Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Informace pro pedagogy

Publikováno: 23. září 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

ČSÚ: Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/2019

Počet žáků na základních školách v kraji roste od školního roku 2011/2012. Během tohoto období poklesl počet žáků na středních školách a také počet studentů na vysokých školách. Zatímco na vysokých školách se počet studentů v posledních třech letech snížil přibližně o tisíc, na středních školách se pokles počtu žáků zastavil.

Počet mateřských škol v kraji se za posledních 10 let (od školního roku 2009/2010) zvýšil o 11 škol. Během tohoto období přibylo také dětí v mateřských školách (o 1 769 dětí). Přírůstek dětí byl zaznamenán především mezi školními roky 2009/2010 až 2014/15 (o 2 430 dětí). Po školním roce 2014/2015, kdy byl počet dětí mateřských škol za dlouhou dobu nejvyšší (19 059 dětí), se počet zapsaných dětí v mateřských školách začal snižovat. Průměrný počet dětí na třídu během posledních 10 let nepřekročil 25 dětí. V posledních třech letech byl pod 24 dětí (23,6 ve školním roce 2018/19).


Počet základních škol v kraji byl za posledních 10 let téměř konstantní. Během tohoto období bylo v kraji v každém školním roce otevřeno minimálně 250 základních škol. Z celkových 251 základních škol ve školním roce 2018/2019, které zajišťovaly výuku na prvním stupni, jich 148 zabezpečovalo výuku také na druhém stupni. S výjimkou školního roku 2017/2018 nepřekročil v posledních 10 letech průměrný počet žáků základních škol na třídu v kraji ani 20 žáků. Od školního roku 2011/2012 počet žáků na základních školách v kraji roste.


Ve školním roce 2018/2019 se dostavilo poprvé k zápisu do 1. ročníku základních škol v Pardubickém kraji 5 546 dětí, z toho 1 089 dětí požádalo o odklad povinné školní docházky. V posledních dvou letech dětí s žádostí o odklad povinné školní docházky přibylo. Mezi těmito dětmi, které žádají o odklad, mají dlouhodobě převahu chlapci (65,0 % ve školním roce 2018/19).
 

Počet středních škol v Pardubickém kraji se za posledních 10 let (od školního roku 2009/2010) snížil o 5 škol. V tomto období se snížil také počet tříd z 1 117 ve školním roce 2009/2010 na 1 014 ve školním roce 2018/2019 (hodnoceno za všechny formy studia včetně večerní, dálkové, distanční a kombinované formy vzdělávání). Podobně tomu bylo i s počtem žáků, který během stejného období poklesl o 5 099. V posledních třech letech se již pokles počtu žáků zastavil. Z hlediska druhu vzdělávání si žáci dlouhodobě vybírají nejčastěji odborné vzdělávání zakončené maturitní zkouškou. Ve školním roce 2018/2019 studovalo v rámci tohoto druhu vzdělávání 45,8 % ze všech žáků středních škol v kraji. Dále následovalo vzdělávání gymnaziálního typu (27,4 %) a odborné vzdělávání s výučním listem (23,3 %). V nástavbovém studiu pak bylo ve školním roce 2018/2019 pouze 3,1 % žáků středních škol. Zcela okrajové postavení mají obory v kategorii střední vzdělávání (viz předchozí tabulka), do kterého patří převážně dvouleté učební obory bez maturity a bez výučního listu.

 

Počet vyšších odborných škol v Pardubickém kraji se za posledních 10 let (od školního roku 2009/2010) snížil pouze o dvě školy, nicméně počet studentů vyšších odborných škol v kraji klesl o 50,8 % z 1 516 studentů ve školním roce 2009/2010 na 746 studentů ve školním roce 2018/2019. Podíl studentů denního studia na vyšších odborných školách v kraji se v posledních 10 letech pohybuje mezi 66–76 %.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje studenty veřejných a soukromých vysokých škol nejen podle místa studia, ale také podle místa trvalého bydliště. Podle druhého zmíněného hlediska bylo v roce 2018 v kraji 11 978 studentů vysokých škol. Podle pohlaví převažovaly mezi vysokoškolskými studenty s místem trvalého bydliště v kraji ženy (56,6 %). Vyšší podíl žen byl v bakalářských (55,0 %) i magisterských studijních programech (v magisterském navazujícím 57,7 % a v nenavazujícím 70,9 %). V doktorském studiu byl naopak vyšší podíl mužů (56,1 %).

V Pardubickém kraji má sídlo jedna vysoká škola (Univerzita Pardubice), která má od akademického roku 2008/2009 sedm fakult. Nejvyšší počet studentů měla tato veřejná vysoká škola v akademickém roce 2011/2012, kdy školu navštěvovalo 10 754 studentů. Od této doby se počet studentů Univerzity Pardubice snížil až na 6 804 studentů v akademickém roce 2018/2019. V bakalářském studijním programu bylo v akademickém roce 2018/2019 zapsáno 72,0 % ze všech studentů Univerzity Pardubice, v magisterském 22,3 % (škola nabízela pouze magisterské navazující studijní programy) a v doktorském 5,7 %. Více než polovina studentů Univerzity Pardubice (56,9 %) měla bydliště v regionu soudružnosti NUTS 2 Severovýchod. Téměř třetina studentů školy (32,7 %) pak měla bydliště přímo v Pardubickém kraji. Ze studentů, kteří studovali v akademickém roce 2018/2019 na Univerzitě Pardubice a zároveň měli bydliště v Pardubickém kraji, jich nejvíce spadalo bydlištěm pod okres Pardubice (47,5 %), nejméně pak pod okres Svitavy (9,1 %). Více studentů pak mělo bydliště v okrese Chrudim (24,2 %) než v okrese Ústí nad Orlicí (19,1 %).

Mezi největší fakulty Univerzity Pardubice (podle počtu studentů v akademickém roce 2018/2019) patřily Fakulta ekonomicko-správní (1 536 studentů), Fakulta chemicko-technologická (1 349), Dopravní fakulta Jana Pernera (1 300) a Fakulta filozofická (1 125). Naopak nejmenší fakultou byla Fakulta restaurování (82 studentů). Největší zastoupení žen v rámci jednotlivých fakult měla Fakulta zdravotnických studií (84,9 %), nejmenší naopak Fakulta elektrotechniky a informatiky (5,2 %).

 

Většinu všech pedagogů na školách v kraji dlouhodobě tvoří ženy. Výraznou převahu mají zejména v mateřských školách (99,2 % ze všech pedagogů ve školním roce 2018/2019) a na prvním stupni základních škol (94,3 %). Na druhém stupni základních škol již tvoří téměř čtvrtinu pedagogického sboru také muži (23,8 %). Na středních školách se počet učitelů a učitelek téměř vyrovnává, i když mírná převaha zůstává ženám (59,0 %). Na vyšších odborných školách v kraji je poměr mužů a žen podobný jako na druhém stupni základních škol.


Celý článek, odkazy a tabulky naleznete na https://www.czso.cz/csu/xe/skolska-statistika-v-pardubickem-kraji-ve-skolnim-roce-20182019

Krajská správa Českého statistického úřadu v Pardubicích

 Kontakt:
 Bc. et Bc. Aleš Trpík
 Oddělení informačních služeb KS ČSÚ v Pardubicích
 Tel.: 466 743 480
 E-mail: ales.trpik@czso.cz

 

Další odkazy

Tisk
ČSÚ: Školská statistika v Pardubickém kraji ve školním roce 2018/2019

Rubriky: Informace pro pedagogy, Manažerské aktualityPočet zobrazení: 5768

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x