Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Negativní sociální jevy ve škole

Publikováno: 22. ledna 2014
Autor: Zuzana Hamanová
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) má stěžejní roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v České republice. V oblasti protidrogové primární prevence bylo ministerstvo usnesením vlády č. 549/2003, o posílení národní  protidrogové politiky a současně zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověřeno financováním a koordinací činností v oblasti primární protidrogové prevence ve školách a školských zařízeních. Období školního vzdělávání je velmi významné při formování osobnosti mladých lidí a vše, co se v tomto období nepodaří, se jen velmi obtížně napravuje v období dospělosti. Toto je také důvod, proč je oblasti prevence rizikových projevů chování u školní populace věnována mimořádná pozornost, a to nejen ze strany ministerstva, ale i všech dalších složek podílejících se na řízení oblasti školství, zvláště pak krajů a obcí.

Ministerstvo v oblasti prevence rizikového chování plní několik stěžejních úkolů. Jednak je to stanovování základních strategií v daných oblastech, stanovení priorit na budoucí období, podpora vytváření vazeb a struktury subjektů realizujících či spolupodílejících se na vytyčených prioritách a v neposlední řadě podpora vytváření materiálních, personálních a finančních podmínek nezbytných pro vlastní realizaci prevence ve školství, včetně nezbytné metodické podpory subjektů působících v primární prevenci.

Národní strategie primární prevence rizikového chování na období 2013-2018 (dále jen Strategie) vychází ze závěrů pravidelných jednání s krajskými školskými koordinátory prevence a metodiky prevence, z dlouhodobých cílů stanovených Strategiemi meziresortních orgánů a ze zkušeností s naplňováním předchozích koncepcí prevence zneužívání návykových látek a dalších rizikových projevů chování u dětí a mládeže na období 1998 – 2000, 2001 – 2004, 2005 - 2008 a 2009 - 2012.

Strategie je v souladu s dalšími koncepčními dokumenty, jako jsou Strategie prevence kriminality na období 2012-2015 a Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018. Strategie je současně plně v souladu s návrhem Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování (Pavlas Martanová, a kol., 2012), (dále jen Standardů primární prevence rizikového chování), které v roce 2013 projdou schvalovacím procesem.

Konkretizace a harmonogram plnění jednotlivých cílů krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých ve Strategii obsažených budou rozpracovány v následném Akčním plánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušné období.

 

MŠMT děkuje všem spolupracovníkům z řad státní i veřejné správy, škol a školských zařízení, vysokých škol i nestátních neziskových organizací, kteří  připravovali podklady pro tvorbu Strategie v pracovních skupinách, připomínkovali zaslané materiály a dávali podněty během celého procesu tvorby Strategie v průběhu roku 2012.

 

Věříme, že i díky jejich podnětům se Vám dostává nyní do rukou dokument, který bude oporou pro všechny kroky a opatření činěné v následujícím období a naplňováním jeho výstupů bude postupně docházet k účinnému zefektivňování systému primární prevence v ČR.

Obsah
Úvodem
1. Základní východiska, principy a cíle Strategie
1.1. Východiska strategie
1.2. Principy Strategie
1.3. Základní cíle Strategie
1.4. Cílové skupiny
1.4.1. Primární cílové skupiny
1.4.2. Další cílové skupiny
1.5. Funkce Strategie
2. Systém primární prevence rizikového chování v České republice
2.1. Základní terminologie
2.2. Úrovně specifické primární prevence
2.3. Formy rizikového chování
2.4. Prioritní oblasti Strategie na příští období
2.4.1. Koordinace primární prevence - role a odpovědnost klíčových subjektů
2.4.2. Legislativa v oblasti primární prevence 
2.4.3. Vzdělávání v oblasti primární prevence
2.4.4. Finanční zajištění primární prevence
2.4.5. Evaluace primární prevence a certifikace programů primární prevence
3. Seznam použité literatury a zdrojů 
Příloha 1: Seznam subjektů a osob podílejících se na tvorbě strategie

Strategie-primarni-prevence-2013-2018 (1,04 MB)

Dokumenty ke stažení

Tisk
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Rubriky: Negativní sociální jevy ve školePočet zobrazení: 2917

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x