Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 12. března 2020
Ohodnotit článek:
1.7

Odpovědi na nejčastější dotazy k ošetřovnému, příklady, vzor

 1. Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ je školou potvrzen s datem uzavření 11. 3. 2020.  Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy však bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si pojištěnec žádající o ošetřovné po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. 
  • Den, od kterého bude pojištěnec žádat ošetřovné (tj. počátek podpůrčí doby, tj. individuální vznik potřeby péče) vyznačí pojištěnec slovně (např. takto: „O ošetřovné žádám od …“) a to v části B. tiskopisu, nejlépe na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a  ve dnech“. (Tiskopis jinak příslušnou kolonku neobsahuje).
   • Pokud pojištěnec individuální vznik potřeby péče nevyznačí, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený jako den uzavření dětského/školského zařízení.
  • Jestliže škola měla dne 11. 3. 2020 ještě jarní prázdniny, pak uzavření školy je od skončení těchto prázdnin.
  • Vystavit tiskopis mohou školy i zpětně, ale vždy se stejným datem uzavření.
  • Pokud se uzavře MŠ/dětské zařízení, např. z důvodu karantény či nedostatku zaměstnanců (tj. jde o přímou souvislost s nařízením MZdr), pak datem uzavření je datum, od kdy se daná MŠ/dětské zařízení uzavřela.
  • Tzv. dětské skupiny, které zřizuje zaměstnavatel, nespadají do okruhu zařízení podle § 39 odst. 1 písm. b) bod 2 – tj. nárok na ošetřovné z důvodu jejich uzavření není.
 1. Po skončení podpůrčí doby má zaměstnanec nepřítomnost v práci omluvenou po celou dobu uzavření školy.
 1. Zaměstnanec svému zaměstnavateli neprodleně sděluje překážku v práci, zaměstnavateli dokládá tiskopis vystavený školou jako omluvenku (pokud to zaměstnavatel vyžaduje). V části „do“ je možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“. Pro tento okamžik nemusí být tiskopis kompletně doplněn i v části B.
  • Pro uplatnění žádosti o výplatu ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
   •  vytiskl, kompletně vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
   • Kompletně vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis). 
  • Zaměstnavatel po uplynutí podpůrčí doby (9 nebo 16 dnů) tiskopis od zaměstnance doplní o informace v části „Záznamy zaměstnavatele“ a předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ.
  • Pokud po uplynutí podpůrčí doby zaměstnanec stále zůstává doma, pak v kolonce „Zaměstnanec opět nastoupil do zaměstnání dne“ může zaměstnavatel uvést např. text „nenastoupil (uzavření školy stále trvá)“ apod.
  • Pokud je tiskopis školou/zařízením potvrzen „do odvolání“, a je zaměstnavatelem předán před znovuotevřením školského/dětského zařízení, je to pro OSSZ vyplácející dávku informace, že zařízení bylo uzavřeno po celou dobu trvání podpůrčí doby a OSSZ do aplikace zadá 9 nebo 16tý den od počátku ošetřování (případně datum vystřídání).
  • Pokud škola/zařízení znovu otevře, zaměstnanec předává kompletně vyplněný tiskopis na kterém již škola/zařízení vyznačila i datum do kterého byla uzavřena.
  • Pokud je „Příloha k žádosti o dávku“ pro druh dávky ošetřovné zasílána elektronicky, je v tiskopise implementována kontrola na vyplnění pole „Číslo rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“. Na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ však číslo rozhodnutí (žádosti) uvedené není, a proto v těchto případech je povoleno označit (zaškrtnout) pole „Zahraniční mimo Slovenska“, v případě označení tohoto pole již není vyžadováno číslo rozhodnutí a tiskopis je pak možné odeslat elektronicky.
 1. Odpracovaná směna v den uzavření školy/zařízení – použije se § 40 odst. 2 ZNP, podpůrčí doba se posouvá, počíná následujícím dnem. Pokud si na první den nebo více dní po uzavření školy/zařízení zajistí pojištěnec hlídání, může začít ošetřovat až následně a podpůrčí doba plyne od tohoto dne (viz první výše první odstavec).
 1. Překrývající se potřeby ošetřování ze dvou důvodů – řeší se standardně dle § 40 odst. 4 ZNP. Jestliže např. je dítě v době uzavření výchovného zařízení nemocné a rodič čerpá ošetřovné z tohoto důvodu, pak mu ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let při uzavření školy/zařízení po dobu výplaty „prvního ošetřovného“ nenáleží a teprve po skončení podpůrčí doby „prvního ošetřovného“ lze doplatit zbývající dny PD z důvodu uzavření výchovného zařízení.
 1. Jestliže po vyčerpání PD z důvodu péče o dítě mladší 10 let při uzavření školy/zařízení je na dítě vystavena OČR z důvodu jeho onemocnění, lze z tohoto důvodu vyplatit celou  PD (OSSZ nebudou u těchto případů plošně kontrolovat oprávněnost vystavení).
 1. Pokud o dávku žádají čeští pojištěnci z území jiného členského státu EU (v současné době jsou školy uzavřeny v Polsku), se nárok na dávku uplatňuje samostatným tiskopisem „Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU/smluvním státě“, vnitrostátní tiskopis se pro tyto účely nepoužije.
  • V části G. uvedeného tiskopisu pojištěnec sám vyplní důvod uplatnění nároku na ošetřovné (v daném případě uzavření výchovného zařízení/školy konkrétně období od-do, z nařízení jakého orgánu a důvod uzavření) a tuto skutečnost doloží nejlépe potvrzením školy, případně potvrzením jejího zřizovatele, příslušného školského úřadu apod. OSSZ musí přiložené doklady posoudit individuálně.
   • Co se týče Polska, je příslušné potvrzení přístupné na stránkách polského nositele pojištění www.zus.pl.

Příklady a vzor vyplnění žádosti jsou přílohou článku.

ČSSZ, odbor 32, 12. 3. 2020

Dokumenty ke stažení

Tisk
Odpovědi na nejčastější dotazy k ošetřovnému, příklady, vzor

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 1492

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x