Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 20. července 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny ředitele školy nebo školského zařízení

Náležitosti žádosti a zápis změny ředitele školy nebo školského zařízení se řídí ustanovením § 147 a § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o zápis změny ředitele školy nebo školského zařízení v rejstříku se v souladu s ustanovením § 149 odst. 2 školského zákona podává orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

V případě základní školy, základní umělecké školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy se žádost podává přímo Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (oddělení dlouhodobého záměru ve vzdělávání a školského rejstříku, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1; identifikátor datové schránky – vidaawt).

Náležitosti žádosti (údaje a dokumenty) o zápis změny ředitele školy nebo školského zařízení v rejstříku škol a školských zařízení:

  • žádost – průvodní dopis s uvedením požadované změny, její odůvodnění a účinnost;
  • vyplněné formuláře MŠMT – viz přílohy

Příloha č. 1

Příloha č. 2

  • jméno, příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení (pokud je ředitel současně statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, uvede se i místo trvalého pobytu nebo bydliště), doklad o jeho jmenování do funkce (např. výpis z usnesení rady obce) a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení:
  • doklady o dosaženém vzdělání a průběhu zaměstnání,
  • profesní životopis (podepsaný),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů,
  • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Veškeré dokumenty, předkládané společně se žádostí, musí být originály nebo úředně ověřené kopie. Pokud je žádost podána prostřednictvím datové schránky, musí být přiloženy originály v elektronické podobě (podepsány kvalifikovaným elektronickým podpisem s vloženým kvalifikovaným časovým razítkem) nebo převedeny autorizovanou konverzí do elektronické podoby.

Každá žádost je individuální, proto je vhodné každou požadovanou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení předem konzultovat. Kontaktní osoby:

Mgr. Silvie Anýžová                                           Ing. Ivana Bucharová
tel.: 466 026 232                                                  tel.: 466 026 219
e-mail: silvie.anyzova@pardubickykraj.cz           e-mail: ivana.bucharova@pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk
Rejstřík škol a školských zařízení – žádost o zápis změny ředitele školy nebo školského zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 813

Tagy:

Miloslava DrábkováMiloslava Drábková

Další příspěvky od Miloslava Drábková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x