Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 16. června 2012
Autor: Petra Novotná
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období 2013-2018 (dále jen „Metodika“)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
-          v návaznosti na Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, -          v návaznosti na Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády č. 92/2010, -          v souladu s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence, -          v souladu s Národní strategií protidrogové politiky v platném znění a s Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky v platném znění,-      v souladu se Strategií prevence kriminality v platném znění,-          v souladu se Strategií prevence rizikových projevů chování v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy v platném znění  stanovuje pro poskytování účelových dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v oblasti prevence rizikových projevů chování (dále jen „dotační řízení“) následující metodiku:

 

Část I.

Úvodní ustanovení

1.       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování (dále jen „dotace“). Specifikace aktivit, na podporu kterých může být dotace žádána je uvedena v části V. bod 1.

2.       Žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování a jejím příjemcem je právnická nebo fyzická osoba specifikovaná v části V. bod 3 této metodiky.

3.       Finanční prostředky jsou poskytovány formou dotace ze státního rozpočtu. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Dotační řízení je vyhlášeno do 30. června běžného roku[1] na internetových stránkách MŠMT www.msmt.cz (sekce Speciální školství, odkaz Prevence rizikového chování).         

            Část II.

Registrace žadatele v elektronickém systému IS PREVENCE

1.       Pro zařazení do dotačního řízení vyhlášeného MŠMT(odbor 27) je žadatel povinen se registrovat a vyplnit žádost v elektronickém systému IS PREVENCE podávání žádostí o dotaci na http://is-prevence.msmt.cz (systém bude pro podávání žádostí spuštěn vždy k 20.8. kalendářního roku)  a  současně zaslat  žádost v listinné podobě do 30. září běžného roku.

Při elektronické registraci je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh:

  •   doklad o přidělení IČ,  bankovní identifikace účtu, na který by měla být dotace převedena.
  •   doklad o právní subjektivitě žadatele podle příslušné formy právní subjektivity:   právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předloží zřizovací listinu, občanské sdružení předloží stanovy s registrací u Ministerstva vnitra ČR,  právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti,  obecně prospěšné společnosti předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu,  jiné organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní subjektivitu,
  • Žadatel je povinen v první žádosti projektového období 2013-18 předložit povinné přílohy k registraci uvedené v bodě 1. části II. této Metodiky v listinné podobě spolu se žádostí o poskytnutí dotace na realizaci aktivit prevence rizikového chování.

Žadatelé, kteří předkládají žádost v roce 2014 – 2018 a která je navazující na předchozí rok, výše uvedené dokumenty nepředkládají v případě, že nedošlo k žádné změně v uvedených materiálech.

Část III.

Podání žádosti

1.       Do dotačního řízení MŠMT se zařazují žádosti podané elektronicky (řádně uzavřené v elektronickém systému) i v listinné podobě na předepsaném formuláři (vytištěná verze uzavřené žádosti v systému, podepsaná včetně všech povinných příloh – 1 originální výtisk) MŠMT nejpozději do 30. září běžného roku pro následující kalendářní rok. Pro posouzení dodržení lhůty předložení žádosti v listinné podobě je rozhodný den prokazatelného převzetí zásilky k poštovní přepravě a v případě osobního doručení žádosti MŠMT den potvrzený prezenčním razítkem podatelny NIDM MŠMT.

2.       Povinné přílohy k listinné podobě žádosti:

a)      zpráva o realizaci programu (projektu) v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z MŠMT),

b)      závěrečná zpráva o realizaci programu (projektu) za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl program (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z MŠMT),

c)       běžná kopie certifikátu odborné způsobilosti služby, jedná-li se o žádost na podporu certifikované služby (případně doložení výjimky a předběžné žádosti o certifikaci).

3.       Žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládá čestným prohlášením statutární zástupce potvrzením o pravdivosti a úplnosti všech údajů v žádosti o dotaci.

4.       Žadatel musí předložit 1 originální výtisk listinné verze žádosti. Listy žádosti a závěrečné zprávy nesmí být volné. Žádost musí být na předepsaných místech potvrzena razítkem a podpisem statutárního orgánu.

