Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Nová krajská Strategie primární prevence rizikového chování

Dne 25. 8. 2020 Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozhodnutím Z/514/20 Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Pardubického kraje 2020-2027. Strategie představuje klíčový dokument kraje v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, který vychází z Metodického doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování...
Publikováno: 1. září 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Školní šikana - novelizace přílohy Metodického doporučení

Školní šikana - novelizace přílohy Metodického doporučení

V rámci aktualizace vybraných příloh dokumentu Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních byla MŠMT schválena aktualizovaná příloha  č. 6. Školní šikana. Změny v aktualizované příloze zahrnují aktuální terminologické změny, ale hlavně návod, jak má škola postupovat při řešení šikany - kdo řeší a s kým spolupracuje, jak postupovat při řešení šikany, vnitřní vývoj šikanování, čeho by se měla škola vyvarovat,...
Publikováno: 18. května 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Národní pedagogický institut České republiky nabízí od září 2020

Národní pedagogický institut České republiky nabízí od září 2020

Studium pro asistenty pedagoga a dále Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů. Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Publikováno: 27. dubna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno
Prevence na doma

Prevence na doma

Krajské centrum primární prevence Pk při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí  nabídlo školám pracovní listy s tématy objednaných preventivních programů, které nebylo možné ve školách s ohledem na Nouzový stav zrealizovat.   Stejně, jako se snažíme předcházet nemoci, snažíme se předejít i takovým způsobům jednání, které jsou pro nás nebo naše okolí nebezpečné. V situaci, kdy do škol nemohou lektoři primární prevence, ale ani žáci samotní, vznikly...
Publikováno: 8. dubna 2020
Hodnocení: Nehodnoceno

NÚV realizuje projekt "Základy romistiky pro pedagogické pracovníky"

Národní ústav pro vzdělávání v současné době realizuje projekt APIV A, který má za cíl podpořit formou DVPP pedagogické pracovníky v oblasti společného vzdělávání. Aktuálně tvoří vzdělávací modul „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“. Cílem obou modulů je poskytnout účastníkům/budoucím lektorům tématu hlubší vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě v proměnách historického...
Publikováno: 4. prosince 2019
Hodnocení: 4.0
III. odborná konference primární prevence

III. odborná konference primární prevence

Dne 16. 10. 2019 se uskutečnil třetí ročník odborné konference na téma „Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje", za účasti radního pro školství pana Bohumila Bernáška. Na organizaci se podílel odbor školství Pardubického kraje a Krajské centrum primární prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Ústí nad Orlicí. Témata konference pokrývala aktuální problematiku rizikového chování dětí a mládeže v Pardubickém kraji.   Kromě přednášek byly...
Publikováno: 18. října 2019
Hodnocení: 5.0
Dotační titul MŠMT na preventivní aktivity spuštěn

Dotační titul MŠMT na preventivní aktivity spuštěn

Dne 20. 9. 2019 MŠMT zveřejnilo výzvu na dotace pro programy primární prevence rizikového chování dětí a mládeže.

Termín odevzdání žádosti je do 18. 10. 2019

V příloze článku je uveden celý text výzvy.

Publikováno: 23. září 2019
Hodnocení: 5.0
Systém evidence preventivních aktivit

Systém evidence preventivních aktivit

Byla spuštěna upravená podoba Systému evidence preventivních aktivit. Hlavní novinkou je možnost kopírování údajů z Plánu do Výkazu, což by mělo urychlit a usnadnit zaznamenávání preventivních aktivit. Další změnou je možnost zvolit si v nastavení svého uživatelského účtu jen ty ročníky, které jsou na dané škole aktuální. Ostatní ročníky se nebudou při vyplňování Výkazu ani Plánu zobrazovat. Zároveň došlo k proměně úvodní stránky, která nyní obsahuje více odkazů na zdroje dalších...
Publikováno: 1. července 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubičtí policejní preventisté mají nové krásné prostory pro pořádání preventivních přednášek a workshopů

Pardubičtí policejní preventisté mají nové krásné prostory pro pořádání preventivních přednášek a workshopů

Ve čtvrtek 30. května 2019 proběhlo za účasti hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického otevření Preventivně informačního centra Krajského ředitelství poliie Pardubického kraje. Jedná se o multimediálně vybavenou přednáškovou místnost, kde budou lektorovat policisté krajského ředitelství. Kapacita je 50 míst. Výuku a přednášky nabízí nejen školám a seniorům, ale i různým zájmovým sdružením, kroužkům nebo třeba domům dětí a mládeže.

