Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 10. května 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Povinnosti škol a školských zařízení jakožto OVM

Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy a školská zařízení staly od 1. 7. 2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Katalog OVM, kde si je danou skutečnost možno ověřit je veřejně dostupný zde:
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/verejne/katalog-ovm

 

ZÁKLADNÍ REGISTRY

Uveřejněním postupu pro školy a školská zařízení na stránkách Správy základních registrů dne 30. 6. 2017, který je dostupný na odkazu http://www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti/postup-skol-a-skolskych-zarizeni-pro-aktivaci-datovych, vzniká výše zmíněným organizacím povinnost:

 • Zřízení účtu lokálního administrátora Czech Pointu
 • Zřízení přístupu do JIP (jednotný identitní prostor)/KAAS (katalog autentizačních a autorizačních služeb)
 • Zřízení přístupu do AIS RPP (agendový informační systém registru práv a povinností)
 • Zřízení přístupu do Czech Pointu

Po přihlášení do JIP/KAAS je patrné, že školy a školská zařízení musí:

 • ověřovat údaje v základních registrech, 
 • ohlašovat působnost v agendě základních registrů,
 • mají k dispozici obchodní rejstřík,
 • konverzi z moci úřední.

Po přihlášení do AIS RPP (Agendový informační systém Registru práv a povinností) mají školy dostupnou totožnou nabídku jako každý úřad. Budou tedy uvádět počty osob k jednotlivým činnostním rolím za svou organizaci.

 

DATOVÁ SCHRÁNKA

Od 1. 7. 2017 mají školy a školská zařízení rovněž povinnost mít datovou schránku typu OVM.

Pro všechny OVM to znamená:

 • povinnost komunikovat prostřednictvím datové schránky se všemi ostatními OVM (orgány veřejné moci), pokud to povaha zasílaných dokumentů umožňuje.
 • Toto platí také směrem k právnickým osobám a fyzickým osobám, které mají datové schránky zřízeny dle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 • Pokud by škola nepostupovala dle výše uvedeného (zákon č. 300/2008 Sb.), může dojít k nesprávnému úřednímu postupu s následky neplatnosti doručení!

 

SPISOVÁ SLUŽBA

Další povinností je nutnost vedení elektronické spisové služby. Např. k tomuto tématu zpracoval Archív města Ostravy metodiku http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=93333, co by každá organizace, která má výjimku dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, musela splnit, kdyby chtěla vést spisovou službu v listinné podobě. Z této metodiky jednoznačně vyplývá doporučení vést spisovou službu elektronicky.

Se zákonem č. 499/2004 Sb.  O archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů souvisí také povinnost OVM, mít příslušným archívem odsouhlasený spisový řád a spisový plán, který musí reflektovat aktuální znění Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (dále NSESSS). Novela NSESSS je účinná od 4. 7. 2017 a je dostupná zde: http://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx

 

ELEKTRONICKÉ CERTIFIKÁTY

Nejen z NSESSS, ale také z nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) vyplývají povinnosti pro OVM mít zřízené:

 • kvalifikovaný certifikát - slouží pro vytváření a ověřování elektronického podpisu (fyzická osoba - ředitel školy), případně kvalifikované elektronické pečetě organizace (pro automatizované zpracování - velké organizace). Kvalifikovaný certifikát musí být umístěn výhradně na kvalifikovaném prostředku (USB token TokenME, čipová karta Crypto Java Card, eToken 5110 CC, čipová karta ProID+Q, čipová karta Gemalto IDPrime MD 840)!
 • kvalifikovaná elektronická časová razítka (právně průkazné ukotvení dokumentu v čase)
 • komerční certifikát (pro přihlašování se ke službám dostupným v CzechPointu) - slouží pro autentizaci a šifrování

 

ÚŘEDNÍ DESKA

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů jsou školy správním orgánem a mají tedy povinnost zřizovat úřední desku, a to i elektronicky (např. web školy). Jsme si vědomi toho, že to může být pro malé organizace určitá komplikace, doporučujeme projednat s příslušnými magistráty nebo obcí s rozšířenou působností, vést úřední desku u nich. Lze sjednat na základě veřejnoprávní smlouvy.

Školy by tak na svých webových stránkách měly např. pouze odkaz na úřední desku příslušného magistrátu nebo obce s rozšířenou působností a dokumenty k vyvěšení by zasílaly prostřednictvím datové schránky. Školám takto odpadnou starosti s vyvěšováním dokumentů na žádost jiných OVM, evidencí, hlídáním termínů vyvěšení a sejmutí apod.

Zdroj: Ing. Pavlína Durasová, členka Komise pro informatiku Svazu měst a obcí ČR
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/informatika/novinky-pro-zs-ms-a-skolska-zarizeni-od-1-7-2017.aspx

 

KE STAŽENÍ

 • Metodický list k zařazení škol a školských zařízení mezi orgány veřejné moci, k zákonům o elektronických úkonech, eIDAS a související právní úpravou spisové služby
  http://www.smocr.cz/getFile.aspx?itemID=93333
 • Informační systém Datových schránek (ISDS), Školy a Spisová služba (SSL)
  Tento dokument je určen školám, které se dostaly díky datovým schránkám do postavení organizací, které vedou spisovou službu doposud převážně v papírové (analogové) podobě a přitom díky datovým zprávám musí řešit správu a správné nakládání s dokumenty v elektronické (digitální) podobě.
  http://www.ahmp.cz/page/docs/ISDS%20a%20skoly.pdf

 

CERTIFIKAČNÍ AUTORITY

 • Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka
  https://www.ceskaposta.cz/sluzby/certifikacni-autorita-postsignum

   
 • První certifikační autorita, a.s. (I.CA), poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka
  https://www.ica.cz/

   
 • Registrační autorita eIdentity a.s., poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka
  https://www.eidentity.cz/

 

ODKAZY

V příloze je uložena tato prezentace.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 1523

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x