5.       Příslušně označená zalepená obálka obsahující 1 originál žádosti včetně příloh bude označena následovně:

a)na pravé straně:

adresa příjemce žádostí: Národní institut dětí a mládeže, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání Sámova 3, 101 00 Praha 10

b)      na levé straně:

§  “Dotační řízení MŠMT v oblasti primární prevence rizikového chování na                                                                                                         rok 20xx“ (uvedete příslušný rok, na který žádost podáváte)

§  název a sídlo žadatele.

 

6.       Pro zařazení do hodnocení a následného posuzování v rámci komise –

·         musí být žádost kompletní,

·         musí obsahovat všechny povinné přílohy k žádosti,

·         musí být řádně a kompletně vyplněná,

·         nesmí chybět podpis oprávněné osoby

·         a musí být podaná v termínu uvedeném v bodě 1. části III této Metodiky.

Nesplnění uvedených podmínek bude důvodem pro vyřazení z formálních důvodů z dotačního řízení MŠMT.

7.       O případné změně

·         údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace,

·         rozsahu aktivit majících vliv na realizaci schváleného projektu,

·         v identifikačních údajích o aktivitách, o žadateli/příjemci dotace, popř. o realizátorovi

    je žadatel povinen informovat Odbor 27 MŠMT v listinné formě co nejdříve, nejpozději     

    však do 15 pracovních dnů ode dne, kdy takové změny nastaly.

 

Část IV.

Podání žádosti na nový projekt

1.       Podmínkou podávání nových projektů poskytovatelů programů primární prevence dalším subjektům je jejich předjednání na odboru 27 MŠMT.

2.       Statutární zástupce organizace, která předkládá nový projekt, je povinen zaslat koncept nového projektu se žádostí o zařazení do dotačního řízení elektronickou formou odboru 27, a to nejpozději do 31. července běžného roku.

3.       Nový projekt bude předjednán nejpozději do 31. srpna běžného roku na společném jednání, kterého se zúčastní statutární zástupce předkládající organizace (žadatel) a minimálně dva příslušní pracovníci odboru 27 MŠMT.

4.       Kromě výše uvedených bodů 1 až 3 postupuje žadatel dle podmínek pro podání žádostí uvedených v části II. a části III, této metodiky.

 

Část V.

Oprávněný program a oprávněný žadatel

1.       Dotace může být poskytnuta pouze na podporu následujících typů programů v oblasti prevence rizikového chování:

a)Certifikované programy dlouhodobé všeobecné primární prevence užívání drog, zvláště zaměřené na prevenci užívání nelegálních drog a legálních drog - alkoholu, tabákových výrobků (podmínka certifikace se nevztahuje na školy a školská zařízení).

b)      Programy nepodléhající certifikaci:

§  programy dlouhodobé všeobecné primární prevence rizikového chování (rizikovým chováním rozumíme: agresi a šikanu, záškoláctví, poruchy příjmu potravy, rasismus a xenofobie, negativní působení sekt, sexuální rizikové chování, kriminální chování-krádeže, vandalismus, závislostní chování – adiktologie).

§  projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb,

§  projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti.

2.       Subjekt může žádat o dotaci na víceletý projekt na období 2013 – 2018 s tím, že dotace bude vždy poskytována na příslušný kalendářní rok. Subjekt předloží prvotní žádost na celé období. V následujícím roce předkládá žádost (nikoliv celý projekt) na rok příští se zdůvodněním nároků na dotaci v kontextu realizovaných aktivit.

3.       O dotaci může žádat:

a)      právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení,

b)      občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

c)       právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů,

d)      obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

e)      v souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválené usnesením vlády č. 92/2010 částí I. písm. d) také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje.

4.       Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky:

a)      mít sídlo na území České republiky

b)      realizovat programy, popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky,

c)       vést podvojné účetnictví,

d)      vést výkaznictví o klientech a službách v rozsahu stanoveném v závěrečné zprávě o realizaci projektu vyjma škol a školských zařízení.

 

Část VI.

Podmínky pro poskytnutí dotace

1.       V případě, že se jedná o projekt zaměřený na oblast primární protidrogové prevence, může být dotace poskytnuta žadateli na program podle odst. 1 písm. a) části V. pouze za podmínky, že žadatel obdržel certifikát odborné způsobilosti pro poskytování daného typu služby v souladu s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové prevence vyjma škol a školských zařízení a vyjma subjektů dokladujících výjimku z certifikací a podání předběžné žádosti o certifikaci.

