Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 30. listopadu 2021
Ohodnotit článek:
5.0

Zpráva o stavu školního stravování a školního ubytování za školní rok 2020/2021

Zařízení školního stravování

Hlavním úkolem školního stravování je dodržování zásad zdravé výživy, výchova ke zdraví, prevence chorob a prevence dětské obezity. Školní jídelny v souladu s platnou legislativou o školním stravování zajišťují stravování pro děti, žáky a studenty, kterým je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení dle školského zákona a vyhlášky o školním stravování, závodní stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravování ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti. Ve školním roce 2020/2021 v Pardubickém kraji zajišťovaly tuto činnost školní jídelny (dále též ŠJ), které samy jídla připravují a vydávají, nebo případně odvážejí do výdejen, dále školní jídelny – výdejny (dále též ŠJ – V) nebo výdejny lesní mateřské školy (dále též V – LMŠ), které jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb pouze vydávají a školní jídelny – vývařovny (dále též ŠJ – Vy), které jídla jenom připravují, ale nevydávají.

Ve školním roce 2020/2021 zajišťovalo v Pardubickém kraji školní stravování celkem 403 ŠJ pro 86 538 strávníků, z toho bylo 66 688 dětí, žáků a studentů a 20 850 ostatních pravidelně stravovaných v režimu závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti, a 119 ŠJ – V pro 11 061 strávníků, z toho bylo 9 614 dětí, žáků a studentů a 1 447 ostatních pravidelně stravovaných v režimu závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti. Ve školním roce 2020/2021 v Pardubickém kraji nepůsobila žádná ŠJ – Vy ani V – LMŠ. Ve 48 zařízeních školního stravování zřizovaných Pk bylo zapsáno 17 355 strávníků, v 456 zařízeních školního stravování zřizovaných obcí 78 8349 strávníků, v 17 zařízeních školního stravování zřizovaných soukromým subjektem 2 041 strávníků a ve 2 církevních zařízeních školního stravování 472 strávníků. Celkově bylo v Pk ve školním roce 2020/2021 v 523 zařízeních školního stravování stravováno 98 707 strávníků, z toho bylo 76 410 dětí, žáků a studentů a 22 297 ostatních pravidelně stravovaných v režimu závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti. Z celkového počtu strávníků v zařízeních školního stravování ve školním roce 2020/2021 v Pardubickém kraji vyplývá, že v mateřských školách se stravovalo celkem 17 913 dětí, v základních školách se stravovalo celkem 41 727 žáků a ve středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách se stravovalo celkem 16 661 žáků a studentů. Zbylých 5 dětí a žáků se stravovalo ve školském zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Dietní stravování bylo poskytnuto 143 strávníkům.

Z celkového počtu 22 297 ostatních pravidelně stravovaných v režimu závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti bylo celkem 11 624 stravovaných v režimu závodního stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a 10 673 ostatních strávníků v rámci doplňkové činnosti.

Uvedená zařízení školního stravování ve školním roce 2020/2021 uvařila pro své strávníky celkem 10 361 100 obědů, 271 700 večeří, 269 800 snídaní, 2 248 300 přesnídávek, 1 949 000 svačin a 76 200 druhých večeří. O tuto produkci jídel v Pardubickém kraji se postaralo celkem 1 874 pracovníků zařízení školního stravování. Z tohoto počtu bylo celkem 1 647 obchodně provozních pracovníků a z nich bylo celkem 1 174 kuchařů a kuchařek. Dále v zařízeních školního stravování pracovalo ve školním roce 2020/2021 242 THP pracovníků a 50 pracovníků jiných profesí. Přehled školních jídelen a školních jídelen – výdejen ve školním roce 2020/2021 podle zřizovatelů v jednotlivých okresech Pardubického kraje ukazují tabulky 1.1 až 1.7.

Ve školním roce 2020/2021 byl Usnesením vlády České republiky číslo 957 ze dne 30. září 2020 vyhlášen nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen na celém území České republiky ode dne 5. října 2020. Vyhlášený nouzový stav přímo i nepřímo zasáhl d7 provozu a chodu všech školních jídelen na území Pardubického kraje. Nouzový stav by vyhlášen z důvodu epidemiologické situace, jež byla způsobena prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 který způsobuje onemocnění COVID-19. Nouzový stav trval do 28. března 2021.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a v rámci metodické pomoci vedoucím pracovníkům vedoucím pracovníkům školních jídelen v Pardubickém kraji, odbor školství zprostředkovával pro školní jídelny vždy aktuálně vyhlášená usnesení Vlády České republiky, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, opatření obecné povahy a metodické materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Odbor školství metodicky pomáhal pracovníkům školních jídelen v Pardubickém kraji a doporučil v míře odpovídající situaci použít v květnu 2020 vydanou metodickou pomůcku „Metodický materiál odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje – Doporučení pro zařízení školního stravování při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 – č. j.: MMošKrÚPk/1/2020“.

