Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 25. srpna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pardubický kraj seznámil školy s 6. výzvou Operačního programu Potravinové a materiální pomoci pro školní rok 2020/2021

Ve dnech 15. až 17. června 2020 proběhla série tří pracovních seminářů věnovaných Operačnímu programu Potravinové a materiální pomoci (dále též „OP PMP“), konkrétně ke Specifickému cíli 1: Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Aktuální téma, které v těchto dnech, poznamenaných stále ne zcela překonanou epidemií COVID-19 a v Pardubickém kraji navíc připomínkou ničivosti povodní z přívalových dešťů, nabírá na důležitosti. Do tíživé finanční situace se v posledních týdnech a měsících najednou nečekaně dostala řada občanů či rodin. V případě rodin s dětmi jsou tyto nečekané situace závažnější, neboť pro rodiče vyžaduje návrat k „běžnému standardu“ vynaložení většího úsilí po dobu podstatně delší, než je tomu v případě domácností jednotlivců a bezdětných rodin.

Pardubický kraj (dále též „Pk“) pokračuje ve své snaze pomoci těmto rodinám a prostřednictvím škol a školských zařízení umožňuje přístup k dotačním titulům, které hradí za rodiče a zákonné zástupce stravné na úhradu školního stravování. Kraj proto nadále podporuje aktivity neziskových organizací, v čele s nadací Women for Women, o. p. s., která zprostředkovává dotační titul Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) zaměřený na školní obědy dětem na základních školách. Současně se Pk opět aktivně zapojil do OP PMP realizovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) a administruje od 5. výzvy projekty na krajské úrovni, čímž je ulehčena role škol a školských zařízení při účasti na tomto dotačním titulu. Pardubický kraj se snaží o informování všech potenciálních partnerů, kteří mohou pomoci se správným zacílením projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji“ a pravidelně informuje školy a školská zařízení, ale i jejich zřizovatele, o obou typech dostupné podpory. Pk v rámci OP PMP realizovaného MPSV letos předložil již v pořadí druhý projekt pro školní rok 2020/2021.

A právě o novinkách v 6. výzvě tohoto operačního programu na nadcházející školní rok byla série tří seminářů, kterých se zúčastnili zástupci zapojených škol a školských zařízení, ale také zástupci samosprávy z obecních úřadů či zástupci neziskových organizací, kteří poskytují svým klientům terénní a poradenské služby a pomáhají jim v těžké životní situaci se snáze zorientovat a najít cestu ke zlepšení své situace.

V úvodu přivítal účastníky školení vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Mgr. Martin Kiss, který zrekapituloval účast kraje v dotačním titulu MPSV a připomněl velkou účast škol a školských zařízení v Pk také v druhém dotačním titulu MŠMT, která má v kraji již několikaletou tradici. Díky kombinaci těchto dvou dotačních titulů je v kraji podpořeno více než 1 000 dětí. S ohledem na koronavirovou krizi poděkoval všem účastníkům a přednášejícím za jejich účast na školení. Velké poděkování patří všem zapojeným školám a školským zařízení především za účast v projektech zajišťujících bezplatné školní stravování dětem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.

První prezentace Ing. Bc. Vladimíra Štefančíka, pracovníka odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, byla věnována jednak samotnému tématu sociálního vyloučení a boje proti chudobě a nastínění situace v ČR a v samotném Pardubickém kraji, stručnému seznámení s dotačními tituly Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v neposlední řadě také výstupům z analýzy potřeb cílové skupiny, kterou provedli pracovníci odboru školství pro potřeby projektu předkládaného MPSV. Pardubický kraj nepatří mezi kraje s vysokým výskytem osob v chudobě nebo ohrožených sociálním vyloučením, naopak se z hlediska počtu takto ohrožených osob řadí spíše do poslední skupiny nejméně ohrožených krajů. Přesto se Pk z hlediska míry zapojení a dosažených výsledků řadí do první pětice nejúspěšnějších krajů, a i v dalším období chce v této podpoře pokračovat a školy motivovat svým aktivním přístupem.

