Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Legislativa pro školy

Publikováno: 6. března 2018
Ohodnotit článek:
3.2

Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Na základě množství dotazů k problematice konkursního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zveřejňujeme tento článek s doporučeným metodickým postupem.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 166 odst. 2 stanoví, že ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení.

Zřizovatel může podle § 166 odst. 3 v období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. v Čl. II bodu 5 – Přechodná ustanovení s účinností k 1. lednu 2012 vymezila řediteli školy nebo školského zařízení konec výkonu práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance v závislosti na délce nepřetržitého výkonu činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení, tedy vymezila „funkční období ředitele školy nebo školského zařízení“ – viz tabulka. 

Ustanovení zákona
č. 472/2011 Sb.

Nepřetržitý výkon činnosti ředitele
k 1. 1. 2012

Konec výkonu práce na vedoucím pracovním místě

Vymezení funkčního období (nerozhoduje, zda se konkurs konal či ne)

Čl. II bod 5 písm. a)

déle než 6 let

31. 7. 2012

31. 7. 2018

Čl. II bod 5 písm. b)

3 až 6 let

31. 7. 2013

31. 7. 2019

Čl. II bod 5 písm. c)

méně než 3 roky

31. 7. 2014

31. 7. 2020

Obecně lze říci, že pokud v roce 2012 a dále proběhly či neproběhly konkursy, zůstali ředitelé škol nebo školských zařízení ve funkci až do data uvedeného v posledním sloupci. Například byl ředitel školy jmenován do funkce k 1. 9. 2011 a v roce 2014 nebyl zřizovatelem vyhlášen na toto pracovní místo konkurs, ředitel zůstává ve funkci dalších 6 let, tedy do 31. 7. 2020. Právo vzdání se vedoucího pracovního místa ředitele nebo odvolání z důvodů vymezených v § 166 odst. 4 a 5 školského zákona není dotčeno.

V případě, že se tedy zřizovatel rozhodne po „6letém funkčním období ředitele“ vyhlásit konkursní řízení, učiní tak dle § 166 odst. 3 školského zákona. Další postup je dán vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška). Zřizovatel v souladu s vyhláškou oznámí na úřední desce nebo jiným způsobem v místě obvyklým vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele školy nebo školského zařízení dle § 3 vyhlášky. Doporučujeme stanovit lhůtu minimálně 2 týdnů pro zaslání přihlášek uchazečů do konkursu a označení obálky KONKURS – NEOTVÍRAT.

Podrobnosti a metodiku samotného postupu při konkursním řízení naleznete na stránkách tohoto portálu pod tímto odkazem. V příloze tohoto článku naleznete také vzory pro zřizovatele školy (vzor usnesení a vzor odvolání z funkce).V případě nejasností či dotazů se můžete obrátit na odborného referenta dle příslušného druhu školy nebo školského zařízení (ZŠ paní Pochobradská, MŠ pí. Málková, DDM a ZUŠ pí. Anýžová, ŠJ p. Štefančík), případně na právničku odboru školství Mgr. Anetu Kačmarikovou, tel. 466 026 221.

 

 

Dokumenty ke stažení

Tisk
Vymezení funkčního období ředitelů škol a školských zařízení

Rubriky: Legislativa pro školyPočet zobrazení: 10511

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x