Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 20. srpna 2013
Ohodnotit článek:
4.0

ČŠI odpovídá na dotazy souvisejícími s předškolním vzděláváním

Odpovědi na dotazy zaslané České školní inspekci k problémům souvisejícím s předškolním vzděláváním:

1) Přišlo dítě z mateřské školy samo domů?

2) Kdo může zastoupit zákonného zástupce dítěte umístěného v mateřské škole?

3) Mateřská škola a rozvádějící se nebo rozvedení rodiče

4) Jaká jsou práva a povinnosti rodičů dětí, umístěných v mateřské škole

5) Kdy může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole?

6) Jak je to se stravováním v mateřské škole?

7) Jedná se v mateřské škole opravdu o vzdělávání?

8) Spánek po obědě


 1.   Přišlo dítě z mateřské školy samo domů?
Zdá se to sice málo pravděpodobné, ale i takové případy se už staly, a dokonce došlo i k „ponaučení“ rodičů dítěte ředitelkou mateřské školy o tom, že se jeho samostatný odchod z mateřské školy může kdykoliv opakovat. Obdobné události jsou však mimořádně nebezpečné a uvedený postup ředitelky je v příkrém rozporu s právními předpisy.

Školský zákon ukládá mateřské škole zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a dohled nad dětmi. Vyhláškou o předškolním vzdělávání je v oblasti péče mateřské školy o zdraví a bezpečnost dětí konkrétně stanoveno, že mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci. Dohled musí být zajištěn jak ve vnitřních prostorách mateřské školy, tak i při pobytu dětí na zahradě nebo hřišti v areálu mateřské školy, a rovněž při veškerých činnostech, vycházkách nebo jakémkoliv jiném pobytu dětí mimo mateřskou školu, je-li organizován mateřskou školou. Je zřejmé, že z takového úkolu vyplývá povinnost zabezpečit vnitřní i vnější prostory školy i průběh aktivit mimo areál školy tak, aby o odchodu ze školy nemohlo rozhodovat samo dítě s ohledem na hrozbu nebezpečných důsledků jeho spontánního jednání odpovídajícího věku, a současně zajistit odpovídající dohled nad dětmi.

Vyhláška o předškolním vzdělávání vytváří podmínky účelného dohledu nad dětmi tím, že stanoví limity počtu dětí při pobytu mimo mateřskou školu – vycházkách apod., přičemž na jednoho pedagogického pracovníka může připadat nejvýše 20 dětí z běžné třídy nebo 12 dětí v případě, že jsou do třídy začleněny i děti, u nichž bylo školským poradenským zařízením konstatováno zdravotní postižení. Pouze výjimečně umožňuje vyhláška zvýšit uvedené počty, a to o nejvýše 8 dětí z běžné třídy a o 11 dětí ze třídy, v níž jsou začleněny i děti se zdravotním postižením. V takovém případě je pak ředitelka povinna určit k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo ve výjimečných případech jiného zaměstnance školy, např. se může jednat o školnici. Stejně je ředitelka mateřské školy povinna postupovat i v případě, že se jedná o specifické činnosti, náročnější na zajištění bezpečnosti dětí, např. sportovní činnosti apod.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, § 33 Cíle předškolního vzdělávání, § 164 odst. 1 písm. h) Ředitel školy a školského zařízení.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí.
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, § 6 Dohled nad žáky.
   2. 
  
Kdo může zastoupit zákonného zástupce dítěte umístěného v mateřské škole?

Právní předpisy umožňují, aby dítě bylo předáno učitelce mateřské školy nebo převzato z péče učitelky i jinou osobou, než je rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte, a to na základě pověření k takovému úkonu, vydaného zákonným zástupcem dítěte. V této souvislosti vzniká často obava, zda je takový postup správný, a za jakých okolností může pedagogická pracovnice akceptovat působnost jiné osoby než rodiče. Podle občanského zákoníku je však rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte oprávněn se zcela samostatně rozhodnout, kdo jej může zastoupit v této věci, tj. např. i starší sourozenec dítěte. Rodič však musí respektovat, že jej může zastoupit pouze ten, kdo je způsobilý k takovému úkonu. Případné nepříznivé důsledky nevhodného rozhodnutí rodiče v této věci, např. ohrožení zdraví nebo života dítěte, nelze přičítat mateřské škole, neuvážený postup rodičů však může posoudit orgán sociálně právní ochrany dětí nebo soud.