Publikováno: 31. května 2019
Hodnocení: Nehodnoceno
Nová Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027

Nová Národní strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže 2019 - 2027

Dne 18. 3. 2019 byla schválena usnesením vlády nová Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027. Hlavními pilíři politiky primární prevenec rizikového chování jsou systém, koordinace, legislativa, vzdělávání, financování a evaulace.

Součástí Národní strategie jsou i tři akční plány. První etapa realizace je stanovena na období 2019 - 2021 a je již zveřejněna.

Dokumenty jsou přílohami tohoto článku.

Publikováno: 1. dubna 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

Seminář Sebepoškozování dětí a mládeže

Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství pořádá ve spolupráci s PPP Ústí nad Orlicí odborný seminář na téma Sebepoškozování dětí a mládeže. 25. 3. 2019 se bude konat v budově PPP Ústí nad Orlicí a 26. 3. 2019 v budově Střední školy zemědělské v Chrudimi. Lektorky jsou zkušené odbornice PhDr. Taťána Fikarová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Ingrová - Terapie pod Špilberkem. Pozvánka a přihláška je přílohou tohoto článku. 
Publikováno: 18. února 2019
Hodnocení: Nehodnoceno

Když láska bolí

    Dne 20. září 2018 se v DIVADLE 29 v Pardubicích uskutečnila konference o domácím násilí ,,Když láska bolí ". Organizátorem bylo SKP - CENTRUM, o. p. s. - největší poskytovatel sociálních služeb na území Pardubického kraje. Záštitu nad konferencí převzali: 1. místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše...
Publikováno: 21. září 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
  Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

MŠMT vydalo nový metodický materiál s názvem: Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta. OBECNĚ: Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),...
Publikováno: 2. ledna 2018
Hodnocení: Nehodnoceno
Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Pardubický kraj podporuje bezpečné klima na školách

Více než stovka pedagogických pracovníků všech typů škol se včera seznámila s problematikou bezpečného klimatu na školách. Na Krajském úřadu se totiž konala odborná konference Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, a to za účasti radního Bohumila Bernáška odpovědného za oblast školství, vedoucího odboru...
Publikováno: 22. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Manuál pro školní metodiky prevence

Manuál pro školní metodiky prevence

Dne 21. 11. 2017 proběhne odborná konference na téma Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje, jako vyvrcholení krajského projektu z dotačního titulu MŠMT. Jako výstup z tohoto projektu byl vytvořen Manuál pro školní metodiky prevence, který zpracovala Mgr. Jana Klementová a Mgr. Markéta Sychrová z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad...
Publikováno: 21. listopadu 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Patologickému hráčství

Patologickému hráčství

     MŠMT vydalo novou přílohu č. 21 Hazardní hraní k metodickému doporučení CO DĚLAT, KDYŽ … - materiál se věnuje problematice hazardního hraní u dětí, žáků a studentů s ohledem na možnosti prevence a včasné intervence ve školním prostředí, které odpovídají současným trendům v oblasti prevence rizikového...
Publikováno: 16. ledna 2017
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Dotační program MŠMT "Bezpečné klima ve školách"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  Dotační program ,,Bezpečné klima ve školách" na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (Č.j. MSMT-11483/2016-2). Projekty je třeba elektronicky podat do 30. 9. 2016 (podmínky jsou v metodice, která je součástí článku). Účel dotace...
Publikováno: 9. září 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Dotační projekty na programy podpory zdraví pro rok 2017

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví byla zveřejněna výzva pro předkladatele dotačních projektů na programy podpory zdraví pro rok 2017. Žadateli mohou být také organizace zřízené územním samosprávným celkem (kraje, obce), ale také organizace v působnosti jiných rezortů než ministestva zdravotnictví (např. vežejné vysoké školy), dále NNO,...
Publikováno: 5. září 2016
Autor: Petra Novotná
Hodnocení: Nehodnoceno
116 000 Linka pomoci v prevenci

116 000 Linka pomoci v prevenci

Linku Ztracené dítě 116 000 provozuje sdružení Cesta z krize, z. ú. - nepolitická, humanitární a nezisková organizace. Jedná se o bezplatnou nonstop telefonickou službu pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky, služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče. Odborníci na Lince jsou připraveni...
Publikováno: 15. července 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT vyhlásilo dotační program na prevenci

MŠMT vyhlásilo dotační program na prevenci

Dotační řízení na rok 2017 je vyhlášeno. Porada vedení schválila dne 10. 5. 2016 „Metodiku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017-2020.
Publikováno: 29. června 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Nová metodika MŠMT pro poskytování dotací na prevenci rizikového chování