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje připravil ve školním roce 2020/2021 pro školy a školská zařízení projekt osobních metodických konzultací „Metodické konzultace ve školách a školských zařízení Pardubického kraje“. Myšlenka osobní metodické konzultace v oblasti přímé hygienické podpory ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje je založena na osobní návštěvě odborníka a prohlídce jednotlivých provozů.

Cíle osobních metodických konzultací ve školských zařízeních Pardubického kraje:

  • Osobní metodické konzultace pro zařízení školního stravování při zabezpečení hlavní a doplňkové činnosti (školní stravování, závodní stravování a stravování cizích strávníků).
  • Doporučení k nastavení hygienických pravidel v návaznosti na vydaná a platná opatření definované orgány státní správy a samosprávy.
  • Předání aktuálních informací z oblasti hygieny v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace řediteli/ředitelce školy a školského zařízení a vedoucí/vedoucímu školní jídelny.
  • Zjištění, zda je ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje předcházeno vzniku šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.
  • Ujištění, jsou-li v praxi plněna platná mimořádná opatření a hygienické požadavky na provoz škol a školských zařízení v Pardubického kraje v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při výskytu COVID-19.

Výhody osobních metodických konzultací spatřuje OŠ KrÚ Pk v následujících aspektech – doporučení a aplikace hygienických opatření přímo na místě, předání informací o aktuálních opatřeních, které se v krátkých intervalech mění, posouzení každého provozu jednotlivě, tzv. „na míru“, předání informací osobně, bez nutnosti studia různých dokumentů vedením školy či školského zařízení, jednotný přístup, sjednocení hygienických postupů v rámci Pardubického kraje a zařazení rizikových provozů přednostně (týkalo se to zejména těch, které měly pozitivní výskyt na COVID-19 nebo jejichž zaměstnanci byli v karanténě).

Pilotní metodické konzultace byly provedeny na SOŠ a SOU Polička, SPŠS Pardubice a DD Pardubice. Navazující metodické konzultace byly provedeny na DD Holice, DD Dolní Čermná, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, DD Moravská Třebová a DD Polička.

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje ve školním roce 2020/2021 připravil a zorganizoval pro vedoucí pracovníky zařízení školního stravování různé odborné semináře a kurzy. Odborné semináře a kurzy se měli uskutečnit v době mimo vyhlášený nouzový stav a v době příznivé epidemiologické situace za dodržení všech doporučených bezpečnostních a hygienických opatření. Na školní rok 2020/2021 byly odborem školství plánovány následující kurzy, semináře a webináře – metodika zavedení systému analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů, dietní stravování v podmínkách školní gastronomie, nakládání s odpadem ve školních jídelnách, hygienické minimum, dětské domovy – specifika školního stravování, pracovně-právní problematika ve školním stravování, odborný seminář týkající se softwarových systémů v zařízeních školního stravování, psychologické aspekty práce v zařízeních školního stravování, stres a komunikace v kontextu práce ve školní jídelně, právní předpisy a informace významné pro práci škol a školských zařízení, pracovně lékařské služby – posuzování zdravotní způsobilosti k práci a ke vzdělávání, BOZ a BOZP ve školách a školských zařízeních a trendy ve školním stravování. Dále pak dvoudenní kurz ekonomického a účetního minima pro vedoucí školních jídelen a kurz manažerského minima pro vedoucí školních jídelen a další jednodenní semináře například zdravá školní jídelna, plánování jídelních lístků, nebo praktický workshop.

V únoru 2021, v době jarních prázdnin určených pro okresy Pardubického kraje odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje zorganizoval pro vedoucí školních jídelen on-line odborný informační webinář se zaměřením na hygienické minimum, oblast péče o gastrotechnologii, Operační program Potravinové a materiální pomoci a aktuální metodické informace „Pracovní webinář pro vedoucí školních jídelen Pardubického kraje – pro okres Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Pardubice“.

