Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 23. března 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III (školní rok 2021/2020)

Pardubický kraj se rozhodl předložit žádost o finanční podporu projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III“ v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (OP PMP) do právě vyhlášené 7. výzvy číslo 30_21_011 „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi VII“, Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol, případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků, ze sociálně slabých rodin.

Odbor školství vyzývá školy a školská zařízení, aby se do projektu kraje zapojily a umožnily všem dětem a žákům v Pardubickém kraji, kteří žijí v rodinách ve vážné sociální nouzi, tzn., že jejich zákonný zástupce pobírá dávky hmotné nouze, využívat „bezplatné“ školní stravování. Těmto dětem a žákům, za předpokladu splnění všech podmínek pro účast v projektu, lze z výše uvedené dotace financovat ve školách a školských zařízeních jejich obědy, příp. celodenní stravování v mateřských a internátních školách. Dotaci obdrží zapojená škola či školské zařízení, která z něj hradí školní stravování namísto zákonného zástupce.

Dotace je poskytnuta na základě partnerské smlouvy s Pardubickým krajem. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné právní úpravy (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování), která je zohledněna ve vnitřních dokumentech školy/školského zařízení (Vnitřní řád školní jídelny).

OP PMP umožňuje přímo školám a školským zařízení čerpat paušál na režijní náklady spojené s administrací projektu na škole/školském zařízení. Paušál je stanoven ve výši 5 % skutečně spotřebovaných uznatelných nákladů.

Úloha školy či školského zařízení v projektu je detailněji popsána v příloze tohoto článku. Škola/školské zařízení vytipuje očekávaný počet podpořených dětí, jejich vyhledání, oslovení a prověření z hlediska způsobilosti k účasti v projektu zajišťují pracoviště Úřadu práce ČR.

Termín pro přihlášení škol a školských zařízení do projektu kraje: 16. 4. 2021. Bližší informace Vám rádi poskytnou administrátoři projektu, kontakty viz níže.

Současně si Vám dovolujeme nabídnout účast na školení, které z důvodu změn ve vyhlášené výzvě se promítnou také do samotného projektu Pardubického kraje. Školení proběhne dne 15. 4. 2021.

Stručné informace o projektu

 • Příjemce dotace: Pardubický kraj.
 • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 • Postavení škol a školských zařízení Pardubického kraje: partneři projektu s finančním příspěvkem.
 • Způsob financování: 85 % Fond evropské pomoci nejchudším osobám a 15 % státní rozpočet ČR.
 • Způsob poskytnutí dotace: platba předem ve formě dvou zálohových plateb, vždy ve výši 50 % rozpočtu partnera.
 • Dodatečné přihlašování nových partnerů: do 19. 11. 2021.
 • Rozhodné období pro posuzování způsobilosti dětí a žáků: květen až srpen 2021 pro účast na celý školní rok, leden 2022 pro účast dítěte ve 2. pololetí školního roku.

Přínosy projektu

 • Pro děti a žáky – pravidelná kvalitní strava, předškolní a školní příprava jako základ úspěšného začlenění do vzdělávacího systému, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, integrace mezi vrstevníky/spolužáky.
 • Pro školy/školská zařízení – zlepšení školní docházky, účast dětí a žáků na odpoledních školních či zájmových aktivitách.
 • Pro kraj a obce – rovnoměrná distribuce dětí a žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy a zmírnění sociálního vyloučení.
 • Pro OSPOD – uspokojení základních životních potřeb dětí a žáků a další nástroj pro práci s rodinou.
 • Pro úřad práce – přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence úřadu práce v nadcházející generaci.
 • Pro neziskové organizace – nástroj práce s rodinou a podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám.

Cílová skupina

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium, a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi. Se zákonnými zástupci dětí a žáků komunikuje Úřad práce ČR, který prověřuje, zda dítě splňuje podmínky Operačního programu potravinové a materiální pomoci a je tedy způsobilé k účasti na projektu kraje.

Využití jiných dotačních titulů

Využití OP PMP školy/školská zařízení nelimituje v čerpáních jiných dotačních titulů. Pouze nesmí docházet ke dvojímu čerpání státní dotace na stejné dítě a stejný účel. Školy/školská zařízení tak mohou nadále vedle dotace z OP PMP čerpat také dotační tituly MŠMT na školní stravování realizované prostřednictvím neziskových organizací (Women for Women a jiné). 

Dotační titul MŠMT je zaměřen na jinou cílovou skupinu a umožňuje financování školních obědů sice jen v případě základních škol, ale dětí, jejichž zákonní zástupci jsou v sociální nouzi, příp. jsou ohrožení chudobou, nepobírají však dávky hmotné nouze. Jedná se především o samoživitele/ky.

Kontaktní údaje na administrátory projektu

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 63

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x