Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 20. února 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Série předjarních seminářů pro školní stravování v okresech Pardubického kraje

Pracovníkům ve školní stravování Pardubického kraje jarní prázdniny ve školách vyplnila série okresních seminářů realizovaných odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje (dále jen „KrÚ Pk“). Semináře se uskutečnily ve dnech 11.-14. 2. 2020 ve městech Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a v Pardubice.

První část semináře byla vyčleněna pro Hygienické minimum ve školním stravování, kterou přednesla zkušená lektorka a odbornice z oboru, paní Alena Stejskalová, DiS. ze společnosti Hygiena na talíři. Svou prezentací provedla pracovníky a pracovnice školních jídelen celou hygienickou problematikou spojenou s přípravou a výdejem školního stravování. Informovala o změně přístupu evropské legislativy od direktivního nařizování konkrétních opatření k vytváření mantinelů pro bezpečnou výrobu nezávadné stravy pro své strávníky. Účastníky semináře upozornila na řadu problematických aspektů osobní a provozní hygieny, které mohou vést k nežádoucím příhodám s možnými právními dopady. K zajištění výroby bezpečných jídel je nutné znát a dodržovat nejen hygienu potravin, provozní a osobní hygienu, ale také mít dostatečné hygienické povědomí. Jak sama lektorka říká: „Zvyšování hygienického povědomí zaměstnanců posouvá danou provozovnu o úroveň výš. Nefunguje-li jeden ze čtyř základních pilířů tak jak má, nemůže jídelna, ale ani jiná provozovna, garantovat výrobu bezpečných jídel.“ Svou přednášku doplnila mnoha osobními zkušenostmi a příběhy z praxe, čímž nejenže obohatila účastníky o cenné poznatky, ale nenechala ani na vteřinku opadnout jejich zájem o danou problematiku. Z široké škály doporučení uveďme alespoň neustále opomíjené a podceňované mytí rukou, sledovatelnost potravin a dodržování teplotního řetězce u jednotlivých druhů produktů či prevenci křížové kontaminace.

Druhá část každého semináře byla vyplněna informacemi pracovníků odboru školství KrÚ Pk. Nejprve byli účastníci seznámeni Mgr. Šárkou Novákovou s Operačním programem Potravinové a materiálové pomoci pro období 2014-2020 (dále jen „OP PMP“) vyhlášeným Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), který bude v dalším období pokračovat[1]. MPSV v rámci tohoto operačního programu připravuje další výzvu pro školní rok 2020/2021, ve kterém by nemělo dojít k žádným výrazným změnám s výjimkou rozšíření rozhodného období pro posuzování způsobilosti dětí k zařazení do projektu. Tyto aktuální informace a průběh právě probíhající 5. výzvy ještě Mgr. Nováková doplnila o další možnosti financování školních obědů z jiných dotačních titulů.

Pardubický kraj v prvním roce zapojení do OP PMP pokryl téměř 20 % cílové skupiny kraje (tj. děti ve věku 3-15 let, které pochází z rodin, z nichž minimálně jeden zákonný zástupce pobíral v rozhodném období dávky hmotné nouze). Pro porovnání v rámci 5. výzvy OP PMP, tedy pátého roku fungování tohoto programu, celorepublikové pokrytí cílové skupiny dosahuje 19 %. Pardubický kraj tak dosáhl lehce nadprůměrného výsledku, což je způsobeno jednak relativně malým počtem dětí v cílové skupině a současně poměrně velkým počtem zapojených subjektů v Pardubickém kraji[2]. Přestože je v rámci projektu Pardubického kraje podpořeno necelých 400 dětí, z cílové skupiny našeho kraje je v přepočtu podpořeno jedno dítě z pěti.

Další dotační titul vyhlašuje každým rokem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) pro nestátní neziskové organizace[3], aktuálně je vyhlášena výzva „Podpora školního stravování žáků základních škol na rok 2020“. MŠMT zatím nezveřejnilo vyhodnocení této výzvy. Největší organizací s celorepublikovou působností je Women for Women, která v rámci Pardubického kraje podpořila 615 žáků ze 73 škol ve školním roce 2019/2020.