Mateřská škola oprávněně trvá na tom, aby uvedené pověření jiné osoby bylo provedeno prokazatelně bez možného zpochybnění úmyslu rodičů v této věci. Postup mateřské školy v těchto záležitostech je vhodné stanovit ve školním řádu mateřské školy, který obsahuje mimo jiné podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, provoz a vnitřní režim školy i podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Školní řád vydává ředitel mateřské školy, zveřejňuje jej na přístupném místě ve škole a informuje o jeho vydání a obsahu rodiče vzdělávaných dětí.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních, 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád.
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 5 Péče o zdraví a bezpečnost dětí.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 22 a násl. Zastoupení.

 

  3.   Mateřská škola a rozvádějící se nebo rozvedení rodiče
V případech rodičů, kteří nejsou schopni nebo ochotni se domluvit na rozumném vzájemném zastoupení svého dítěte s ohledem na jeho oprávněný zájem, dochází, bohužel, až k tomu, že je mateřská škola považována za kolbiště, na němž chce každý z nich zvítězit na úkor druhého rodiče. Ředitelka mateřské školy i jednotlivé učitelky bývají rodiči vtahovány do rodinných problémů s cílem získat oporu i pomoc při vytváření překážek, jejichž cílem je zamezit styku druhého rodiče s dítětem. Řešení neshod mezi rodiči ani řešení kontaktů dítěte s rodičem však nepatří k úkolům mateřské školy, jejíž zaměstnanci jsou povinni zachovat přísnou nestrannost a postupovat pouze v mezích vytýčených právními předpisy. Mateřská škola není ani určena k tomu, aby ve svých prostorách umožňovala setkávání s rodičem, který již žije odděleně mimo původní rodinu a dožaduje se vstupu do mateřské školy v průběhu vzdělávání jen proto, že druhý rodič mu odmítá jiný kontakt s dítětem umožnit. Na takový postup, který bývá v krajních případech dokonce vymáhán i agresivně, však rodič právo nemá, a mateřská škola se může proti obdobným snahám bránit i prostřednictvím Policie ČR. Nejsou-li doposud upraveny vztahy rodičů a jejich styk s dítětem soudem, resp. není-li mateřská škola prokazatelně seznámena s dokumenty dosvědčujícími takovou úpravu, je mateřská škola povinna předat dítě kterémukoliv ze zákonných zástupců podle dohody o docházce dítěte do mateřské školy, uzavřené písemně ředitelem mateřské školy se zákonným zástupcem dítěte, a to bez ohledu na požadavky jednoho z rodičů, aby dítě nepředávali druhému rodiči apod. Stejně je povinna postupovat i v případě, že soud sice svěřil nezletilé dítě do výchovy pouze jednoho z rodičů, ale neomezil výslovně rodičovskou zodpovědnost druhého rodiče ani právo na styk s dítětem. V praxi pak opět dochází k tomu, že rodič, jemuž bylo dítě svěřeno do výchovy, udílí pokyny škole, zda a kdy smí škola druhému rodiči dítě vydat, což škola není povinna ani oprávněna akceptovat.

V takových případech by měli rodiče v zájmu svého dítěte přednostně usilovat o uzavření vzájemné společné dohody o styku s dítětem. Takovou dohodu rodičů pak mateřská škola respektuje a při předávání dítěte postupuje podle jejího ujednání. Pokud však není takové dohody rodičů dosaženo, zbývá možnost úpravy jejich styku s dítětem soudem, a to na návrh jednoho z rodičů.

