Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 23. června 2015
Ohodnotit článek:
5.0

Stanovisko MŠMT k výkladu § 34 odst. 4 školského zákona - přijímání předškoláků do MŠ

V následujícím dopise zveřejňujeme stanovisko odboru vzdělávací soustavy MŠMT, týkající se povinnosti přijmout k předškolnímu vzdělávání dítě s trvalým pobytem mimo obec, která zřizuje mateřskou školu.
Dotaz vznesli na poradě tajemníků zástupci obcí Středočeského kraje s ohledem na znění § 179 odst. 2 školského zákona.

Praktickým dopadem pro obce, které zřizují na svém území mateřskou školu, je situace, kdy při podání žádosti předškoláka s trvalým pobytem v jiné obci jej mateřská škola musí přijmout bez ohledu na trvalý pobyt. Je třeba uvést, že se jedná o předškoláky, kteří jsou narozeni v období od 1.9. do 31.8. kalendářního roku, tedy v období školního roku tak, jak jej vymezuje § 24 školského zákona.

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Mgr. Miluše Málková
oddělení organizační a vzdělávání, odbor školství a kultury
Krajský úřad Pardubického kraje  
telefon: 466 026 204 , miluse.malkova@pardubickykraj.cz


 


Vážená paní ředitelko,
k Vaší žádostí o stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k ustanovení § 34 odst. 4, věty první školského zákona, kde je stanoveno, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, uvádíme následující.

Toto ustanovení je třeba chápat jako přednostní závazné kritérium při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které je stanoveno přímo školským zákonem. K předškolnímu vzdělávání se vždy přednostně přijímají dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to v mateřských školách všech zřizovatelů. Za dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky považujeme dítě, které v souladu s § 36 odst. 3 školského zákona má zahájit povinnou školní docházku ve školním roce následujícím po školním roce, pro který je k předškolnímu vzdělávání přijímáno, a dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky podle § 37 školského zákona.

Žádostem těchto dětí se tedy v rámci přijímání k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro následující školní rok vyhoví vždy přednostně, a to bez ohledu na to, kde má dítě místo trvalého pobytu, či bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem dané mateřské školy.

Současně uvádíme, že navrhovaná novela školského zákona, která je nyní zaslána k projednání v Legislativní radě vlády, předpokládá zavést od 1. září 2017 povinné vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. pro děti ve věku 5 let či starší bezprostředně před tím, než mají zahájit plnění povinné školní docházky. U veřejných mateřských škol novela zavádí, že zřizovatele (obce) budou mít povinnost stanovit (obdobně jako v případě plnění povinné školní docházky u základních škol) školský obvod mateřské školy. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí pak bude mít právo na přednostní přijetí pouze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pokud má místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu nebo je v tomto obvodu umístěné v dětském domově. Je tedy navrhována změna oproti dosavadní právní úpravě.

Z Vašeho dotazu není bohužel zcela jasné, co označujete „povinnostmi obce, kde má takto přijímaný předškolák trvalý pobyt”. Obecně platí, že obec je povinna zajistí podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově (§ 179 odst. 2 školského zákona). Zákonný zástupce dítěte je však oprávněn zvolit pro dítě jakoukoli mateřskou školu dle svého výběru. Pokud jde o určitou finanční povinnost, pak je nutné zdůraznit, že zákonem č. 295/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), bylo zavedeno do metody výpočtu podílu obcí na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní kritérium poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za všechny obce.

Zavedení kritéria počtu dětí a žáků a jeho procentní váha jsou zásadním systémovým opatřením, které nově směřuje významnou část výnosů sdílených daní cíleně na financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi. Obec nově obdrží obnos ve výši cca 8000 Kč (resp. rozdíl oproti současnému stavu vyplyne z odečtu výše příspěvku na školství a činí cca 6600 Kč) přímo z důvodu vzdělávání konkrétního dítěte nebo žáka v jí zřizované škole. Nerozhoduje přitom, zda dítě nebo žák má na území zřizující obce místo trvalého pobytu. „Domovská“ obec dítěte nebo žáka proto již nemá povinnost úhrady neinvestičních výdajů za dítě nebo žáka obcí, kde tito navštěvují mateřskou nebo základní školu.

S pozdravem

PaedDr. Jaromír Krejčí
ředitel odboru vzdělávací soustavy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 3865

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x