Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 28. března 2011
Autor: Radek Hejný
Ohodnotit článek:
3.3

pondělí 28. března 2011

Je možné vyřadit žáka ze školní matriky, jestliže přestane chodit do školy a je nezvěstný?

Jak postupovat při vykazování žáků, kteří si plní povinnou školní docházku, jsou zapsáni na své kmenové škole, ale pobývají na neznámém místě (dle pátrání policie), pravděpodobně v zahraničí, aniž by to rodiče základní škole oznámili. Článek vznikl na základě dotazů ZŠ Pardubice, Prodloužená a ZŠ Pardubice, Družstevní na legislativním odboru MŠMT:

Budou tito nezvěstní žáci vykazováni i ve výkonovém výkaze k 30. 9., podle kterého jsou škole přidělovány peníze? Nedopustí se škola neoprávněného čerpání finančních prostředků, když tito žáci ve škole nejsou.

Ano. Ve výkazech (resp. v rámci předávání individuálních údajů) podle vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů, se uvádějí všichni žáci vedení ve školní matrice základní školy, tedy i žáci pobývající v zahraničí bez ohledu na to, zda jejich zákonní zástupci plní povinnost podle § 38 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Naposledy uvedení žáci budou vedeni ve školní matrice, dokud nenastane některá ze zákonem výslovně předvídaných skutečností majících za následek ukončení základního vzdělávání (viz např. § 54 odst. 2 nebo § 49 zákona č. 561/2004 Sb.). Základní škola není oprávněna jednostranně ukončit základní vzdělávání žáka, který nesplnil povinnou školní docházku. I na tyto žáky má právnická osoba vykonávající činnost školy nárok na přidělení finančních prostředků podle krajských normativů. Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, ovšem počítá s použitím opravného koeficientu na žáky plnící povinnou školní docházku v zahraničí (§ 4 odst. 7). Má-li škola průkazné informace o dlouhodobém pobytu žáka v zahraničí, měl by být uplatněn tento koeficient. Není-li škole naopak známo, kde se žák nachází a jaké jsou důvody jeho nepřítomnosti (popřípadě je pouze tuší), měl by být aplikován normativ v plné výši.

Budou se tito žáci zapisovat do třídní knihy a vést jejich hodiny jako neomluvené? Žáci jsou zapsáni v třídním výkaze.

Ano, tito žáci jsou nadále vedeni i v dalších součástech dokumentace školy jako ostatní žáci. Musejí být též zařazeni do konkrétní třídy, byť se jejich návrat ze zahraničí a další vzdělávání v základní škole nejeví jako pravděpodobný.

Jak se u těchto žáků budou počítat roky povinné školní docházky?

Podle našeho názoru se do doby splněné povinné školní docházky započte i doba, po niž je žák v zahraničí. Vrátí-li se tedy po 2 letech pobytu v zahraničí do základní školy a je po ověření znalostí zařazen do 2. ročníku, bude skutečně plnit třeba čtrvtý rok povinné školní docházky. Vycházíme z toho, že základní škola nemůže ověřovat, zda žák v zahraničí řádně plní povinnou školní docházku. Skutečnost že zákonný zástupce neinformoval "kmenovou" školu v souladu s § 38 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., představuje sice porušení právních předpisů zákonným zástupcem, nevylučuje však možnost, že žák v zahraničí dochází do základní školy nebo je doma vzděláván individuálně, což jsou způsoby plnění povinné školní docházky v zahraničí. Neplnění specifických povinností podle § 38 odst. 4 a 5 tím sice není omluveno, nelze však hovořit o prokázaném neplnění povinné školní docházky jako takovém.

Máme ve škole případy, kdy děti v cizině nenavštěvovaly řádně školu a po návratu jsem je do ročníku zařadila podle znalostí. Ve druhé třídě tak mám žáka, který už má splněné 4 roky povinné školní docházky. Bude v naší škole absolvovat pouze 9 let povinné školní docházky a skončí v 7. třídě? Nebo může pokračovat až do 9. třídy, ale pak bude mít splněno 11 let povinné školní docházky?

Podle zákona č. 561/2004 Sb. trvá povinná školní docházka nejvýše 9 let. Nelze tedy hovořit o plnění 10 nebo 11 let povinné školní docházky. Žák, kterého zmiňujete v příkladu, může po splnění 9 let povinné školní docházky pokračovat v základním vzdělávání (například v osmém ročníku) za podmínek stanovených v § 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

Může škola, pokud dostane od rodičů písemné sdělení, že se do České republiky nevrátí a nebudou ve škole nikdy skládat zkoušky, žáka z matriky vyřadit, aby už nebyl žákem školy?

Vyřazení žáka ze školní matriky, tzn. jeho praktické vyloučení ze školy není ani za Vámi uváděných podmínek přípustné. Platí totiž, že žák - státní občan České republiky musí být zapsán v některé základní škole zapsané ve školském rejstříku, tedy nemůže nadobro opustit českou vzdělávací soustavu, i když se jeho rodiče již nehodlají vrátit do České republiky (srov. taxativní dikci § 38 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.). Vámi uváděným sdělením by rodiče oznamovali své protiprávní rozhodnutí, na což určitě nelze reagovat "vyřazením" žáka ze školní matriky.

Jiný případ je, pokud zákonní zástupci prokáží škole, že jejich dítě pozbylo státní občanství České republiky, že nepobývají na jejím území a dítě ze základní školy odhlašují. Zde by Vámi uvedený postup byl jediný možný. Dítě, které pozbude českého občanství, je za předpokladu, že již nepobývá na území České republiky, vyvázáno z povinnosti školní docházky podle zákona č. 561/2004 Sb.

Petr Vokáč
ředitel odboru legislativy
MŠMT


Jak postupovat v případě žáka, který není občanem české republiky, ale je občanem EU a přestane docházet do školy, aniž by zákonní zástupci škole oznámili důvod absence? Policie žáka rovněž nedohledala. Je pravděpodobné, že žák již nepobývá na území ČR, ale škola na to nemá žádný doklad.

Žáka v tomto případě nelze vyřadit ze školní matriky. V souladu s odstavcem 1, paragrafem 49 školského zákona, ředitel školy předá dokumentaci žáka škole, do níž žák přestupuje. Vzhledem k tomu, že zákonní zástupci neoznámili školu, kde bude žákyně dále plnit povinnou školní docházku, žákyně bude i nadále vedena ve Vaší školní dokumentaci.

Žáka povedete po dobu plnění povinné školní docházky. V prvním roce bude na vysvědčení z předmětů uvedeno "nehodnocen", na zadní straně konci vysvědčení bude, neprospěl. V dalších letech bude postupovat v plnění povinné školní docházky. Omluvené a neomluvené hodiny se neevidují. Doporučujeme pravidelně žádat o spolupráci OSPOD.

PaedDr. Jiřina Tichá
ředitelka odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání
MŠMT Karmelitská 7
Tisk
Je možné vyřadit žáka ze školní matriky, jestliže přestane chodit do školy a je nezvěstný?

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 4798

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x