Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Všeobecné informace

Publikováno: 31. března 2014
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

51 pedagogů obdrželo Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek v pátek 28. 3. v pražském Lichtenštejnském paláci udělil u příležitosti Dne učitelů - který byl letos poprvé zařazen mezi významné dny ČR - Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 51 vynikajícím pedagogům všech stupňů vzdělávací soustavy.

35 pedagogů obdrželo Medaili 2. stupně (bronzová, za vynikající pedagogickou činnost), 16 pedagogů pak Medaili 1. stupně (stříbrná, za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost), jedna medaile byla udělena in memoriam, a to bývalému profesorovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Cyrilu Stejskalovi.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se udělují od roku 1997, a to jako nejvyšší ocenění působení v resortu školství. Je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Jejich udělování se řídí Statutem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Seznam nominovaných na udělení Medaile MŠMT v r. 2014
28. 3. 2014, 10.00 hodin, Lichtenštejnský palác

 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně - za vynikající pedagogickou činnost

 

 

1.      Ing. Romana Borovičková

již 20 let každoročně organizuje mezinárodní veletrh studentských firem za účasti téměř 180 firem z různých evropských zemí, který významně přispívá k prestiži školy i propagaci odborného školství České republiky

 

2.      Mgr. Ladislav Botek

vytvořil širokou nabídku sportovních programů od výuky plavání batolat pro různé kurzy vodních sportů, programy přizpůsobuje i žákům speciálních a praktických škol, v rámci celého kraje se zasazuje o vytváření vhodných podmínek pro výuku plavání dětí a mládeže

 

3.      Mgr. Lenka Ciencialová

pedagožka, která se zasloužila o výchovu mnoha úspěšných řešitelů matematických a chemických olympiád, kteří uspěli i v mezinárodní konkurenci, studentům a škole věnuje i velkou část svého volného času, je vítězkou regionálního kola Zlatého Amose 2013, v letošním roce slaví významné životní jubileum

 

4.      paní Eva Černochová

vynikající pedagožka v oboru klasického baletu i moderního a historického tance, neustále hledá a aplikuje nové formy výuky, jež přizpůsobuje i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, mnozí z jejích žáků se stali úspěšnými výkonnými umělci

 

5.      doc. Ing. Miroslav Čertík, CSc.

profesní život zasvětil problematice školství a vzdělávání v oborech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, zakladatel první soukromé hotelové vysoké školy, které byl pod jeho vedením udělen statut výzkumné organizace, v letošním roce škola slaví 15 let své existence

  

6.      Ing. Vratislav Dlohoš

rozšířil nabídku učebních oborů a zmodernizoval vybavení školy, takže žáci mají možnost již v rámci výuky se seznámit s nejmodernější technikou, organizuje regionální i celostátní soutěže, podílel se na tvorbě učebních dokumentů, spolupracuje na evropských projektech, školu zapojil do systému rekvalifikací

 

7.      Ing. Jana Floriánová

významně se podílí na rozvoji školy, sleduje novinky ve výuce ekonomických předmětů, které aplikuje do výuky, je oporou pedagogického sboru, ochotně pomáhá nejen kolegům, ale i žákům a rodičům, významně přispěla ke získání titulu „Škola roku 2010“, letos oslaví  35 let působení ve školství

 

8.      paní Věra Halová

obětavá pedagožka a ředitelka školy vytváří podnětné prostředí nejen pro vzdělávání, ale i pro mimoškolní aktivity svých žáků, a to často ve svém volnu, vymýšlí nové pracovní postupy i vyučovací pomůcky, letos oslaví 35 let působení na ZŠ Liptál

 

9.      Ing. Pavla Hostašová

úspěšná pedagožka a manažerka se v letošním roce dožívá významného životního jubilea, zasloužila se o přeměnu školy v moderní a respektovanou vzdělávací instituci, škola se pravidelně zapojuje do projektů Comenius a dalších evropských projektů

