Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Provozní záležitosti

Publikováno: 25. května 2011
Autor: Otto Horák
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

středa 25. května 2011

Rozvojový program - kompenzace výdajů na státní maturity

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT na rok 2011 „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“

Zdroj. www.msmt.cz

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2011: „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky“, č.j. 15586/2011-26, ze dne 25. května 2011.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2011 rozvojový program ve vzdělávání:

1.    Základní vymezení a cíle programu

1.1  Cílem tohoto programu je poskytnout právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy a konzervatoře (dále jen „právnická osoba“) všech zřizovatelů finanční prostředky jako částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při přípravě a realizaci společné části maturitní zkoušky, a to zejména výdajů vzniklých pořízením zkušební dokumentace (§ 1 písm. f) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů).

1.2  Právnická osoba zřizovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, obcemi či svazky obcí nebo kraji použije tyto prostředky na činnosti podle § 160 odst. 1 školského zákona, ostatní právnické osoby použijí tyto prostředky k financování podle § 1 odst. 2 zákona č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších.

2.    Poskytnutí prostředků vyčleněných na rozvojový program

2.1   Právnická osoba obdrží finanční prostředky podle počtu žáků přihlášených ke společné části maturitní zkoušky.

2.2   Právnická osoba obdrží finanční prostředky ve výši odpovídající násobku počtu žáků podle bodu 2.1 a částky 120 Kč.

2.3   Finanční prostředky v tomto rozvojovém programu poskytuje MŠMT v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona formou dotace na rok 2011 na zvláštní účet kraje pro krajské a obecní školství a pro soukromé školství (školy a školská zařízení, která nejsou zřizovaná státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy). Finanční prostředky poskytuje MŠMT na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace adresovaného kraji, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Krajský úřad přidělí s vědomím zastupitelstva kraje prostředky právnickým osobám na účel podle
bodu 1.

2.4   Krajský úřad obdrží finanční prostředky na počet žáků přihlášených ke společné části maturitní zkoušky jednotlivými právnickými osobami uvedenými v § 163 odst. 1 písm. a) školského zákona.

2.5   Finanční prostředky potřebné na zajištění tohoto programu poskytuje MŠMT dále přímo právnickým osobám uvedeným v § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu.

3.      Předkládání žádostí

Krajské úřady ani právnické osoby žádosti nepředkládají. MŠMT provede výpočet podle údajů Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání na počty žáků přihlášených ke společné části maturitní zkoušky.    

4.  Ekonomické zabezpečení rozvojového programu

Na tento rozvojový program jsou v rozpočtu MŠMT na rok 2011 vyčleněny finanční prostředky v úhrnné výši cca 12 mil. Kč.

5.   Vypořádání prostředků na zajištění rozvojového programu

Vypořádání přidělených prostředků rozvojového programu bude provedeno samostatně pod přiděleným účelovým znakem 33032 současně s vypořádáním celkově přidělených prostředků roku 2011, podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

 Toto vyhlášení rozvojového programu nabývá účinnosti dnem 25. května 2011.

  

                                                                                                Mgr. Josef  D o b e š  v.r.

                                                                                 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Dokument lze stáhnout zde: Vyhlaseni RP maturita kompenzace ONIV 2011-1.pdf 

 

Tisk
Rozvojový program - kompenzace výdajů na státní maturity

Rubriky: Provozní záležitostiPočet zobrazení: 1588

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x