V měsíci květnu 2021 se tradičně v Pardubicích koná konference z oblasti školní gastronomie s názvem „Školní stravování 2021“, kterou pořádá Společnost pro výživu. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v době konání konference se tato konference konala formou on-line konference na webovém rozhraní.

V měsíci srpnu 2020 bylo odborem školství z důvodu epidemiologické situace zrušeno 4. pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje a kompletně přesunuto na srpen příštího školního roku. Odborem školství je v přípravě přesunuté pracovní setkání vedoucích školních jídelen Pardubického kraje v plánovaném termínu srpen 2021 s připravovanými tématy – systémy školního stravování v partnerských zahraničních regionech Pardubického kraje, výsledky kontrolních šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, výsledky kontrolních šetření ČŠI Pardubického inspektorátu, dětská obezita, normování potravin, kvalita jídelních lístků, chemické látky v praxi zařízení školního stravování a dalšími tématy. Do programu budou zařazeny informace k provozním záležitostem a další odborné přednášky. Oproti předešlým setkáním bude to příští obohaceno o posterovou prezentaci na téma „Přehled právních norem pro praxi školních jídelen“ a „Manažerské dovednosti vedoucí školní jídelny v praxi“, dále pak tři konzultační místa pro oblast „Hygieny“, oblast „Ekonomiky“ a oblast „Personalistiky“, kde na dotazy vedoucích školních jídelen budou odpovídat odborníci z jednotlivých oblastí a „překvapení“ v podobě módní přehlídky kuchařského oblečení.

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje pod záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za školství připravuje projekt „Tradiční gastronomie partnerských zahraničních regionů Pardubického kraje“. Cílem projektu je odkaz na jednotlivé národní gastronomické tradice a krajové speciality partnerských zahraničních regionů, využívání nejmodernějších technologií a trendů zdravého a chutného vaření a propagace školního stravování zahraničních partnerských regionů v Pardubickém kraji. V souladu s programovým prohlášením Rady Pardubického kraje o vytváření partnerských vztahů se samosprávnými regiony v zahraničí samospráva Pardubického kraje od počátku své existence deklarovala důležitost zahraničních kontaktů pro integraci do společné Evropy. Při vytváření těchto vztahů kraj respektoval geografické, historické a kulturní souvislosti, zkušenosti, z již existujících svazků, ale také nově vzniklé příležitosti. Pardubický kraj má v zahraničí následující partnerské regiony, se kterými rozvíjí spolupráci na základě uzavřených dohod – Prešovský samosprávný kraj na Slovensku, Dolnoslezské vojvodství v Polsku, region Centre ve Francii, vládní kraj Tübingen a okres Reutlingen ve spolkové zemi Badensko-Würtembersko v Německu, Zakarpatskou oblast na Ukrajině, provincii Ti-lin v Číně a region Gurie v Gruzii.

Radní Pardubického kraje zodpovědný za školství ve spolupráci s odborem školství vyhlásil cenu „Gastrohvězda školních jídelen“. Cena vyjadřuje uznání kolektivům zařízení školního stravování z Pardubického kraje, které se zasloužily o reprezentaci Pardubického kraje ve finále celostátní soutěže „Nejlepší kuchař roku ve společném stravování“, posiluje uvědomování si příslušnosti k území kraje i k lidem, kteří v něm žijí. Udělováním prestižního ocenění v oblasti školního stravování v Pardubickém kraji usiluje radní o zvýšení prestiže školního stravování, motivace kolektivů těchto zařízení a v neposlední řadě také zvýšení propagace školního stravování v Pardubickém kraji. Smysl ceny je odvozen od smyslu a významu Michelinských restaurací a je postaven na principech nezávislé celostátní soutěže v oblasti školní gastronomie. Ceny byly úspěšným kolektivům ze zařízení školního stravování v Pardubickém kraji, z důvodu epidemiologické situace a vyhlášenému nouzovému stavu, předány slavnostním aktem, radním Pardubického kraje zodpovědným za školství, vedoucím odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje a krajským metodikem pro školní stravování, v sídle zařízení školního stravování v měsíci říjnu 2020. Kritéria pro udělení ceny dle zásad splnilo celkem 6 školních jídelen Pardubického kraje. Jedná se o 3 školní jídelny při střední škole, 1 školní jídelnu při základní škole, 1 školní jídelnu při mateřské škole a 1 školní jídelnu při školském zařízení.