 

10.  PaedDr. Blanka Janovská

založila a vybudovala školu, která si získala renomé doma i v zahraničí, nadále se aktivně podílí na jejím rozvoji, zasloužila se o rozvoj metod aktivního učení v ČR

 

11.  PaedDr. Karel Kostka, MBA

zakladatel SŠ Kostka, největší soukromé školy v ČR, která získala věhlas i v zahraničí, takže mezi absolventy je mnoho cizinců z různých částí světa, uvedl do praxe ideu vzdělávací instituce, která je náročná, ale přátelská, založená na vzájemné spolupráci pedagogů a žáků, spolupodílel se na založení Klubu nadaných dětí

 

12.  PaedDr. Hana Kožíšková

celoživotně se věnuje vzdělávací a rozvojové činnosti v obl. ekologických projektů a soutěží, její působení ovlivnilo stovky studentů, zaváděla do výuky projektové metody, zapojila školu do celosvětového programu Globe, je aktivní organizátorkou soutěží v oblasti ochrany krajiny a životního prostředí, má hlavní zásluhu na získání titulu Ekoškola

 

13.  paní Hana Krásenská

celý život usiluje o zajištění smysluplného trávení volného času dětí a mládeže, je hlavní organizátorkou dramatických kroužků, letních táborů a mnohých dalších aktivit, které připravuje bez ohledu na svůj volný čas, je spoluzakladatelkou střediska volného času v Jičíně

 

14.  Mgr. Alena Kukrechtová

dlouhodobě se věnuje práci s žáky s diagnostikovaným mimořádným intelektem, významně se podílí na zapojení žáků do soutěží a olympiád, a to s výraznými úspěchy, práci s dětmi a mládeží se obětavě věnuje i ve svém volném čase

 

15.  Ing. Aleš Máchal

uznávaný odborník v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (EVVO), profesní život zasvětil zavedení tohoto předmětu do vzdělávacích programů všech stupňů škol, v obl. EVVO usiluje o soustavné vzdělávání pedagogů, a to i budoucích, je nositelem Ceny J. Vavrouška a Ceny ministra životního prostředí

 

16.  Ing. Radovan Maresz

dlouhodobě a cílevědomě se věnuje tvůrčí pedagogické činnosti v oblasti odborného vzdělávání, příkladně a ve značném rozsahu věnuje pozornost i vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a romským žákům, které se mu daří úspěšně zapojit do středního vzdělávání

 

17.  Ing. Zdeňka Matoušová

ve své práci usiluje o přizpůsobení výuky a vzdělávání žáků potřebám trhu, proto se zasadila o úpravu mnohých oborů a vytvořila koncepci komplexního učiliště pro teoretickou i praktickou přípravu, zapojuje školu do mezinárodních projektů, škola pravidelně získává ocenění v odborných soutěžích

 

18.  Mgr. Eva Medková

ve funkci dlouholeté ředitelky školy se zasloužila zásadním způsobem o zkvalitnění výuky a rozvoj školy, jak po stránce materiální, tak i personální, vybudovala vůbec první učebnu informatiky, kolegům byla příkladem odborně vzdělaného pedagoga, vždy ochotná rodičům i žákům pomoci i v osobních problémech

 

19.  Ing. Marie Měchová

Por. 1989 se aktivně podílela na transformaci školy a tvorbě porevolučního systému vzdělávání, dodnes se zasazuje o modernizaci výchovně-vzdělávacího procesu, zajišťuje podmínky pro zahraniční stáže pedagogů i žáků, její žáci dosahují úspěchů v krajských i republikových vědomostních soutěžích

  

20.  Mgr. Jitka Neradová

svým mimořádným pedagogickým působením vede žáky k zájmu o historii, především o českou a moderní před rokem 1989, zprostředkovává setkání s pamětníky, návštěvy institucí s národní historií, pod jejím vedením žáci pravidelně vyhrávají dějepisné soutěže, je jim nápomocna i při řešení jejich soukromých problémů

