Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské aktuality

Publikováno: 4. května 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Žáci a studenti vstupující na území České republiky

1. Vstup studentů za účelem zkoušky na střední a vysoké škole na území ČR do 24 hodin

Tito studenti středních a vysokých škol vstupují na území ČR na základě výjimky v rámci naléhavé mimořádné situace - účast na neodkladném úředním jednání.

Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit (EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.) Jedná se zejména o složení zkoušek, včetně přijímacích, nebo o nezbytné konzultace, které nelze zajistit vzdáleným přístupem, na středních a vysokých školách.

Pokud se studenti na území ČR nezdrží déle než 24 hodin, nemusí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu a nemusí absolvovat povinnou nařízenou karanténu.

Pokud by se pobyt na území ČR měl protáhnout na více než 24 hodin, lze kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici a požádat o výjimku z karantény, pokud tito studenti rovnou při vstupu nepředloží potvrzení o absolvování testu.

Studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin (tedy platí stejná pravidla jako na studenty vysokých škol).

Dokumenty pro vstup:

potvrzení střední nebo vysoké školy o účasti na zkoušce.

2. Vstup občanů EU, kteří již na území ČR mají předchozí bydliště a již v ČR chodí do školy (jedná se o návrat na území ČR - nejedná se o tzv. prvovstup) a vstup cizinců ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt

Jedná se o studenty, kteří jsou občany EU a kteří na území ČR již žili a studovali před vyhlášením nouzového stavu. Jedná se tudíž o jejich návrat do místa jejich obvyklého bydliště. Dále mohou přicestovat cizinci ze třetích zemí, kteří již mají na území ČR přechodný (dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu) nebo trvalý pobyt. Zde se nejedná o prvovstup těchto osob.

Pokud tito studenti při vstupu nepředloží potvrzení o absolvování PCR testu, mají povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se povinné nařízené karanténě. PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.

Pokud při vstupu předloží potvrzení o absolvování PCR testu a tudíž neabsolvují povinnou nařízenou karanténu, platí pro ně po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR omezení volného pohybu po území ČR s výjimkou cest do školy (ev. zaměstnání), cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů. PCR test si osoby zajišťují na vlastní náklady.

UPOZORNĚNÍ:
Již od 7. dubna 2020 občan EU, včetně studentů, vracející se na území ČR z pobytu v zahraničí, kam odjel před vyhlášením nouzového stavu, musí též před vstupem oznámit datum a způsob návratu (repatriace) do ČR dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí (na webu MZV). Na území ČR nesmí využít veřejnou hromadnou dopravu (vlaky, MHD, autobusy) či služeb taxislužby (včetně Uber, apod.) k cestě do místa bydliště, pokud při vstupu nepředloží potvrzení o absolvování PCR testu.

Dokumenty pro vstup EU občanů:

 • povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

  nebo

 • kupní, nájemní nebo podnájemní smlouva na nemovitost v ČR

  plus

 • potvrzení o předchozím studiu na území ČR s aktuální platností.

Dokumenty pro vstup cizinců ze třetích zemí:

dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

3. Vstup přeshraničních žáků a studentů ze sousedních zemí studujících na území ČR (včetně dětí chodících do mateřské školy na území ČR)

Jedná se o děti, žáky a studenty, kteří bydlí na území sousedního státu (Německa, Rakouska, Polska nebo Slovenska) a na území ČR pravidelně navštěvují mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu. Stejná pravidla platí analogicky i na děti, žáky a studenty, kteří bydlí na území ČR a v sousedních státech navštěvují mateřskou, základní, střední nebo vysokou školu.

Tyto děti, žáci a studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin).

Pro tyto děti, žáky a studenty neplatí povinnost bezprostředně po vstupu do ČR oznámit telefonicky tuto skutečnost krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a podrobit se povinné nařízené karanténě, POKUD:

 • při prvním vstupu na území ČR předloží potvrzení o absolvování PCR testu

  plus

 • při následném překročení státní hranice do ČR, které nastane po 30 dnech po předložení prvního nebo dalšího potvrzení o absolvování PCR testu, předloží nové potvrzení o absolvování PCR testu - jedná se tedy o povinnost pravidelného testování.

PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.

Tyto osoby tedy mají povinnost předkládat potvrzení o absolvování PCR testu každých 30 dnů.

PCR testy si osoby zajišťují na vlastní náklady.

Pro tyto děti, žáky a studenty, kteří by na území ČR zůstali delší dobu a nepodstoupili by povinnou nařízenou karanténu po vstupu, platí omezení volného pohybu po území ČR po dobu 14 dnů od každého vstupu, s výjimkou cest do školy, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů.

Děti, žáci a studenti mohou překračovat státní hranice i na tzv. pendlerských přechodech (otevřeny od 5:00 do 23:00), pokud se jejich škola nenachází více než 100 km od státní hranice - pokud jedou dál, musí využít pouze hlavní hraniční přechody s režimem 24/7.

Dokumenty ke vstupu:

Tisk

Rubriky: Manažerské aktualityPočet zobrazení: 78

Tagy:

Andrea PeškováAndrea Pešková

Další příspěvky od Andrea Pešková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x