2.       Pokud byla žadateli poskytnuta dotace v předchozím období, může mu být poskytnuta další dotace jen v případě, že čerpání poskytnuté dotace proběhlo v souladu s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí a bylo vyúčtováno předepsaným způsobem[2] ve stanoveném termínu a finančně vypořádáno se státním rozpočtem.

3.       Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají evidované dluhy vůči orgánům státní správy (oblastní správě sociálního zabezpečení a místně příslušnému finančnímu úřadu) a zdravotním pojišťovnám. Při podání žádosti musí být tato skutečnost poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení, které uvádí a stvrzuje osoba jednající jménem organizace v žádosti.

            Dotace je poskytována v maximální výši 350 000,-Kč na 1 žádost všem subjektům, které poskytují programy primární prevence jiným organizacím. Maximální možná výše dotace 80 000,-Kč na 1 žádost se poskytuje v případě subjektů (zejména škol nebo školských zařízení), které neposkytují služby jiným organizacím, ale žádají pouze na svůj vlastní preventivní program.

 

Část VII.

Zásady pro použití finančních prostředků poskytnutých formou dotace

1.       Poskytnuté dotace jsou účelově vázány na konkrétní program či aktivitu podporovanou v oblasti prevence rizikového chování.  Příjemce dotace může poskytnuté finanční prostředky použít pouze na účel stanovený v Rozhodnutí pouze v daném rozpočtovém roce. Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, předloží poskytovateli do 15. února následujícího rozpočtového roku podklady pro finanční vypořádání dotací a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku dotace.

2.       Dotace ze státního rozpočtu se poskytují jen na úhradu nezbytně nutných neinvestičních nákladů podporovaných programů a aktivit. Do rozpočtu nesmí být zakalkulován zisk.

3.       Příjemce může dotaci použít pouze v souladu s účelem dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a nesmí tyto finanční prostředky poskytovat jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nejsou určeny na realizaci činností v rámci účelu dotace stanoveného v Rozhodnutí.

4.       Příjemce dotace použije poskytnuté finanční prostředky hospodárně, efektivně a účelně.

5.       Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady):

a)      platy - včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen hradit. MŠMT přispívá na mzdové náklady (maximální požadavek na mzdové náklady do výše 250 000,-Kč) včetně příplatků maximálně do výšky, která je určena následovně:

1)      Při zařazování pracovníků do platových tříd (dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění) je z hlediska přidělení výše dotace MŠMT vycházeno z následujícího:

-       nejvyšší dosažené vzdělání SŠ: nejvýše třída 9

-       nejvyšší dosažené vzdělání VOŠ: nejvýše třída 10

-       nejvyšší dosažené vzdělání VŠ tříleté (Bc.): nejvýše třída 11

-       nejvyšší dosažené vzdělání VŠ: nejvýše třída 12

2)      Zaměstnanci odměňování mzdou, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jsou odměňováni v obdobném rozsahu jako u zaměstnanců odměňovaných platem.

3)      Při stanovování dalších příplatků je z hlediska přidělení výše dotace MŠMT vycházeno z následujícího:

-       příplatek za další vzdělání[3]: 1000 Kč / měsíc

-       příplatek za vedení programu (služby): 1000 Kč / měsíc

b)      osobní náklady – DPČ, DPP

c)       provozní náklady, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a které jsou identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti, u uvedených položek rozpočtu maximálně do výše:

-          služby – max. 40 % celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu)

-          materiál              - max. 25% celkového rozpočtu žádosti (musí mít přímou vazbu na realizaci projektu)

6. Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady):

a)      odpisy majetku,

b)      náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění),

c)       mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob,

d)      provedení účetního auditu, 

e)      tvorba kapitálového jmění (zisku),

f)       jednorázové akce (přednášky, besedy s veřejně činnými osobnostmi), multimediální akce,

g)      sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy (jednorázové aktivity bez vazby na další kontinuální práci s cílovou skupinou),

h)      testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,

i)        rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně,

j)        potraviny,

k)      DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat,

l)        daně, pokuty a sankce,

m)    úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouvu s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit,

n)      investice,

o)      nespecifikované výdaje (tj. výdaje podrobně nerozepsané, nepopsané v žádosti a výdaje, které nelze účetně doložit).