V praxi však dochází i k tomu, že soud sice upraví styk rodiče s dítětem a vymezí dny i hodiny, kdy má rodič právo převzít dítě z mateřské školy, avšak ten nepřisuzuje rozhodnutí soudu zásadní význam a domáhá se převzetí dítěte např. o hodinu dříve, než stanoví soud. Rozhodnutí soudu je však pro mateřskou školu závazným dokumentem, který je povinna respektovat.

V opačných případech, kdy není ze strany rodičů dodržována sjednaná doba předání dítěte do mateřské školy a jeho opětovné převzetí, nebo dokonce není dodržena ani hodina ukončení denního provozu mateřské školy, může být takové neodpovědné jednání rodičů posouzeno ředitelkou mateřské školy jako závažné a opakované narušování provozu mateřské školy. Jedná se o jeden z důvodů, pro něž je ředitelka oprávněna po předchozím písemně oznámeném upozornění zákonného zástupce rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte. Uvedené jednání se může rovněž stát podnětem k postupu příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí, viz též Stanovisko ČŠI k vyzvedávání dětí rozvedených rodičů ze škol.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 35 (kdy lze rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání).
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 1a odst. 5 Podrobnosti o organizaci mateřské školy.
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

 4.   Jaká jsou práva a povinnosti rodičů dětí, umístěných v mateřské škole
K právům zákonného zástupce dítěte umístěného v mateřské škole náleží především právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a výchovy jejich (a pouze jejich) dítěte, dále právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají podstatných záležitostí vzdělávání a výchovy dítěte, a také právo na poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání a výchovy.

V praxi však dochází k nedorozumění v důsledku nadměrně volného výkladu těchto práv, k nimž bývá přičítáno i právo rozhodovat o tom, která učitelka může dítě učit, nebo o tom, do kolika hodin má být mateřská škola denně v provozu nebo jakým způsobem by měla ředitelka mateřské školy zajišťovat realizaci jejich práva na informace.

K povinnostem zákonných zástupců nezletilých dětí umístěných v mateřské škole náleží v souladu se školským zákonem zejména zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, a omluvit nepřítomnost dítěte ve škole podle podmínek stanovených školním řádem. Jsou-li ředitelkou mateřské školy vyzváni, jsou povinni se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte, a dále je jejich povinností informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, jeho zdravotních obtížích nebo jiných skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh vzdělávání a výchovy, i o jiných údajích a skutečnostech podstatných z hlediska vzdělávání, výchovy nebo bezpečnosti dítěte.

Ředitelka školy je povinna respektovat právní předpisy, a na základě jejich ustanovení a v jejich rámci zpracovat podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí i jejich zákonných zástupců v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky ve školním řádu, který vydává a zveřejňuje na přístupném místě ve škole, a také o jeho vydání a obsahu informuje zákonné zástupce dětí. V jeho obsahu se nemohou objevit povinnosti rodičů nad rámec vymezený zákony, např. odpovědnost rodiče za činy dítěte v mateřské škole s povinností uhradit škodu vzniklou v době, kdy dohled zajišťovala mateřská škola. Je proto v zájmu zákonných zástupců, aby se seznámili s tak významným dokumentem školy, jehož respektování ze strany školy i rodičů vytváří optimální platformu pro vzájemnou žádoucí spolupráci ve prospěch prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy a rodiny.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, § 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád, § 34 Organizace předškolního vzdělávání.


 5.   Kdy může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole?
Stávají se výjimečně, ale ne zcela ojediněle, případy, kdy rodiče sice zjistí, že jejich práva jsou ze strany mateřské školy omezována nebo naopak jsou na ně kladeny další požadavky a povinnosti, než školský zákon připouští, ale přesto se obávají bránit se takovému postupu z obavy před výhrůžkou, že jejich dítě bude z docházky do mateřské školy tzv. „vyloučeno“, což je však v důsledku školského zákona zcela nepřípustné.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Ukončit docházku dítěte do mateřské školy proto nelze podle okamžitého osobního názoru ředitelky mateřské školy, ani v případech vzájemného nedorozumění s rodiči dítěte, v důsledku nežádoucích projevů dítěte v mateřské škole vůči ostatním dětem, ani z obdobných emotivně chápaných příčin. O ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole je ředitelka oprávněna rozhodnout pouze v případě, nastanou-li okolnosti, výslovně stanovené školským zákonem.

