Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity školních jídelen

Publikováno: 13. června 2021
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Školení k projektu "Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III" pro školní rok 2021/2022 v rámci OP PMP

V nadcházejícím školním roce 2021/2022 budou školy a školská zařízení opět pomáhat rodinám nacházející se ve finanční tísni prostřednictvím projektu Pardubického kraje „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III“. Pardubický kraj tento projekt bude realizovat již třetím rokem v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) Ministerstva práce a sociálních věcí.

V pořadí již 7. výzva číslo 30_21_011 zpřístupňuje školní stravování dětem a žákům, kteří by si vlivem finanční situace své rodiny nemohli dovolit školní obědy. V případě dětí z mateřských škol je tato situace v rodině současně jedním z důvodů, proč děti nenavštěvují mateřskou školu a mají vyšší absenci i v rámci povinné předškolní docházky. 

Nabídku bezplatného školního stravování zprostředkovává rodičům a zákonným zástupcům škola, popř. samostatná školní jídelna, která se zapojí do projektu příslušného kraje. Bez aktivního přístupu v podobě zapojení školy/školského zařízení do projektu nedojde k čerpání podpory dětmi. Kraj je příjemcem podpory, kterou přeposílá svým partnerům na základě uzavřených partnerských smluv. Aby se pomoc dostala správným dětem a žákům, podílí se na projektu Úřad práce ČR, který prověřuje způsobilost dětí k účasti na této podpoře. Dotační program je z 85 % hrazen z Evropského fondu FEAD a jediným kritériem při posuzování způsobilosti dětí je pobírání dávky hmotné nouze alespoň jeden měsíc v rozhodném období zákonným zástupcem v okruhu tzv. společně posuzovaných osob.

Pro 7. výzvu OP PMP je rozhodné období, během kterého jsou posuzováni zákonní zástupci dítěte, květen až srpen 2021 pro celoroční podporu, a následně leden 2022 pro účast ve 2. pololetí školního roku. Kromě dodatečného posuzování způsobilých osob na 2. školní pololetí mají možnost se také dodatečně přihlásit školy, které zjistily, že ve svých řadách mají děti a žáky, jejichž rodiče by na tuto pomoc dosáhli. Dodatečné přihlašování škol, stejně tak dodatečné prověřování způsobilých dětí a žáků, již proběhlo v aktuálním školním roce během 6. výzvy OP PMP, jde však o důležitou možnost rozšířit poskytování pomoci v průběhu školního roku, neboť finanční situace rodin se stále rychle mění a dopady pandemie COVID-19 budeme pociťovat ještě minimálně rok po odeznění pandemie. I letos budou pracovníci Úřadu práce ČR oslovovat rodiny s dětmi ve věku 3-15 let, v nichž alespoň jeden ze zákonných zástupců pobíral minimálně jeden kalendářní měsíc dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí či doplatek bydlení, nepočítá se tzv. „mimořádná okamžitá pomoc“).

Zásadní novinkou této výzvy, která je současně poslední výzvou tohoto operačního programu před spuštěním nového programu, je provedení mimořádného vyúčtování za 1. pololetí školního roku v případě nízkého čerpání dotace partnerem. V případě, že škola/školské zařízení bude čerpat méně než 10 % poskytnuté dotace, bude provedeno tzv. mimořádné vyúčtování, které se promítne do zálohové platby na další pololetí. Aby se tomuto administrativnímu kroku předešlo, bude MPSV i Pardubický kraj tentokrát zasílat celkovou dotaci ve dvou zálohových platbách, na začátku školního roku a na začátku 2. pololetí. Záměrem MPSV je snížit objem finančních prostředků, které nejsou v daném školním roce jednotlivými partnery čerpány. Vzhledem k blížícímu se konci programového období by vratky už MPSV nestihlo vložit do jiných specifických cílů OP PMP, které má pro tyto účely vytvořené. Další novinkou je skutečnost, že jednotlivé kraje jsou při zpracování svých projektových žádostí ze stejného důvodu limitovány finančním objemem, který mohly předkládat ve svých projektových žádostech. Dopady těchto novinek nemají vliv na míru poskytované podpory jednotlivým dětem, pouze se jedná o administrativní opatření směrovaná na kraje a jejich partnery jako příjemce podpory.

Pardubický kraj uskutečnil v dubnu pro zájemce školení o novinkách 7. výzvy OP PMP. Školení proběhlo online za účasti cca 30 partnerů z řad škol a školských zařízení. Mezi přednášejícími byl zástupce MPSV Mgr. Robert Jan Hřebíček, který informoval o novinkách této výzvy, dále pracovnice ÚP ČR Iva Nacházelová, která účastníkům vysvětlila způsob práce pracovníků ÚP ČR při posuzování způsobilosti dětí, a Mgr. Šárka Nováková, která celým školením provázela a seznámila nové partnery s průběhem realizace projektu z pohledu partnera. Závěr školení patřil již tradičně zástupcům nadace Women for Women, o. p. s., paní Janě Skopové a Bc. Barboře Nejedlé, MBA, které informovaly o pokračování obdobného projektu z dotačního titulu MŠMT.

Všichni věříme, že školní rok 2021/2022 proběhne podle plánu a nebude již výrazně narušen pandemií COVID-19, která nás v posledních měsících výrazně ovlivňovala v běžném životě, a především ve způsobu a míře poskytování vzdělávání i souvisejících služeb. V přiložených materiálech najdete nejen prezentace Mgr. Šárky Novákové a Ivy Nacházelové, ale také přílohy potřebné pro přihlášení školy/školského zařízení do projektu pro zájemce i dodatečné přihlášení na 2. pololetí školního roku 2021/2022 a podklady pro uzavření partnerské smlouvy včetně vyúčtování poskytnuté podpory. 

 

Prezentace a další dokumenty jsou ke stažení zde:

Dokumenty ke stažení

Tisk

Rubriky: Aktivity ŠJ, Manažerské aktualityPočet zobrazení: 2049

Tagy:

Šárka NovákováŠárka Nováková

Další příspěvky od Šárka Nováková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x