Zařízení školního stravování v Pardubickém kraji jsou zapojeny do dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podpoře školního stravování žáků základních škol a víceletých gymnázií. Dotační program byl MŠMT vypsaný pro nestátní neziskové organizace. Ve školním roce 2020/2021 plnění tohoto dotačního programu na území Pardubického kraje realizovala organizace WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., pod názvem „Obědy pro děti“. Do tohoto dotačního programu bylo v Pardubickém kraji ve školním roce 2020/2021 zapojeno celkem 74 škol a školských zařízení, bylo podpořeno celkem 732 žáků a výše podpory činila celkem 3 633 200,00 Kč. Oproti školnímu roku 2019/2020 se jedná o pokles 4 škol a školských zařízení, navýšení o 70 žáků a výše podpory činila navýšení 701 538,00 Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo pod číslem 30_17_007 pro období 2014 až 2020 operační program potravinové a materiální pomoci – OP PMP se specifickým cílem I tohoto programu „Obědy dětem“. Cílovou skupinou jsou děti a žáci ve věku 3 až 15 let, jenž navštěvují mateřskou nebo základní školu, případně nižší stupeň víceletých gymnázií, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi v rozhodném období a jsou ze sociálně slabých rodin. Operační program je vypsán pro kraje ČR a Hlavní město Prahu.

Pardubický kraj se do tohoto operačního programu zapojil projektem „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“, v rámci probíhající 6. výzvy ze dne 3. 3. 2020, která byla vyhlášena pod číslem 30_20_010. Projektová žádost byla podána dne 26. 5. 2020. V rámci této, ve školním roce 2020/2021 končící výzvy, je v Pardubickém kraji zapojeno celkem 70 škol a školských zařízení pro celkovou podporu až 872 dětí a žáků a v celkové výši 5 509 738,50 Kč. Národní zdroje ČR jsou ve výši 826 460,78 Kč, a zdroje EU jsou ve výši 4 683 277,72 Kč. Nouzový stav zasáhl i do průběhu probíhajícího OP PMP.

Pardubický kraj se do vypsaného operačního programu ve školním roce 2020/2021 zapojil již třetím rokem projektem „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III“, v rámci 7. výzvy ze dne 1. 3. 2021, která byla vyhlášena pod číslem 30_21_011. Projektová žádost byla podána dne 30. 4. 2021. V rámci této výzvy je v Pardubickém kraji zapojeno celkem 61 škol a školských zařízení pro celkovou podporu až 595 dětí a žáků a v celkové výši 2 899 979,25 Kč. Národní zdroje ČR jsou ve výši 434 996,89 Kč, a zdroje EU jsou ve výši 2 464 982,36 Kč. Pro zapojené školy a školská zařízení připravil odbor školství v měsíci dubnu 2021 on-line odborný webinář „Proškolení škol a školských zařízení Pardubického kraje zapojených do 7. výzvy MPSV číslo 30_21_011 OP PMP“ za účasti lektorů z ministerstva – řídícího orgánu projektu, úřadu práce a odboru školství. Na odborný seminář byly pozvány ORP Pardubického kraje, NNZ působící na území Pardubického kraje a odbor sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.

Ministerstvo zemědělství ve školním roce 2020/2021 vyhlásilo cestou Státního zemědělského intervenčního fondu na základě NV číslo 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol, školní projekty. Byl vypsán školní projekt „Mléko do škol“ a školní projekt „Ovoce a zelenina do škol“. Do uvedených školních projektů ministerstva byly přihlášeny jednotlivé školy Pardubického kraje. Cílovou skupinou těchto školních projektů jsou žáci ZŠ včetně přípravných tříd ZŠ nebo přípravného stupně speciálních ZŠ.

Vedoucí pracovníci zařízení školního stravování v Pardubickém kraji jsou kontinuálně informování prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje a hromadnými e-maily ohledně aktuální legislativy a jejich změn, provozních záležitostí, jsou jim poskytovány edukační materiály v oblasti školního stravování pro rozvoj jejich profesních kompetencí a dostává se jim komplexní metodické podpory. Odbor školství připravuje pro vedoucí pracovníky školních jídelen Pardubického kraje následující metodické materiály – metodický materiál „Vnitřní řád školní jídelny“, metodický materiál „Sanitační řád školní jídelny“ a metodický materiál „Výkaz Z 17-01“. Dále odbor školství pro pracovníky systému školního stravování připravuje a publikuje na Školském portálu Pardubického kraje edukační seriál receptur vhodných pro školní stravování, edukační seriál hygienických rad, edukační seriál praktického managementu školní jídelny a edukační seriál o koření.

