Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 9. března 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Pomocná ruka ve složité době - Zrození myšlenky...

Zrození myšlenky…, pohled odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Rok s rokem se sešel a po všech přijatých opatřeních se naše země stále potýká s důsledky pandemického stavu. Za tu dobu jsme si již zvykli na termíny – usnesení, mimořádná opatření, opatření obecné povahy, rozhodnutí, doporučení, informace, stav hromadného postižení osob a další. Všechny tyto termíny označují určité dokumenty orgánů státní správy či územních samosprávních celků nebo jiných orgánů, mají obecnou či konkrétní platnost, legislativní váhu, a hlavně, mají jeden společný atribut, je jich velké množství. A Vy „tam dole“ se vyznejte…

Informace směrované zařízením školního stravování při první vlně pandemie na jaře roku 2020 se vyznačovaly jedním extrémem, a to tím, že validních informací a postupů pro činnost těchto zařízení bylo nedostatek. V této situaci se odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje rozhodl vydat ucelené informace ve formě metodického materiálu „Doporučení pro zařízení školního stravování při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID-19“[1]. Jednalo se o podanou pomocnou ruku ve formě obecně platné metodické pomůcky. Při druhé vlně pandemie na podzim roku 2020, která přetrvává až do dnešních dnů, se informace směrované ke školským zařízením vyznačují druhým extrémem, a to tím, že informací, rad, doporučení, postupů a bohužel i hoaxů je přebytek. Navíc v kombinaci s četností jejich vydávání, rušení a oprav, hraničí s velkou mírou obtížnosti pochopení, někdy i blížícímu se chaosu. V této situaci se odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje opět rozhodl podat pomocnou ruku. Namísto aktualizace již na jaře vydané metodické pomůcky, jsme připravili jinou formu pomoci školským zařízením v Pardubickém kraji. Pomoc přímou v podobě osobní metodické konzultace.

Myšlenka osobní metodické konzultace v oblasti přímé hygienické podpory ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje je založena na osobní návštěvě odborníka a prohlídce jednotlivých provozů. Na spolupráci s Pardubickým krajem přistoupila a úkolu se zhostila odborná poradkyně v oblasti hygieny paní Alena Stejskalová, DiS. – HYGIENA NA TALÍŘI.

Cíle osobních metodických konzultací ve školských zařízeních Pardubického kraje

  • Osobní metodické konzultace pro zařízení školního stravování při zabezpečení hlavní a doplňkové činnosti (školní stravování, závodní stravování a stravování cizích strávníků), pro školská ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) při zabezpečení hlavní a doplňkové činnosti (školní ubytování a ubytování cizích klientů) a pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy) při zabezpečení hlavní činnosti (částečná kombinace výše zmíněného).
  • Doporučení k nastavení hygienických pravidel v návaznosti na vydaná a platná opatření definované orgány státní správy a samosprávy – Nařízení vlády České republiky, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, Opatření a metodické materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a Doporučení odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.
  • Předání aktuálních informací z oblasti hygieny v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace řediteli/ředitelce školy a školského zařízení, vedoucí vychovatelce/vychovateli a vedoucí/vedoucímu školní jídelny.
  • Zjištění, zda je ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje předcházeno vzniku šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.
  • Ujištění, jsou-li v praxi plněna platná mimořádná opatření a hygienické požadavky na provoz škol a školských zařízení v Pardubického kraje v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při výskytu COVID-19.

Výhody osobních metodických konzultací spatřuje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje v následujících aspektech – doporučení a aplikace hygienických opatření přímo na místě, předání informací o aktuálních opatřeních, které se v krátkých intervalech mění, posouzení každého provozu jednotlivě, tzv. „na míru“, předání informací osobně, bez nutnosti studia různých dokumentů vedením školy či školského zařízení, jednotný přístup, sjednocení hygienických postupů v rámci Pardubického kraje a zařazení rizikových provozů přednostně (týkalo se to zejména těch, které měly pozitivní výskyt na COVID-19 nebo jejichž zaměstnanci byli v karanténě). V neposlední řadě je důležité říci, že odborná erudovanost, lidská empatie a chuť pomáhat značně povýšily úroveň projektu. Tyto vlastnosti do projektu vnesla odborná poradkyně, paní Alena Stejskalová, DiS. – HYGIENA NA TALÍŘI.

V rámci osobních metodických konzultací se odborná poradkyně, dle zadání Pardubického kraje, zaměřila na následující oblasti konzultací ve školách a školských zařízeních – školení zaměstnanců, zdravotní způsobilost, informovanost, systém HACCP, správná výrobní praxe, ochrana potravin, pokrmů před kontaminací, křížová kontaminace, osobní hygiena a zázemí zaměstnanců, větrání, vzduchoventilační systém, provozní hygiena, manipulace s odpady, odbytová část, recepce, společné prostory, manipulace s prádlem, pokoje, společné hygienické zařízení, objekt ústavního typu a pobyt mimo objekt ústavního typu.

Celý projekt byl rozdělen do dvou, na sebe navazujících částí. První část – pilotní metodická konzultace na školách a školských zařízeních byla realizována na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Polička a Střední průmyslové škole stavební Pardubice. Nyní, na tomto místě, je vhodné poděkovat paní ředitelce a panu řediteli za jejich vstřícnost, zpětnou reakci a zájem účastnit se pilotního projektu. Druhá část – navazující metodické konzultace na školách a školských zařízeních byla realizována na dalších šesti subjektech zřizovaných Pardubickým krajem. Jednalo se o Dětský domov Pardubice, Dětský domov Holice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Moravská Třebová, Dětský domov Polička a Domov mládeže a školní jídelnu Pardubice. Ohlasy byly opět velice pozitivní. Zájem převyšoval časovou kapacitu naší odborné poradkyně. Finanční zatížení bylo na vrub Pardubického kraje. I zde bych rád poděkoval všem ředitelkám a ředitelům dotčených školských zařízení za jejich přístup.

Při hledání úspor a nejasnostech výši příjmu Pardubického kraje na rok 2021 z rozpočtového určení daní s následným vyhlášeným stavem rozpočtového provizoria v Pardubickém kraji, byl předpokládaný rozpočet odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje krácen, a na další pokračování projektu již nezbyly potřebné finanční prostředky.

Ing. Bc. Vladimír Štefančík

 

[1] Metodický materiál odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje – Doporučení pro zařízení školního stravování při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID-19, č. j.: MMošKrÚPk/1/2020 ze dne 6. 5. 2020 (publikováno ve Speciálu pro školní jídelny č. 5/2020 na str. 9 – 16).

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 1082

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x