Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 28. srpna 2019
Ohodnotit článek:
1.5

středa 28. srpna 2019

Nový zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikacích

Ministerstvo vnitra požádalo Krajský úřad Pardubického kraje o předání níže uvedených informací:
(V případě potřeby se obráťte na odbor eGovernmentu na kontaktní e-mail: pristupnost@mvcr.cz.)

Vzhledem k tomu, že od 9. 4. 2019 vstoupil v platnost a účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přístupnosti“), kterým se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, dochází v oblasti přístupnosti internetových stránek k některým změnám, jež se dotýkají povinností zákonem stanovených povinných subjektů dle § 3 zákona o přístupnosti.

Škola a školské zařízení jsou povinným subjektem, pouze jde-li o obsah internetových stránek, který je škola nebo školské zařízení povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách podle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Věta první se na obsah mobilních aplikací školy a školského zařízení použije obdobně.

Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.

Internetové stránky a mobilní aplikace povinných subjektů musí být na základě směrnice 2016/2102 pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

 

Tímto si Vás dovoluji upozornit na důležité informace vycházející ze směrnice o přístupnosti a rovněž zákona o přístupnosti:

1) Lhůty, odkdy se začínají uplatňovat pravidla zákona o přístupnosti:
− Na nové internetové stránky zveřejněné od 9. dubna 2019 se pravidla použijí od 23. září 2019.
− Na stávající internetové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 se pravidla použijí od 23. září 2020.
− Na mobilní aplikace se pravidla použijí od 23. června 2021.
− Zákon se nevztahuje na obsah internetových stránek spravovaných povinným subjektem, které nejsou určeny veřejnosti (intranet), pokud byly zveřejněny pro jejich uživatele před 23. zářím 2019 a pokud neprojdou podstatnou změnou.

2) Důležité změny:
− Do 22. září 2020 platí pro internetové stránky spravované povinným subjektem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 9. 4. 2019) současná právní úprava stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

− Do 22. září 2019 platí pro internetové stránky spravované povinným subjektem podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zveřejněné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 9. 4. 2019) právní úprava stanovená vyhláškou č. 64/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

− Vyhláška č. 64/2008 Sb., se zrušuje (viz níže uvedená časová osa).

− Současně se zákonem o přístupnosti se změnil i zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Změna zákona o informačních systémech veřejné správy spočívá ve zrušení těch ustanovení [konkrétně se jedná o § 5 odst. 2 písm. f) a § 12 odst. 1 písm. d)], která se týkají problematiky přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Dosavadní úpravu obsaženou v zákoně o informačních systémech veřejné správy nahradila úprava obsažená v zákoně o přístupnosti.

− Povinné subjekty musí na základě § 8 zákona o přístupnosti zveřejnit tzv. Prohlášení o přístupnosti týkající se souladu jejich internetových stránek a mobilních aplikací s požadavky na ně kladenými. Vzor Prohlášení o přístupnosti je dostupný na odkazu uvedeném níže, dále na webu Ministerstva vnitra a také v Metodickém dokumentu k zákonu o přístupnosti a vychází z požadavků směrnice č. 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

3) Kontrola dodržování povinností povinných subjektů:
Ministerstvo vnitra má od 1. ledna 2020 povinnost vykonávat kontroly, zda povinné subjekty dodržují povinnosti stanovené zákonem o přístupnosti. Proto dbejte na dodržování povinností stanovených tímto zákonem.

Níže uvedená časová osa znázorňuje přehled důležitých zákonných ustanovení.

Závěrem bychom Vás chtěli informovat, že Ministerstvo vnitra připravilo „Metodický pokyn k zákonu o přístupnosti“, ve kterém jsou popsány obecné požadavky na přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací, a to včetně požadavků harmonizované evropské normy k přístupnosti. Tento metodický pokyn je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d.

Další informace o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací jsou dostupné rovněž na webu Ministerstva vnitra v sekci k tomu určené
(https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx).

V případě potřeby je rovněž možné obrátit se na odbor eGovernmentu na kontaktní e-mail: pristupnost@mvcr.cz.

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1419

Tagy:

Lucie FajfrováLucie Fajfrová

Další příspěvky od Lucie Fajfrová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x