Druhou prezentací, která sice z úst zástupců organizace Women for Women, o. p. s. nezazněla ve všech třech dnech školení, bylo bližší přestavení projektu Obědy pro děti, realizovaného na rok 2020 s podporou dotačního titulu výzvy MŠMT s názvem „Podpora školního stravování žáků základních škol“. Organizace se problematice dětí hladovějících ve školách věnuje již od roku 2013 a od roku 2016 realizuje tento projekt také s finanční podporou MŠMT, společně s dalšími, převážně regionálními, neziskovými organizacemi. Projekt Obědy pro děti je určený pro děti ze základních škol a víceletých gymnázií. Bohužel statistiky výsledků jejich práce ukazují, že počet dětí, který tuto pomoc využívá, stále narůstá. Každý rok je evidován nárůst přibližně o 2 000 dětí a více než 8 000 dětí podpořených ve školním roce 2018/2019 stále není konečné číslo. Koronavirová krize, podle odhadů zástupců charitativní organizace, způsobí letos dvojnásobný nárůst počtu dětí, které budou potřebovat finanční podporu, aby mohly se svými spolužáky chodit do školní jídelny. „Do situace, kdy jsou rodiny s dětmi ohroženy chudobou, se nyní mnohem častěji dostávají i rodiny ze střední vrstvy,“ uvedla Jana Skopová, manažerka charitativních projektů.

Další prezentace Mgr. Roberta Jana Hřebíčka, zástupce MSPV, seznámila přítomné se samotným Operačním programem Potravinové a materiální pomoci i s novinkami v 6. výzvě vyhlášené na školní rok 2020/2021. Zásadní změnou je možnost škol a školských zařízení zapojit se do již vyhlášené výzvy dodatečně na 2. školní pololetí a také prodloužení rozhodného období, během kterého jsou posuzovány děti žijící ve společné domácnosti (okruh posuzovaných osob) s osobami pobírajícími dávky hmotné nouze. Pobírání dávek hmotné nouze zákonným zástupcem dítěte je stěžejním kritériem podmínky OP PMP, které bude nově znovu posuzováno ještě v lednu 2021 za účelem dodatečného zařazení nových dětí do projektu pro 2. školní pololetí.

Navazující prezentaci o systému hmotné nouze a způsobu posuzování dětí pro podmínky projektu Úřadem práce ČR přednesl Mgr. Michal Pivec z krajské pobočky Úřadu práce v Pardubicích. Vysvětlil přítomným nejen způsob posuzování dětí pro jejich zařazení do projektu, ale také podmínky, které musí zákonný zástupce dítěte splnit a dodržovat, aby mohl pobírat tyto dávky. Jelikož je operační program zaměřen na děti a jeho prvořadým cílem je umožnit jim najíst se v rámci školního stravování, za předpokladu plnění školní docházky, nejsou děti z projektu vylučovány ani v případě, že rodičům či jejich zákonným zástupcům byly následně dávky hmotné pomoci odebrány, ať už k tomu dojde z jakéhokoliv důvodu. Dítě zůstává v projektu zařazené po celý školní rok i v případě, že se finanční situace rodiny zlepší, čímž jsou eliminovány případné krátkodobé brigády rodičů, které nevedou k zásadní změně finanční situace dané domácnosti. Stejně tak dítě není odebráním obědů „trestáno“ za případné prohřešky svých rodičů v případě, že svým vlastním přičiněním přišli o dávky hmotné nouze.

Závěrečnou prezentací seznámila Mgr. Šárka Nováková, odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje, účastníky školení s průběhem celého projektu z pohledu partnera, tedy z pohledu zapojených škol a školských zařízení. Současně informovala o počtu zapojených partnerů do 6. výzvy a předpokládaném počtu podpořených dětí. Pracovníci odboru školství věří, že se v 6. výzvě podařilo cíleněji zamířit podporu do škol, které budou moci pomoci více než 500 dětem, tedy vyššímu počtu dětí, než je podpořeno v nyní končícím projektu 5. výzvy, i při nižším počtu zapojených partnerů a projekt tak docílí vyšší efektivity. Odhadovaný počet podpořených dětí je 850 při 61 zapojených školách a školských zařízení. Věříme však, že počet zapojených partnerů se ještě v průběhu projektu zvýší a tím dojde i k navýšení počtu skutečně podpořených dětí.

Společnou snahou Pardubického kraje i škol v Pardubickém kraji je snížit počet dětí, které se nemohou najíst ve škole se svými kamarády z důvodů, které sami ještě nemohou ovlivnit. Současně pracovníci odboru školství věří, že díky projektu MPSV se některé děti dostanou i dříve k pravidelné docházce do mateřských škol a jejich cesta zkvalitňování života bude započata v raném věku, což je pro jejich další vývoj příznivý začátek.

 

Mgr. Šárka Nováková a Ing. Bc. Vladimír Štefančík

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 2184

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x