7.  Celková dotace se skládá z finančních prostředků určených na úhradu osobních a provozních nákladů, jejichž limitní výše je uvedena v žádosti o účelovou dotaci. Výjimečně může příjemce dotace v průběhu realizace projektu změnit limit osobních a provozních nákladů za předpokladu, že změna struktury nákladů neovlivní negativně realizaci projektu a nepřekročí 5 % limitu uvedeného v žádosti o účelovou dotaci. Jakékoliv další změny, než výše uvedené, je žadatel povinen realizovat až poté, co mu MŠMT na základě žádosti tyto změny schválí a vystaví mu Dodatek k Rozhodnutí s těmito změnami. Nejedná se o změny ve věcném plnění, které nemají zásadní vliv na změnu projektu (např. alikvotní snížení počtu cílové skupiny v návaznosti na ponížení dotace apod.). Žádosti o změnu rozpočtu projektu  je nutné MŠMT adresovat vždy nejpozději  do  15. 11. příslušného roku.

8.     Žadatel je povinen realizovat finanční vypořádání poskytnutých prostředků v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb. 

Část VIII.

Postup při rozhodování o poskytnutí dotace

1.       Národní institut dětí a mládeže jako administrátor dotačního řízení MŠMT posoudí dodržení formálních náležitostí stanovených touto Metodikou. V případě zjištění nedostatků žádosti bude žadatel e-mailem neprodleně vyzván k jejich odstranění. Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení MŠMT a jejíž nedostatky nebudou odstraněny do 7 kalendářních dnů od zaslání výzvy k jejich odstranění, bude z dotačního řízení vyřazena.

2.       Žádost dále podléhá externímu (hodnotitelé z řad krajských školských koordinátorů prevence, metodiků prevence a zástupců odborné veřejnosti) a internímu hodnocení (pracovníci MŠMT a členové dotační komise) v rámci MŠMT.

3.       Výši dotace navrženou na spolufinancování jednotlivých žádostí v oblasti prevence rizikového chování projedná MŠMT, a to na základě návrhu dotační komise MŠMT do 31. prosince běžného roku.

4.       MŠMT zveřejní do konce kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který je dotace poskytována, přehled projektů, které úspěšně prošly výběrovým dotačním řízením, a to na www.msmt.cz (sekce Sociální programy – Prevence rizikového chování).

5.       Dotace jsou poskytovány jednorázově na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na příslušný rozpočtový rok, ve kterém MŠMT stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. Termín úhrady dotace je do 31. 3. roku, na který se dotace uděluje. Rozhodnutí vydá MŠMT nejpozději do 31. března roku, na který se dotace uděluje, a to u žadatelů, kteří splnili podmínky pro udělení dotace.

6.       Dotace jsou uvolňovány při respektování regulačních opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu stanovených Ministerstvem financí ČR.

7.       Na dotaci ze státního rozpočtu účelově určenou na realizaci programů prevence rizikového chování není právní nárok.

Část IX.

Vyúčtování dotace a závěrečná zpráva

1.       Dotace poskytnutá ze státního rozpočtu musí být řádně vyúčtována. Vyúčtování dotace musí být doručeno poskytovateli dotace nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, a to v předepsané formě a v souladu se schváleným Rozhodnutím. Předepsaná forma vyúčtování je každoročně zveřejněna na www.msmt.cz (sekce Speciální školství – Prevence rizikového chování) do 30. listopadu dotačního roku (roku, na který byla dotace poskytnuta).

2.       Žadatel je povinný předložit poskytovateli dotace závěrečnou zprávu o realizaci aktivit prevence rizikového chování nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta, a to v předepsané formě (viz část IX. bod 1.). 

3.       V případech nedodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí je příjemce povinen do 30 kalendářních dnů od rozhodné události na straně příjemce vrátit v témže roce finanční prostředky na účet uvedený v Rozhodnutí.

Část X.

Kontrola účelného nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu

1.       Kontrola hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu a vyhodnocení aktivit realizovaných z těchto prostředků se řídí ustanovením § 39 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

2.       Správnost použití poskytnuté dotace podléhá kontrole poskytovatele dotace (MŠMT), finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí ČR (dále jen „pověření pracovníci“).

3.       MŠMT může dávat podněty k ověření správnosti věcného použití dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MŠMT. Na požádání MŠMT nebo jiného státního orgánu oprávněného kontrolovat hospodaření s prostředky státního rozpočtu je příjemce dotace povinen umožnit k tomu pověřenému pracovníku provedení kontroly dokladů a ověření správnosti použití dotace v účetní a operativní evidenci příjemce dotace.

