Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Manažerské nápady

Publikováno: 18. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.0

pátek 18. března 2011

Třídní kniha pro 1. stupeň základní školy

Povinnost vedení třídních knih je dána Zákonem číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podle § 28 odst. 1 písmeno f) tohoto zákona třídní kniha obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně vydává seznam dokumentace škol a školských zařízení s uvedenými doporučenými vzory tiskopisů. Vedení třídních knih je možné buď na předtištěném formuláři, nebo elektronicky. Archivování musí být v listinné podobě, protože dokumentaci se skartačním znakem A a dokumentaci opatřenou podpisy ředitele, vyučujících a razítkem školy, nelze podle zákona o archivnictví archivovat v jiné podobě než listinné.

Jako předtištěné formuláře třídních knih může škola využít zveřejněné vzory, třídní knihy si zakoupit u nakladatelství nebo tiskáren, či si vytvořit vlastní vzor třídní knihy, která bude odpovídat jejím požadavkům.

V naší málotřídní škole používáme třídní knihu zpracovanou v Excelu. Lze ji pochopitelně využít i v plně organizovaných školách na 1. stupni. Je určena k zapisování údajů o průběhu vzdělávání podle školních vzdělávacích programů. Má rozšířený prostor pro zápis vyučovacích hodin, aby sem bylo možno zapsat více ročníků. Dále sem byl přidán prostor pro zápis o realizaci projektů, kurzů a dalších aktivit v rámci výuky. Na samostatných listech jsou vypsána všechna poučení žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu školního roku.

Při zapisování údajů o poskytovaném vzdělávání a o jeho průběhu lze zvolit několik přístupů. Je možné i nadále zapisovat názvy tematických okruhů, témat či konkrétní učivo, kterého se bude daná vyučovací hodina týkat. Učivo definované ve školním vzdělávacím programu je pro školu závazné a inspekce může podle něj sledovat logickou linii výuky. Při zápisu se také můžeme zaměřit na cíl vyučovací hodiny či se zaměřit na činnost v hodině rozvíjenou. Možné je také zapisovat sem očekávané výstupy a klíčové kompetence, i když jejich dosažení je pochopitelně dlouhodobý proces.

Dokumenty ke stažení

Tisk
Třídní kniha pro 1. stupeň základní školy

Rubriky: Manažerské nápadyPočet zobrazení: 4241

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x