 

21.  Mgr. Jana Neudertová

svědomitá, pracovitá a oblíbená ředitelka, zasloužila se výjimečným způsobem o rozvoj školy i kvalitu výuky, m. j. i zajištěním moderního počítačového vybavení, podporuje talentované žáky, kteří úspěchy v různých soutěžích přispívají k prestiži školy

 

22.  Ing. Věra Pavlíková

vstřícná a přátelská kolegyně, erudovaná pedagožka schopná vnášet do výuky nové pohledy i způsoby řešení, svou přirozenou autoritou i erudicí je vzorem žákům i kolegům, na škole působí nepřetržitě 34 let, ve funkci zástupkyně ředitelky školy 20 let

 

23.  Ing. Markéta Pražmová

erudovaná učitelka a manažerka, spoluzakladatelka Asociace VOŠ ČR, úspěšná manažerka projektu věnovaného inovaci zdravotnických studijních programů, působí v řídicích orgánech programů EU, svůj profesní život zasvětila zvyšování kvality odborného vzdělávání

 

24.  MD Thomas Rechentin

od počátku své funkce na Saském státním ministerstvu školství aktivně podporuje spolupráci mezi ČR a Saskem v obl. vzdělávání, osobně se zasloužil o realizování pravidelných stáží, které vedou ke vzájemnému poznávání a hlubší spolupráci obou národů

 

25.  paní Marie Růžičková

zakladatelka a ředitelka o.p.s. „Kroužky“ zaměřené na zájmovou činnost předškolních a školních dětí, je autorkou originálních metodik, které motivují děti k dalšímu sebevzdělávání, do zájmového vzdělávání zapojuje i děti z dětských domovů, „Kroužky“ navštěvuje více než 8000 dětí, a to i díky jejich cenové dostupnosti

 

26.  Mgr. Karin Solná

oblíbená kolegy i žáky, aktivně se věnuje multikulturní výchově a vzdělávání cizinců, své žáky vede k toleranci a pochopení jiných etnik, zároveň se věnuje i vzdělávání žáků v obl. zpracování textů a informací, její svěřenci patří v této disciplíně mezi světovou elitu, ve školství působí 30 let

 

27.  Ing. Marta Soukupová

kontinuálně se podílí na výchově budoucích učitelů, kolegy je oceňována pro své pedagogické i lidské kvality, ve výuce uplatňuje nejmodernější metody, její hodiny jsou nejen poutavé, ale i efektivní, aktivně se zapojila do příprav ŠVP, i její zásluhou získala škola titul „Škola roku 2010“

 

28.  PhDr. Jana Šimčíková

stála u zrodu prvního víceletého gymnázia na Vsetínsku, kde uplatnila své novátorské přístupy, zásadně přispěla k vynikající pověsti školy, významně se angažovala i v rámci mimoškolní činnosti organizováním kulturních programů pro širokou veřejnost

 

29.  Mgr. Vlastimil Taxa

učitel oceňovaný kolegy pro své odborné, pedagogické i lidské kvality, s přirozenou autoritou u žáků, výrazně se zasloužil o zavádění a rozvoj výuky informatiky i zlepšení technického vybavení školy, přispěl k propagaci dobrého jména školy v tuzemsku i zahraničí

 

30.  paní Alena Tkadlečková

respektovaná kolegyně i nadřízená, která svým pedagogickým působením vede děti k samostatnosti a vzájemnému respektu, aktivně je zapojuje do kulturního dění v obci, práce s předškolními dětmi je pro ni posláním

  

31.  doc. PaedDr.  Mgr. Petr Urbánek, Dr.

spoluřešitel významných výzkumných projektů zaměřených na problematiku učitelské profese, erudovaný pedagog věnující soustavný zájem kvalitní přípravě budoucích učitelů, patří mu hlavní zásluha na vybudování funkčního a efektivního systému pedagogických praxí na mateřské univerzitě

