Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Soutěže MŠMT

Publikováno: 23. ledna 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Soutěž Frankofonie 2018/2019 - 17. ročník (přihlášky od 1. do 25. 2. 2019)

Soutěž Frankofonie 2019 je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie. 

Tematické zaměření soutěže:

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2019 byly vyhlášeny následující výrazy:

Arabesque, composer, croquis, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phylactère, rébus, signe, tracé.

Podrobnější popis významu vyhlášených výrazů naleznete na: http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/depliant-2018-2019.

Podmínky soutěže:

Soutěž Frankofonie je ve školním roce 2018/2019 pořádána pro žáky základních a středních škol s výukou francouzského jazyka ve dvou soutěžních kategoriích:

Kategorie ZŠ je výtvarného zaměření. Je určena jednotlivcům, žákům ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního) kola za následujících podmínek:

 • Žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž) ve formátu maximálně A3
 • Ve výtvarné práci musí být zobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.
 • Na zadní straně výtvarné práce (případně na připojeném listu) uvede soutěžící krátký text ve francouzském jazyce v rozsahu max. 3 vět, kterým popíše/vysvětlí jeden vybraný a ve výtvarné práci zobrazený výraz vyhlášený pro aktuální ročník Mezinárodní organizací Frankofonie.
 • Každá soutěžní práce musí být označena jménem a příjmením autora, názvem a adresou školy, kontaktem na vyučujícího, se kterým bude vedena případná další komunikace.
 • K práci musí být přiložena vytištěná přihláška s podpisem žáka a zákonného zástupce se souhlasem účasti, přihlášku si žáci stáhnou na adrese: http://talentovani.cz/prihlasky

  Přihláška bude otevřena od 1. února 2019.

 • Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 výtvarných prací.

  Výtvarné práce a krátký text zašle škola včetně vytištěných přihlášek nejpozději do 25. února 2019 (termín dodání do NIDV) na adresu: Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1, odd. Talentcentrum. Obálka bude označena „Soutěž FRANKOFONIE 2019“.

   

  Kategorie SŠ je určena pro žáky všech typů středních škol s výukou francouzského jazyka.

  Soutěž probíhá na úrovni školního a ústředního (celostátního kola).

   

 • Studenti předkládají video, které musí vyjadřovat alespoň dva z deseti výrazů vyhlášených pro rok 2019 Mezinárodní organizací Frankofonie.
 • Vlastní video umístí autor do elektronické přihlášky na http://talentovani.cz/prihlasky, která bude otevřena od 1. února 2019. Uzávěrka pro přihlášení a vložení videa je 25. února 2019. Každý autor vkládá pouze jedno video.
 • Kapacita pro nahrání videa je do 1 GB, podporované formáty videa jsou .AVI, .MP4
 • Do celostátního kola postupuje z jedné školy maximálně 7 videí.
 • Video musí být natočeno pouze jedním autorem v délce max. 2 minut. Může být natočeno mobilem, nebo kamerou. Musí být ale natočeno tak, aby jeho technická kvalita (obraz, zvuk) umožňovala zhlédnutí a posouzení videa odbornou hodnotící komisí. Video může být doplněno hudebním a slovním doprovodem. Slovní doprovod musí být ve francouzském jazyce.
 • Odborná komise bude hodnotit:

  Obsah videa – vyjádření alespoň dvou výrazů vyhlášených Mezinárodní organizací Frankofonie 2019

  Uměleckou stránku videa – nápad, kreativitu, originalitu provedení

  Jazykovou úroveň případného slovního doprovodu (gramatika, výslovnost).

 • Účastí v soutěži autor videa souhlasí s podmínkami soutěže. Video musí být natočeno pouze

  jednou osobou. Délka videa nesmí přesáhnout 2 minuty. Účast v soutěži předpokládá souhlas všech osob, které se mohou ve videu objevit, stejně jako souhlas autora videa s poskytnutím nevýhradní licence/sublicence k nekomerčnímu užití díla dle par. 12 a násl. Autorského zákona, tj. uděluje souhlas k využití videa organizátory soutěže při prezentaci soutěže nejen na internetu. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního, časového a množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či licenčních práv k zaslanému videu a je plně oprávněn jej poskytnout. V případě využití k propagaci budou videa označena ze strany organizátorů jménem autora.

  Termíny soutěže pro obě kategorie:

  Otevření elektronické přihlášky: 1. února 2019

  Uzávěrka pro přihlášení, doručení výtvarných prací a vložení videa: 25. února 2019

  Zasedání poroty pro vyhodnocení výtvarných prací a videí: do 6. března 2019

  Vyhlášení výsledků soutěže a slavnostní předání cen v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Černínském paláci v Praze se bude konat ve druhé polovině března 2019 (termín bude upřesněn).

   

  Hodnocení a ocenění prací:

  Odborná porota složená ze zástupců MŠMT, MZV, Francouzského institutu, zástupců dalších velvyslanectví frankofonních zemí a NIDV vyhodnotí v kat. ZŠ výtvarné práce a v kategorii SŠ videa a navrhne autory nejlepších prací k ocenění. U výtvarných prací a videí posuzuje zobrazení požadovaného počtu výrazů vyhlášených Mezinárodní organizací Frankofonie. U kategorie ZŠ posuzuje navíc výtvarnou stránku soutěžních prací a přiložený text (schopnost výstižně a originálně vyjádřit ve francouzském jazyce zvolený výraz). U videí posuzuje obsah, uměleckou a případně jazykovou stránku. Videa, která kvůli špatné technické kvalitě nebudou umožňovat posouzení odbornou porotou, budou ze soutěže vyřazena.

  Výherci obou kategorií budou pozváni se svými doprovody emailem na adresu školy (učitele) uvedenou v přihlášce. Každý z nich může mít dva doprovody.

  Listina výherců bude po slavnostním vyhlášení soutěže zveřejněna na stránkách www.mzv.cz/frankofonie, www.talentovani.cz/frankofonie.

   

  Vracení výtvarných prací pro kategorii ZŠ a využití soutěžních videí:

Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné práce se nevracejí autorům poštou. V případě zájmu je možné si vítězné práce převzít při vyhlášení výsledků soutěže. Následně je možné si práce vyzvednout do dvou měsíců (do 24. května 2019) na adrese NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1, odd. Talentcentrum. V zájmu propagace soutěže mohou být práce a soutěžní videa publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle uvážení organizátora, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů. Organizátoři si vyhrazují právo zveřejnit jména oceněných autorů výtvarných prací a videí.

 

Kontakt:

Ing. Miroslava Fatková

Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

tel.: 222 122 210, 733 125 984,e-mail: fatkova@nidv.cz, http://www.talentovani.cz; www.nidv.cz

Zdroj: NIDV

 

 

Tisk

Rubriky: Soutěže MŠMT, Soutěže a přehlídky MŠMTPočet zobrazení: 1251

Tagy:

Lenka HavelkováLenka Havelková

Další příspěvky od Lenka Havelková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x