/2009/OVZ k uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou. Tento metodický pokyn doporučuje řediteli školy zvážit po konzultaci s místně příslušnou...
Publikováno: 14. února 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Metodická podpora NÚV ke změnám matematického vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Metodická podpora NÚV ke změnám matematického vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání zveřejnil odpovědi na často kladené otázky k opatřením ministra, kterými se mění matematické vzdělávání v RVP oborů středního odborného vzdělávání z prosince 2017. NÚV provozuje Konzultační centrum (http://www.nuv.cz/p/konzultacni-centrum), kam můžete posílat případné...
Publikováno: 25. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
1234567