 

32.  Kateřina Vaculíková

na úrovni předškolní výchovy a vzdělávání cílevědomě vede děti k lásce k lidové slovesnosti a národnímu folklornímu bohatství, organizuje se svými svěřenci  v regionu oblíbená veřejná vystoupení a přispívá k všestrannému osobnostnímu rozvoji dětí

  

33.  Mgr. Soňa Veisová

obětavá a aktivní ředitelka, zapojuje školu do různých projektů a soutěží, v nichž se žáci školy umísťují na předních místech, její celoživotní snahou je co nejlépe připravit své žáky na vstup do života, a nejen toho profesního

 

34.  Bc. Kamila Vlachová

za 20 vybudovala vyhlášenou mateřskou školu s přátelským prostředím a výbornými výchovně-vzdělávacími výsledky, od mala vede děti lásce k přírodě a nenásilnou formou i ochraně životního prostředí, v letošním roce oslaví významné životní jubileum

 

35.  Štěpánka Vzorková

po celou dobu své profesní kariéry vykazuje mimořádné výsledky, které přesahují rámec školy, je uznávanou osobností v rámci města i kraje, její žáci se pravidelně umísťují v celostátních uměleckých soutěžích na předních místech, ve školství působí 41 let

 

 

                   

 

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně - za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost

 

 

1.      paní Jaroslava Brzáková

celý život působila na prvním stupni ZŠ, oblíbená a obětavá učitelka, která svými pedagogickými schopnostmi i pevnými morálními zásadami byla vzorem nejen dětem, ale i kolegům a rodičům

 

2.      Mgr. Jana Bušková

ve školství působila 53 let, celý profesní život věnovala zlepšení podmínek vzdělávání a integrace zrakově postižených dětí a mládeže, pro něž vytvářela speciální učební pomůcky (nejvýznamnější je přehledná soustava prvků v Brailově písmu), proto ji také její žáci navrhli na toto ocenění

 

3.      Mgr. Jaroslava Horáková

oblíbená učitelka a popularizátorka českého jazyka, jejíž žáci slaví pravidelně úspěchy v soutěžích i na olympiádách českého jazyka, díky ní si mnozí z jejích žáků našli cestu nejen k českému jazyku, ale i literatuře a divadlu

  

4.      paní Marie Hubáčková

úspěšná a oblíbená učitelka, respektovaná kolegyně, která zapálila pro povolání učitelky mateřské školy mnoho začínajících kolegyň, významně se vždy podílela na společenském a kulturním životě obce

 

5.      PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

erudovaný učitel a odborník, má zásadní zásluhu na proměně koncepce vyučování češtiny směrem k aktivní práci s textem, čtenářství a smysluplné jazykové výuce, je autorem učebnic českého jazyka a souvisejících metodik, významně se podílel na zavádění státní maturity, má podíl na iniciativě svých žáků k udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi

 

6.      Mgr. Jiřina Kučerová

oblíbená učitelka, která vždy dovedla motivovat děti k lepším výkonům, vždy ochotná pomoci s osobními problémy, a to i na úkor vlastního volna, organizátorka sportovních soutěží, v loňském roce oslavila významné životní jubileum, v letošním roce oslaví 50 let působení v 1. ZŠ Holešov

 

7.      Mgr. Ing. Hynek Martinek, Ph.D.

erudovaný odborník, který se podílel na vzniku nových vzdělávacích oborů, autor a realizátor významného projektu „Podpora začleňování dětí uprchlíků do života společnosti“, škola pod jeho vedením získala akreditaci na realizování rekvalifikačních kurzů, má hlavní zásluhu na tom, že škola poskytuje pedagogickou podporu organizaci pro pomoc rodinám s hendikepovanými dětmi, i po odchodu do důchodu aktivně působí ve školství