Charakter uvedených činností odboru školství v oblasti zařízení školního stravování svým obsahem naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2020-2024).

 

Školská ubytovací zařízení

Ubytovací služby pro děti, žáky a studenty jsou poskytovány ve školských ubytovacích zařízeních, tedy domovech mládeže (DM) a internátech (I). Jejich výchovně vzdělávací činnost navazuje na výchovně vzdělávací činnost škol, které děti, žáci a studenti navštěvují.

Ve školním roce 2020/2021 v Pardubickém kraji zajišťovalo ubytování celkem 37 ubytovacích zařízení, z toho 35 domovů mládeže a 2 internáty. V provozu bylo 30 DM při školách zřizovaných Pardubickým krajem, 1 samostatný DM zřizovaný Pardubickým krajem, 1 DM zřizovaný církví, 2 DM zřizované soukromníkem a 1 DM zřizovaný obcí. Dále ubytování zajišťovaly 2 internáty při speciálních a praktických školách zřizovaných Pardubickým krajem.

Ve všech ubytovacích zařízeních bylo ubytováno celkem 3 630 dětí, žáků a studentů, z toho 3 573 v DM a 57 v internátech. Celkový počet lůžek v pokojích všech ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji byl 4 463 lůžek, z toho 4 399 lůžek v DM a 64 lůžek v internátech.

Mimoškolní pedagogickou činnost pro děti, žáky a studenty ve školním roce 2020/2021 na domovech mládeže a internátech v Pardubickém kraji zajišťovalo celkem 185 vychovatelů (134 vychovatelek a 51 vychovatelů), 16 asistentů pedagoga (13 asistentek a 3 asistenti) a 3 ostatní odborní pracovníci ve 141 výchovných skupinách. Z toho 177 vychovatelů (126 vychovatelek a 51 vychovatelů), 5 asistentek pedagoga a 3 ostatní odborní pracovníci ve 136 výchovných skupinách na domovech mládeže a 8 vychovatelek a 11 asistentů pedagoga (8 asistentek a 3 asistenti) v 5 výchovných skupinách na internátech.

Z celkového počtu 3 630 ubytovaných dětí, žáků a studentů ve školských ubytovacích zařízeních Pardubického kraje bylo ubytovaných 272 dětí, žáků a studentů se zdravotním znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona, u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a 282 dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu odlišného kulturního prostředí nebo jiných životních podmínek. Přehled o rozsahu poskytovaného ubytování ve školním roce 2020/2021 podle zřizovatelů v jednotlivých okresech Pardubického kraje ukazují tabulky 2.1 až 2.6.

Ubytovaní žáci a studenti měli možnost využívat společenské místnosti, klubovny, učebny výpočetní techniky, kuchyňky, posilovny, tělocvičny a hřiště, kde provozovali sportovní aktivity, navštěvovali zájmové kroužky a účastnili se nejrůznějších kulturně vzdělávacích akcí.

Ve školním roce 2020/2021 byl Usnesením vlády České republiky číslo 957 ze dne 30. září 2020 vyhlášen nouzový stav. Nouzový stav byl vyhlášen na celém území České republiky ode dne 5. října 2020. Vyhlášený nouzový stav přímo i nepřímo zasáhl do provozu a chodu všech domovů mládeže a internátů na území Pardubického kraje. Nouzový stav by vyhlášen z důvodu epidemiologické situace, jež byla způsobena prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 který způsobuje onemocnění COVID-19. Nouzový stav trval do 28. března 2021.

Odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje připravil ve školním roce 2020/2021 pro školy a školská zařízení projekt osobních metodických konzultací „Metodické konzultace ve školách a školských zařízení Pardubického kraje“. Myšlenka osobní metodické konzultace v oblasti přímé hygienické podpory ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje je založena na osobní návštěvě odborníka a prohlídce jednotlivých provozů.

Cíle osobních metodických konzultací ve školských zařízeních Pardubického kraje:

  • Osobní metodické konzultace pro školská ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) při zabezpečení hlavní a doplňkové činnosti (školní ubytování a ubytování cizích klientů) a pro školská zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětské domovy) při zabezpečení hlavní činnosti (částečná kombinace výše zmíněného).
  • Doporučení k nastavení hygienických pravidel v návaznosti na vydaná a platná opatření definované orgány státní správy a samosprávy.
  • Předání aktuálních informací z oblasti hygieny v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace řediteli/ředitelce školy a školského zařízení a vedoucí vychovatelce/vychovateli. • Zjištění, zda je ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje předcházeno vzniku šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.
  • Ujištění, jsou-li v praxi plněna platná mimořádná opatření a hygienické požadavky na provoz škol a školských zařízení v Pardubického kraje v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací při výskytu COVID-19.

