Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 12. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
3.9

Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Počet dětí a žáků v jednotlivých druzích škol, jejich nejnižší a nejvyšší počet ve třídě a oddělení, uvádí prováděcí předpisy Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Podle ustanovení § 23 Školského zákona může zřizovatel školy povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Zřizovatel školy může povolit výjimku i z nejvyššího počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 žáků za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Předškolní vzdělávání řeší Vyhláška číslo 14/2005 Sbírky, o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Počet dětí ve třídě mateřské školy stanoví § 2.

Počty žáků ve třídách málotřídní základní školy stanoví § 4 a 5 Vyhlášky číslo 48/2005 Sbírky, o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 16 dětí ve třídě. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.

Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě. Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu. Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu. Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 třídu. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Do jedné třídy lze zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního stupně.

V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

Podle § 10 Vyhlášky číslo 73/2005 Sbírky, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných lze v běžné třídě základní školy individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se zdravotním postižením s přihlédnutím k rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb.
Tisk
Počty dětí ve třídách málotřídní základní školy a mateřské školy

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 7860

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x