 

8.      paní Anna Nídlová

celou svou profesní kariéru spojila s jedinou školou, vyučovala na 1. stupni a vychovala několik generací žáků, kterým se obětavě věnovala i ve svém volném čase, jako pedagožka vypomáhala ještě dlouho po odchodu do důchodu, ve školství působila 40 let

 

9.      Ing. Jana Petržílková

57 let působí převážně v malotřídkách, pedagožka oceňovaná kolegy i žáky, která  vždy usilovala i o smysluplné vyplnění volného času svých svěřenců, své bohaté zkušenosti učitelky v malotřídce nezištně předávala i studentům pedagogických fakult, ačkoliv před mnoha lety odešla do důchodu, nadále působí ve školství

  

10.  doc. PhDr. Cyril Stejskal

In memoriam

vysokoškolský pedagog, přední osobnost československé psychologie a pedagogiky 20. století, výrazně se podílel na vytvoření základů biologicky, psychologicky a sociologicky zakotvené pedologie, později defektologie a speciální pedagogiky, spolu s MUDr. Švejcarem a MUDr. Vojtou byl zakladatelem prvního ústavu pro matku a dítě, je autorem mnoha výzkumných projektů, uznávaný i v mezinárodním měřítku; v r. 1948 byl v zinscenovaném procesu odsouzen k 16 letům vězení, po propuštění v r. 1959 už nesměl učit ani publikovat

 

11.  Mgr. Miroslav Stulák

svou práci učitele chápe v širším slova smyslu, a proto se věnuje i organizování humanitárních aktivit a práci na podporu hendikepovaných, organizuje pravidelná setkání studentů chebských středních škol s osobnostmi z politiky, kultury, vědy a sportu, angažuje se v občanských sdruženích pro podporu vzdělanosti, je hl. organizátorem celostátní prestižní dějepisné soutěže

 

12.  paní Marie Šprunglová

obětavá, důsledná a oblíbená učitelka, která vždy byla příkladem svým kolegům, organizátorka kulturních a společenských akcí, kronikářka, autorka několika almanachů obce i školy, nadále je činná ve školní knihovně, v loňském roce oslavila významné životní jubileum, letos oslaví 55 let pedagogické činnosti

 

13.  paní Jaroslava Štucbartová

oblíbená učitelka, vždy ochotná pomoci i nad rámec svých povinností, převážnou část svého aktivního života působila v příhraničních oblastech a svou prací dokázala, že lze do života připravit všechny děti, bez ohledu na rodinné zázemí či etnický původ, působila ve školství 56 let

 

14.  Mgr. František Tomášek

učitel základní školy, pro své zásadové postoje byl r. 1968 nucen opustit školství, po rehabilitaci v r. 1992 působil ve funkci ředitele základní školy a v dalších funcích v oblasti vzdělávání, kde přispěl značnou měrou k rozvoji kvality dalšího vzdělávání pedagogů, je zakladatelem Asociace ředitelů základních škol

 

15.  PhDr. PaedDr. Ludvík Vomáčka, CSc.

zasloužil se o intenzivní rozvoj vzdělávací nabídky v oboru hotelnictví a gastronomie a zapojení školy do mnoha celostátních soutěží i mezinárodních projektů, škola pod jeho vedením obdržela titul „Škola roku 2011“, v loňském roce oslavil významné životní jubileum

  

16.  Ing. Miroslav Zářecký, CSc.

zásadovými postoji i erudicí ovlivnil několik generací žáků, přispěl k rozvoji zemědělských oborů i školy, jako učitel odborných předmětů zprostředkovával nejnovější odborné informace, zasloužil se o realizaci specializačního studia kynologie i vybudování ojedinělého pracoviště zaměřeného na chov a výcvik psů, v letošním roce odchází do důchodu

Tisk
51 pedagogů obdrželo Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Rubriky: Všeobecné informacePočet zobrazení: 2754

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x