 

Harmonogram dotačního řízení MŠMT ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování na rok 2013

do 30. června 2012 – realizace seminářů pro žadatele po jednotlivých krajích viz tabulka níže

do 30. června 2012 - vyhlášení dotačního řízení na rok 2013, zveřejnění Metodiky MŠMT pro poskytování dotací na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

září 2012 – semináře k podávání žádostí pro žadatele o dotace na rok 2013 viz tabulka níže

do 30. září 2012 – konečný termín pro podávání žádostí o finanční prostředky na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

říjen 2012 – formální hodnocení úplnosti a správností žádostí o dotace

listopad 2012 – odborné (věcné) hodnocení žádostí odbornými hodnotiteli

listopad 2012 – zveřejnění podmínek vyúčtování dotací MŠMT za rok 2012

prosinec 2012 – jednání dotační komise MŠMT

prosinec 2012  – jednání MŠMT o udělení dotací na rok 2013

15. únor 2013 – konečný termín pro zaslání vyúčtování a finanční vypořádání a záv. zpráv za rok 2012

únor 2013 – kontrola vyúčtování a finančního vypořádání za rok 2012

do 31. března 2013 – vydání rozhodnutí a vyplacení dotací úspěšným žadatelům

Pozn.: MŠMT si vyhrazuje možnost upravit harmonogram dotačního řízení v odůvodněných případech a/nebo z důvodů odlišného vývoje dotačního řízení.

Semináře pro žadatele o dotace na rok 2013 se uskuteční:

16.5.

8-10

MŠMT, C081, Karmelitská

seminář žadatelů o dotace

16.5.

10.15-12.15

MŠMT, C081, Karmelitská

seminář žadatelů o dotace

16.5.

13-15

MŠMT, C081, Karmelitská

seminář žadatelů o dotace

22.5.

9-11

Liberecký kraj

seminář žadatelů o dotace

22.5.

13-15

Královéhradecký kraj

seminář žadatelů o dotace

23.5.

9-11

Pradubický kraj

seminář žadatelů o dotace

23.5.

13-15

Kraj Vysočina

seminář žadatelů o dotace

29.5.

9-11

Moravskoslezský kraj

seminář žadatelů o dotace

29.5.

13-15

Olomoucký kraj

seminář žadatelů o dotace

30.5.

9-11

Zlínský kraj

seminář žadatelů o dotace

30.5.

13-15

Jihomoravský kraj

seminář žadatelů o dotace

6.6.

9-11

Jihočeský kraj

seminář žadatelů o dotace

6.6.

13-15

Plzeňský kraj

seminář žadatelů o dotace

7.6.

9-11

Karlovarský kraj

seminář žadatelů o dotace

7.6.

13-15

Ústecký kraj

seminář žadatelů o dotace

5.9.

9-11

MŠMT, C081, Karmelitská

seminář žadatelů o dotace

5.9.

12-14

MŠMT, C081, Karmelitská

seminář žadatelů o dotace

6.9.

9-11

Jihomoravský kraj

seminář žadatelů o dotace

6.9.

12-14

Jihomoravský kraj

seminář žadatelů o dotace

11.9.

12-15.30

Praha

Školení hodnotitelů projektů na rok 2013

11.12.

9-18

hotel Fortuna City - Praha

dotační komise MŠMT

12.12.

9-18

hotel Fortuna City - Praha

dotační komise MŠMT

 [1] Běžným rokem se rozumí faktický kalendářní rok, ve kterém je žádost o dotaci zpracovávána a podána. Příklad: V roce 2012 se zpracovává žádost o poskytnutí dotace na rok 2013; potom rok 2012 je chápán jako rok běžný, a rok 2013 je chápán jako rok dotační.

[2] Podmínky vyúčtování jsou specifikovány  Odborem 27 MŠMT a zveřejněny na www.msmt.cz (sekce Sociální programy – Prevence rizikového chování).

3) Dalším vzděláním se v tomto případě rozumí:

a)     psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu minimálně 200-250 výcvikových hodin,

b)    dlouhodobý mezioborový psychosociální výcvik v IPVZ nebo IES Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry.

Tisk
Metodika k projektům MŠMT na programy primární prevence 2013-2018

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 3619

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x