Výhody osobních metodických konzultací spatřuje OŠ KrÚ Pk v následujících aspektech – doporučení a aplikace hygienických opatření přímo na místě, předání informací o aktuálních opatřeních, které se v krátkých intervalech mění, posouzení každého provozu jednotlivě, tzv. „na míru“, předání informací osobně, bez nutnosti studia různých dokumentů vedením školy či školského zařízení, jednotný přístup, sjednocení hygienických postupů v rámci Pardubického kraje a zařazení rizikových provozů přednostně (týkalo se to zejména těch, které měly pozitivní výskyt na COVID-19 nebo jejichž zaměstnanci byli v karanténě).

Pilotní metodické konzultace byly provedeny na SOŠ a SOU Polička, SPŠS Pardubice a DD Pardubice. Navazující metodické konzultace byly provedeny na DD Holice, DD Dolní Čermná, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, DD Moravská Třebová a DD Polička.

Na základě vyhlášeného nouzového stavu odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje ve školním roce 2020/2021 zrušil pro vedoucí pracovníky školských ubytovacích zařízení odborné semináře a kurzy. Jednalo se o následující kurzy a odborné semináře – BOZ a BOZP v praxi škol a školských zařízení, manažerské minimum vedoucích domovů mládeže a internátů, dokumentace, archivace a skartace pro domovy mládeže a internáty, pracovně- právní problematika domova mládeže a internátu, speciálně vzdělávací potřeby směrem k inkluzi, nové trendy v práci s problematickou mládeží, krizové situace a volnočasové aktivity.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a v rámci metodické pomoci vedoucím pracovníkům domovů mládeže a internátů v Pardubickém kraji, odbor školství zprostředkovával pro domovy mládeže a internáty vždy aktuálně vyhlášená usnesení Vlády České republiky, mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, opatření obecné povahy a metodické materiály Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Odbor školství metodicky pomáhal pracovníkům domovů mládeže a internátů v Pardubickém kraji a doporučil v míře odpovídající situaci použít v květnu 2020 vydanou metodickou pomůcku „Metodický materiál odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje – Doporučení pro školská ubytovací zařízení při uvolňování opatření v souvislosti s výskytem COVID 19 – č. j.: MMošKrÚPk/2/2020“.

V měsíci červnu 2021 bylo odborem školství z důvodu epidemiologické situace zrušeno 4. pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje a kompletně přesunuto na červen příštího školního roku. Odborem školství je v přípravě přesunuté pracovní setkání vedoucích domovů mládeže a internátů Pardubického kraje v plánovaném termínu červen 2022 s připravovanými tématy – výsledky kontrolních šetření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, výsledky kontrolních šetření ČŠI Pardubického inspektorátu, rejstřík škol a školských zařízení – hlavní a doplňková činnost a dalšími tématy.

Vedoucí pracovníci školských ubytovacích zařízení v Pardubickém kraji jsou kontinuálně informování prostřednictvím Školského portálu Pardubického kraje ohledně aktuální legislativy a jejich změn, provozních záležitostí, jsou jim poskytovány edukační materiály v oblasti školního ubytování pro rozvoj jejich profesních kompetencí a dostává se jim komplexní metodické podpory. Odbor školství připravuje pro vedoucí pracovníky domovů mládeže a internátů Pardubického kraje následující metodické materiály – metodický materiál „Vnitřní řád domova mládeže/internátu“, metodický materiál „Sanitační řád domova mládeže/internátu“ a metodický materiál „Výkaz Z 19-01“.

Charakter uvedených činností odboru školství v oblasti školských ubytovacích zařízení svým obsahem naplňuje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2020-2024).

Ing. Bc. Vladimír Štefančík, MBA
oddělení organizační a vzdělávání odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje
telefon +420 466 026 214
e-mail vladimir.stefancik@pardubickykraj.cz  
www.pardubickykraj.cz

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJPočet zobrazení: 271

Tagy:

Vladimír ŠtefančíkVladimír Štefančík

Další příspěvky od Vladimír Štefančík

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x