Důvodem takového rozhodnutí může být skutečnost, že se dítě nezúčastňuje předškolního vzdělávání nepřetržitě po dobu delší než dva týdny, a tato neúčast není zákonným zástupcem řádně omluvena.

Dalším důvodem může být opakované narušování provozu zákonným zástupcem, a to závažným způsobem. Právní předpisy blíže neurčují věcnou podstatu takového jednání, proto se její definování odvíjí z rámce rodičovské odpovědnosti a jejich povinností. Důvodem může být např. skutečnost, že rodič, nebo jím pověřená osoba, nevyzvedává dítě z mateřské školy ve sjednaném termínu do ukončení jejího provozu v době stanovené školním řádem, nebo se nedostaví do školy, přestože ho ředitelka mateřské školy vyzvala k projednání záležitostí týkajících se výchovy a vzdělávání jeho dítěte, nebo opomene sdělovat škole důležité okolnosti, které by mohly ohrozit průběh vzdělávání, zdraví či bezpečnost dětí, narušuje nezbytnou atmosféru vzájemné spolupráce rodičů a mateřské školy manipulací ostatních rodičů k neopodstatněnému úzce individuálnímu prosazování osobních požadavků, odmítá respektovat požadavky v zájmu dodržování hygieny dětí v MŠ apod.

Předškolní vzdělávání může být také ukončeno v průběhu zkušebního pobytu dítěte v mateřské škole, a to na základě doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení. Mateřská škola za tímto účelem rodičům může pouze doporučit, aby požádali lékaře nebo školské poradenské zařízení o odborné posouzení stavu a potřeb dítěte, jejich následný postup v zájmu zdraví dítěte a s ohledem na jeho specifické potřeby je však závislý na jejich odpovědnosti.
Ředitelka školy může ukončit vzdělávání také tehdy, pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování nebo za vzdělávání v mateřské škole, čímž však není míněna finanční částka na úhradu nákladů za dílčí aktivitu, organizovanou mateřskou školou, např. návštěvu divadla, výlet apod.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání je právem ředitelky mateřské školy, nikoliv její povinností. Významná je skutečnost, že školský zákon ve všech zmíněných případech vyžaduje, aby o ukončení předškolního vzdělávání ředitelka mateřské školy rozhodovala až po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte.
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 35 (kdy lze rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání), § 165 (kdy ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy).


 6.   Jak je to se stravováním v mateřské škole?
Podle vyhlášky o předškolním vzdělávání stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte podrobnosti o způsobu stravování dítěte a zejména rozsah stravování, který je nezbytné sjednat tak, aby se dítě, které je přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, vždy stravovalo. V praxi to znamená, že dítě, které se vzdělává v mateřské škole pouze dopoledne, má právo odebrat dopolední doplňkové jídlo – přesnídávku i hlavní jídlo – oběd, je-li v době podávání oběda přítomno; při celodenním pobytu přesnídávku, oběd a v odpoledních hodinách i další doplňkové jídlo – svačinu; při pouze odpoledním pobytu oběd a svačinu. Obědem se rozumí polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk – salát, dezert, ovoce.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, § 4 Rozsah služeb školního stravování.

 

 7.   Jedná se v mateřské škole opravdu o vzdělávání?
V části širší, někdy dokonce i rodičovské, veřejnosti přetrvává myšlenka, že mateřská škola je odkládacím místem pro děti zaměstnaných rodičů, v němž si děti „jen“ hrají a paní učitelky nemají nic jiného na práci, než je hlídat. Mateřské školy ovšem neposkytují jen péči, ale výchovu a vzdělávání, jejichž cílem je rozvoj osobnosti dítěte, osvojení základních pravidel chování a životních hodnot. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do povinné školní docházky.

