Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 20. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis školy nebo školského zařízení

Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení se řídí ustanovením § 147 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti žádosti (údaje a dokumenty) o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení:

 • žádost – průvodní dopis s uvedením požadované změny, její odůvodnění a účinnost;
 • vyplněné formuláře MŠMT – viz přílohy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 (v případě, že Příloha č. 3 je nedostačující)

 • souhlas zřizovatele (např. výpis z usnesení zastupitelstva obce);
 • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven (viz vzor v příloze), v případě lesní mateřské školy popis zázemí;
 • datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení;
 • čestné prohlášení zřizovatele příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek (viz formulář v příloze);
 • v případě základní školy nebo základní umělecké školy stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce);
 • v případě střední nebo vyšší odborné školy stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná působit, pokud není jejich zřizovatelem (výpis z usnesení rady kraje);
 • doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení (např. zřizovací listina);
 • *doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu (např. výpis z obchodního rejstříku);
 • *stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice), ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby;
 • *stanovisko stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel (nepředkládá lesní mateřská škola);
 • *doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, případně území, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (např. nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí);
 • *jméno, příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení (pokud je ředitel současně statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede se i místo trvalého pobytu nebo bydliště), doklad o jeho jmenování do funkce (např. výpis z usnesení rady obce) a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení:
 • doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání,
 • profesní životopis (podepsaný),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Doklady a údaje označené hvězdičkou mohou být předloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení. Rozhodnutí o zápisu školy nebo školského zařízení nabývá v těchto případech účinnosti až doložením chybějících dokladů orgánu, který rejstřík škol a školských zařízení vede.

Další informace na webu ministerstva školství – viz odkaz.

Veškeré dokumenty, předkládané společně se žádostí, musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Pokud je žádost podána prostřednictvím datové schránky, musí být přiloženy originály v elektronické podobě (podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem a časovým razítkem v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014) nebo převedeny autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení předem konzultovat. Kontaktní osoby:

Mgr. Silvie Anýžová                                            Ing. Ivana Bucharová
tel.: 466 026 232                                                   tel.: 466 026 219
e-mail: silvie.anyzova@pardubickykraj.cz            e-mail: ivana.bucharova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis školy nebo školského zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 98

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x