Závěrečná přednáška byla věnována Metodickým informacím pro zařízení školního stravování Pardubického kraje, které prezentoval Ing. Bc. Vladimír Štefančík z odboru školství KrÚ Pk. V úvodu své prezentace poděkoval všem přítomným za jejich práci a účast na seminářích a dalších akcích realizovaných odborem školství KrÚ Pk. V průběhu roku připravuje odbor školství řadu aktivit pro pracovníky školního stravování a snaží se je v jejich práci podpořit, sjednotit, ale také motivovat a informovat o aktuálním dění v jejich oblasti. Průběžné informace zveřejňují pracovníci odboru školství na Školském portálu Pardubického kraje, který je informačním kanálem kraje pro všechny školy a školská zařízení a do kterého je možné aktivně přispívat i ze strany škol a školských zařízení a sdělovat si tak vzájemně novinky a jiné zajímavé informace. Představení Školského portálu a možností, jak do něj aktivně přispívat, proto bylo jednou z prezentovaných informací. Další prezentovanou informací, resp. uceleným přehledem, byly připravované novely legislativních předpisů pro rok 2020. Jedná se o celou řadu novelizací, která odráží velké množství legislativy vztahující se na školní jídelny, které musí vedoucí školních jídelen, především v případě samostatných školních jídelen, pojmout. Třetí velkou skupinou poskytnutých informací byly kurzy, semináře a jiné akce připravované na letošní rok právě pro vedoucí a jiné pracovníky školních jídelen v Pardubickém kraji. Ing. Štefančík naplánoval 13 seminářů a kurzů a dalších 10 akcí, jejichž realizace se bude opírat o skutečný zájem z řad školních jídelen a možností jednotlivých lektorů a odborníků. Při sestavování seminářů a kurzů zohledňují pracovníci odboru školství zpětnou vazbu ze stran pracovníků školních jídelen a jejich doporučení a připomínky. Také proto všechny přítomné Ing. Štefančík vyzval k zaslání zpětné vazby o proběhlé sérii seminářů a prezentovaným informacím a požádal je o vyplnění dotazníků, které jim budou v průběhu tohoto roku zaslány.

Z pohledu organizátorů se uspořádaná série seminářů na úrovni okresů setkala s velkým ohlasem a kladnou odezvou. Dvě stovky účastníků z více než 100 škol a školských zařízení měly možnost si doplnit řadu zajímavých informací a odnést si spoustu podnětů pro svou práci. Díky čtyřem dopoledním seminářům bylo možné zodpovědět řadu individuálních dotazů a pohovořit s řadou pracovníků osobně, na což při velkých akcích nezbývá dostatek prostoru. Přestože z pohledu organizátorů a lektorů je tato varianta časově náročnější, věříme, že se vyplatila a umožnila přednášejícím osobnější přístup a především jim poskytla cennou zpětnou vazbu pro jejich práci.

Školní stravování v Pardubickém kraji je krajským úřadem podporováno a prezentováno jak široké tak i odborné veřejnosti a bude v tomto úsilí nadále pokračovat.

Níže jsou ke stažení prezentace a materiály související s proběhlými semináři.

Mgr. Šárka Nováková

 

[1] Na základě sloučení ESF a FEAD bude pokračování probíhat v rámci 4. priority OP Zaměstnanost+ 2021-2027 – Materiální pomoc nejchudším osobám

[2] Pardubický kraj v rámci krajů zaujímá 5. místo počtem zapojených subjektů do projektu, zatímco velikostí cílové skupiny v kraji se Pardubický kraj řadí až na 9. místo.

[3] Nestátní neziskové organizace následně spolupracují se základními školami, kterým poskytuje takto získané finanční prostředky formou daru.

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 1798

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x