Pro účely předškolního vzdělávání jako součásti systému vzdělávání v ČR vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rámcový vzdělávací program, stejně jako je vydává pro jiné druhy škol a jednotlivé obory vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje v každé z pěti vzdělávacích oblastí (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět) dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku činností, jejichž prostřednictvím lze dosahovat vytýčených vzdělávacích cílů, rizika – přehled okolností, které by mohly ohrozit vzdělávací záměry, a očekávané výstupy poukazující na to, co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže.

Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je vymezen nejen povinný obsah a rozsah předškolního vzdělávání, ale i jeho podmínky, které se týkají prostor, vybavenosti, organizace a řízení mateřské školy, ale také životosprávy dětí a vyhovujících psychosociálních podmínek předpokladů žádoucí spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je závazný pro každou mateřskou školu, která si v závislosti na jeho obsahu vytváří vlastní školní vzdělávací program.

Školní vzdělávací program v každé jednotlivé mateřské škole vydává ředitelka příslušné mateřské školy, která je také povinna jej zveřejnit na přístupném místě ve škole tak, aby každý mohl nahlížet do jeho textu, a podle potřeby si z něj i pořizovat i opisy a výpisy nebo popř. požádat o pořízení kopie za cenu v místě obvyklou.

Zákonní zástupci nebo další osoby tak mají v každé mateřské škole možnost se prostřednictvím jejího školního vzdělávacího programu dovědět např. kdo je jejím zřizovatelem, jaký je charakter budovy, příp. celého areálu mateřské školy, kolik má tříd a jak jsou organizovány, kritéria přijímání dětí, jak je uspořádán vnitřní život mateřské školy, její řízení a personální zajištění. Významná část školního vzdělávacího programu je věnována vzdělávacím cílům a záměrům mateřské školy, které si škola vytyčuje, včetně informací o tom, jaké přístupy, formy a metody práce v zájmu jejich dosažení uplatňuje, a zejména konkrétní vzdělávací nabídce a jejímu uspořádání včetně dílčích aktivit, které pak mohou být rozpracovány a realizovány pedagogickými pracovnicemi školy v rámci jednotlivých tříd nebo společně pro některé třídy apod.

Mateřská škola však může nabízet dětem i jejich zákonným zástupcům také další aktivity a služby, které jsou zpravidla prováděny za úplatu. Může se jednat např. o různé zájmové činnosti, kroužky pro děti, zajištění péče o děti ve dnech pracovního klidu apod. Všechny obdobné činnosti jsou mateřskou školou realizovány nad rámec školského zákona a školního vzdělávacího programu, a bezpodmínečně je nelze provozovat na úkor rozsahu a kvality vzdělávání vytýčeného školním vzdělávacím programem.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 3 Systém vzdělávacích programů, § 4 Rámcové vzdělávací programy, § 5 Školní vzdělávací programy www.rvp.cz
 

 8.   Spánek po obědě
Častý je dotaz na odpolední spánek dětí, které neodcházejí tzv. po „o“ s rodiči nebo jimi pověřenými osobami z mateřské školy. Některé mateřské školy stále řeší potřebu odpočinku jednotlivých hromadně nařízeným spánkem nebo „klidu na lůžku“ bez možnosti alternativního relaxačního programu. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, stanoví v části o životosprávě dětí v mateřské škole, že v denním programu musí být respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. V tomto duchu je dětem s nižší potřebou spánku nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku. V rámcovém vzdělávacím programu je výslovně stanoveno, že donucovat děti ke spánku je nepřípustné.

Pozn. stejně nepřípustné je násilně nutit děti do jídla, i s tímto nešvarem se stále ještě lze v praxi setkat.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 3 Systém vzdělávacích programů, § 4 Rámcové vzdělávací programy, § 5 Školní vzdělávací programy www.rvp.cz


Zdroj: Česká školní inspekce 11.12.2012

Tisk
ČŠI odpovídá na dotazy souvisejícími s předškolním vzděláváním

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 2358

Tagy:

Richard TichýRichard Tichý

Další příspěvky od Richard Tichý

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x