Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 16. září 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Harmonogram dotačního řízení MŠMT ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2015

 

do 30. června 2014 - vyhlášení dotačního řízení na rok 2014, zveřejnění Metodiky MŠMT pro poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

4. září 2014 – semináře k podávání žádostí pro žadatele o dotace na rok 2015 viz tabulka níže

do 30. září 2014 – konečný termín pro podávání žádostí o finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

říjen 2014 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace

listopad 2014 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli

listopad 2014 – zveřejnění podmínek vyúčtování dotací MŠMT za rok 2013

listopad 2014 – jednání dotační komise MŠMT

prosinec 2014 – jednání MŠMT o udělení dotací na rok 2015

15. únor 2015 – konečný termín pro zaslání vyúčtování a finanční vypořádání a záv. zpráv za rok 2014

únor 2015 – kontrola vyúčtování a finančního vypořádání za rok 2014

do 31. března 2015 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

 

Pozn.: MŠMT si vyhrazuje možnost upravit harmonogram dotačního řízení v odůvodněných případech a/nebo z důvodů odlišného vývoje dotačního řízení.


Náležitosti žádosti:

Žádost:

·         musí být identická v elektronické i listinné podobě (s výjimkou část II, odst. 2. Metodiky),

·         musí být kompletní,

·         musí obsahovat všechny povinné přílohy k žádosti,

 

     K údajům o projektu (část III Metodiky):
     Zpráva o realizaci programu (projektu) v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT). Pokud máte v roce 2014 podpořen tento projekt z MŠMT, předložte zprávu o dosavadní realizaci projektu za období leden – červen 2014. Zpráva nemá danou formu.

      Závěrečná zpráva o realizaci programu (projektu) za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl program (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT).

Jedná se o závěrečnou zprávu za rok 2013 v případě, že byl tento projekt v roce 2013 podpořen.

      Běžná kopie certifikátu odborné způsobilosti služby, jedná-li se o žádost na podporu certifikovaného programu nebo kopii žádosti o certifikaci programu primární prevence rizikového chování podanou u Národního ústavu pro vzdělávání a tímto ústavem potvrzenou (např. mailem potvrzené přijetí žádosti) jedná-li se o projekt určený dalším organizacím.

 

·         musí být řádně a kompletně vyplněná,

·         nesmí chybět podpis a razítko oprávněné osoby,

·         musí být všechny části žádosti sešité (ne volné listy),

·         musí být podaná v termínu uvedeném v bodě 1. části III této Metodiky.

 

Nesplnění uvedených podmínek bude důvodem pro vyřazení z formálních důvodů z dotačního řízení MŠMT.

 

Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva o realizaci projektu

Vyúčtování dotace společně se závěrečnou zprávou o realizaci projektu musí být doručeno poskytovateli dotace (Oddělení rozvojových a dotačních projektů, MŠMT, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1) nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, a to v předepsané formě a v souladu se schváleným Rozhodnutím. Předepsaná forma vyúčtování bude zveřejněna na (http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/dotacni-programy-a-certifikace) do 30. listopadu 2014.

Tisk
Informace k dotačnímu řízení PRCH - pro rok 2015

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2280

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x