Nová metodika MŠMT pro poskytování dotací na prevenci rizikového chování

 Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotace-na-obdobi-2017-2020 byla zveřejněna Metodika MŠMT pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2017 – 2020. Metodika se liší od předešlé v mnoha bodech. Každý...
Publikováno: 23. května 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
MŠMT připravuje metodický materiál k řešení šikany

MŠMT připravuje metodický materiál k řešení šikany

Praha, 24. března 2016 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předkládá přehledný a ucelený metodický materiál k prevenci a řešení případné šikany ve školách a školských zařízeních. Reaguje tím na vzrůstající počet případů šikany a kyberšikany jak mezi spolužáky, tak směrem...
Publikováno: 4. dubna 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Týdeník školství 8/2016: Šikanovat učitele je absolutně nepřípustné

Týdeník školství 8/2016: Šikanovat učitele je absolutně nepřípustné

Šikana učitelky, kterou si s gustem její žáci natáčeli na video, otřásla nejen pražskou průmyslovkou na Třebešíně, ale celou společností. A je úplně jedno, jestli tato pětapadesátiletá žena zemřela v souvislosti s ní, nebo pro jiné zdravotní problémy. Šikanovat učitele je prostě nepřípustné. Jen v loňském školním roce žáci...
Publikováno: 5. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
Aktualizace: Shrnutí opatření MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních

Aktualizace: Shrnutí opatření MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních

1. 3. 2016 - Zveřejňujeme aktualizovaný článek s metodickým doporučením MŠMT při řešení šikany ve školách a školských zařízeních. MŠMT v původním textu uvedlo v odkazech již neplatný Metodický pokyn z roku 2000 (místo 2013) a zastaralý seznam certifikovaných poskytovatelů vzdělávání v této oblasti. V aktualizovaném článku najdete platné znění metodického pokynu i platný seznam certifikovaných poskytovatelů. 
Publikováno: 1. března 2016
Hodnocení: Nehodnoceno
 Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet

Pardubický kraj se zapojil do projektu ,,Kraje pro bezpečný internet“. Pardubický kraj se jako desátý v republice zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Řízení celého projektu zajišťuje Plzeňský kraj. Odborný obsah kurzů připravilo...
Publikováno: 7. října 2015
Hodnocení: 5.0
Výchova ke zdraví

Výchova ke zdraví

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje spravuje a provozuje internetové stránky www.vychovakezdravi.cz s cílem nekomerčně informovat širokou veřejnost, zejména však pedagogy a preventisty, o preventivních aktivitách v našem regionu i v rámci ČR. Stránky odkazují na ověřené zdroje informací, které jsou přehledně řazeny...
Publikováno: 16. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

VZPoura úrazům - projekt VZP pro školy

Všeobecná zdravotní pojišťovna v boji proti úrazům spustila od září preventivní projekt VZPoura úrazům. Přímo zaměstnanci pojišťovny, kteří sami po úrazu skončili na vozíku, budou děti ve školách varovat před hrozícími riziky a učit je, jak se těmto hrozbám vyhnout. Zájem projevily již desítky škol. Informace o projektu jsou...
Publikováno: 15. září 2015
Hodnocení: 1.0
Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

Děláš to taky! A výuka dopravnívýchovy na ZŠ

      Ministerstvo dopravy startuje novou kampaň „Děláš to taky!“, kterou  představil Besip na tiskové konferenci. Jedná se o sérii celkem 8 spotů zaměřených na negativní příklad rodičů vůči svým dětem. Dnes byl na TK představen teaser k celé kampani a také první díl „Cyklistická přilba“. Strategie je taková, že...
Publikováno: 8. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotaci

Na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/programy-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-pro byla zveřejněna informace týkající se spuštění elektronického systému pro podávání žádostí o dotace na programy primární prevence. Elektronický systém bude spuštěn do 24 hodin. Zároveň byly zveřejněny...
Publikováno: 1. září 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Projekt BeatBullying pomáhá dětem čelit problémům se šikanou

Letos v  únoru byl zahájen provoz české lokalizace webové stránky http://beatbullying.org. Jedná se o webovou stránku, která v Anglii už několik let pomáhá dětem a mladým lidem čelit problémům se šikanou a obtěžováním. Jde o unikátní spojení programu na vzdělávání dětí v oblasti prevence šikany a dalších...
Publikováno: 23. března 2015
Hodnocení: Nehodnoceno
RSS
12