Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 26. ledna 2016
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Správní řízení v soukromých, církevních a obecních školách

Od 1 . května 2015 platí novelizovaná část školského zákona, týkající se rozhodování ředitelů škol. Od května tak musí všichni ředitelé škol a školských zařízení rozhodovat podle § 165 odst. 2 školského zákona ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodování ve správním řízení se tak nově týká i škol soukromých či církevních. Obecní školy takto postupují již od roku 2005. Krajské úřady budou plnit úlohu nadřazeného správního orgánu, tedy orgánu odvolacího, a to hlavně v odvolacím řízení při přijímání k předškolnímu, základnímu a střednímu vzdělávání.

Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu, kterými jsou: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Výroková část rozhodnutí obsahuje řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníka. Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí. MŠMT doporučuje, aby ředitelé mateřských škol svá rozhodnutí odůvodňovali důkladně a pečlivě. Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu vymezuje, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků. Poučení o opravném prostředku určuje, zda je možné proti rozhodnutí ředitele školy podat odvolání, v jaké lhůtě a který správní orgán o odvolání rozhoduje (§ 68 odst. 5 správního řádu).

V přiloženém souboru naleznete metodický materiál, jak založit a vést správní spis v souladu s § 17 správního řádu. Pro lepší orientaci v problematice přidáváme i úplné znění dotčených paragrafů.
Pod níže přiloženými odkazy naleznete také metodické články, které již byly zveřejněny na tomto portále.


V případě nejasností je možno kontaktovat příslušného pracovníka odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Více na
www.klickevzdelani.cz/kontakty.

...................................................................................................................
§ 165 odst. 2

(2) Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,

 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle § 47,

 

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37,

 

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,

 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,

 

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,

 

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66 a 97,

 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1,

 

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,

 

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,

 

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.


§ 183

 

(1) Správní řád se nevztahuje na rozhodování podle § 27 odst. 1, § 74 odst. 9 písm. c), § 80a odst. 4, § 82, § 90 odst. 12, § 102 odst. 9, § 172 odst. 9 a § 176.

 

(2) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 7. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

(3) Ředitel školy vyhoví odvolání proti rozhodnutí ve věcech uvedených v § 165 odst. 2 v případě uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale jejich žádost byla zamítnuta v souladu s § 60 odst. 14, pokud je lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout; při tom se ředitel řídí pořadím uchazečů podle § 60 odst. 14.

 

(4) Krajský úřad plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení při rozhodování podle § 165 odst. 2.

 

(5) Ministerstvo plní úkoly nadřízeného správního orgánu krajských úřadů při rozhodování o právech a povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy podle tohoto zákona.

 

(6) Působnosti stanovené tímto zákonem obecnímu úřadu obce, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a krajskému úřadu jsou výkonem přenesené působnosti.

 

(7) Zákonným zástupcem je pro účely tohoto zákona osoba, která je v souladu se zákonem nebo rozhodnutím soudu oprávněna jednat za dítě nebo nezletilého žáka.Mgr. Miluše Málková  

oddělení organizační a vzdělávání

odbor školství a kultury

Krajský úřad Pardubického kraje  

telefon: 466 026 204

miluse.malkova@pardubickykraj.cz

 

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 3375

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x