Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 22. dubna 2020
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II (školní rok 2020/2021)

Pardubický kraj se rozhodl předložit žádost o finanční podporu projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II“ v rámci 6. výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (OP PMP) Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol, případně žákům víceletých gymnázií odpovídajících ročníků ze sociálně slabých rodin.

Odbor školství vyzývá školy a školská zařízení, aby se do projektu kraje zapojily a umožnily tak všem dětem a žákům v Pardubickém kraji, kteří žijí v rodinách ve vážné sociální nouzi, tzn. že jejich zákonný zástupce pobírá dávky hmotné nouze, využívat „bezplatné“ školní stravování. Těmto dětem a žákům, za předpokladu splnění všech podmínek pro účast v projektu, lze z výše uvedené dotace financovat ve školách a školských zařízeních jejich obědy, příp. celodenní stravování v mateřských a internátních školách. Dotaci obdrží zapojená škola či školské zařízení, která z něj hradí školní stravování namísto zákonného zástupce. 

Dotace je poskytnuta na základě partnerské smlouvy s Pardubickým krajem. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné právní úpravy (Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování), která je zohledněna ve vnitřních dokumentech školy/školského zařízení (Vnitřní řád školní jídelny). 

OP PMP umožňuje přímo školám a školským zařízení čerpat paušál na režijní náklady spojené s administrací projektu na škole/školském zařízení. Paušál je stanoven ve výši 5 % skutečně spotřebovaných uznatelných nákladů.

Úloha školy či školského zařízení v projektu je detailněji popsána v příloze tohoto článku.

Termín pro přihlášení škol a školských zařízení do projektu kraje: 30. 4. 2020. Bližší informace Vám rádi poskytnou administrátoři projektu, kontakty viz níže.

 

Stručné informace o projektu:

  • Příjemce dotace: Pardubický kraj
  • Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Postavení škol a školských zařízení Pardubického kraje: partneři projektu s finančním příspěvkem
  • Způsob financování: platba předem, záloha ve výši 100 % (85 % Fond evropské pomoci nejchudším osobám a 15 % státní rozpočet ČR)

 

Přínosy projektu:

  • Pro děti a žáky – pravidelná kvalitní strava, předškolní a školní příprava jako základ úspěšného začlenění do vzdělávacího systému, zapojení do hlavního vzdělávacího proudu, integrace mezi vrstevníky/spolužáky.
  • Pro školy/školská zařízení – zlepšení školní docházky, účast dětí a žáků na odpoledních školních či zájmových aktivitách.
  • Pro kraj a obce – rovnoměrná distribuce dětí a žáků ze sociálně a ekonomicky slabých rodin mezi školy a zmírnění sociálního vyloučení.
  • Pro OSPOD – uspokojení základních životních potřeb dětí a žáků a další nástroj pro práci s rodinou.
  • Pro úřad práce – přerušení reprodukce vzorců chování vedoucích v důsledku do evidence úřadu práce v nadcházející generaci.
  • Pro neziskové organizace – nástroj práce s rodinou a podmínka a motivace k dalším integračním aktivitám.

 

Cílová skupina:

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 až 15 let, které navštěvují mateřskou školu, základní školu nebo víceleté gymnázium, a patří do okruhu společně posuzovaných osob pobírajících dávku pomoci v hmotné nouzi. Se zákonnými zástupci dětí a žáků komunikuje Úřad práce ČR, který prověřuje, zda dítě splňuje podmínky Operačního programu potravinové a materiální pomoci a je tedy způsobilé k účasti na projektu kraje.

 

Využití jiných dotačních titulů:

Využití OP PMP školy/školská zařízení nelimituje v čerpáních jiných dotačních titulů. Pouze nesmí docházet ke dvojímu čerpání státní dotace na stejné dítě a stejný účel. Školy/školská zařízení tak mohou nadále vedle dotace z OP PMP čerpat také dotační tituly MŠMT na školní stravování realizované prostřednictvím neziskových organizací (Women for Women, Drab Foundation a jiné). 

Dotační titul MŠMT je zaměřen na jinou cílovou skupinu a umožňuje financování školních obědů sice jen v případě základních škol, ale dětí, jejichž zákonní zástupci jsou v sociální nouzi, příp. jsou ohrožení chudobou, nepobírají však dávky hmotné nouze. Jedná se především o samoživitele/ky.

 

Kontaktní údaje na administrátory projektu:

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJ, Manažerské aktualityPočet zobrazení: 3794

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x