Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 24. března 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
5.0

Přípravná třída

Pokud není dítě po dovršení šestého roku věku přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může ředitel školy rozhodnout o zařazení dítěte do přípravné třídy.

Přípravnou třídu zřizuje v základní škole obec, svazek obcí nebo kraj se souhlasem krajského úřadu. Je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Většinou se jedná o děti sociálně znevýhodněné, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně sedm dětí.

Pokud je přípravná třída ve škole zřízena, obsah vzdělávání v ní je součástí školního vzdělávacího programu.

Zřizování přípravných tříd připouští paragraf 47 Zákona číslo 561/2004 Sbírky, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). Na základě paragrafu 37 Školského zákona je rozhodnutí ředitele školy o zařazení do přípravné třídy podmíněno žádostí zákonného zástupce dítěte a písemným doporučením školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna) přiložené k žádosti. Ředitel školy rozhodne kladně, jestliže lze předpokládat, že toto vzdělání vyrovná vývoj dítěte.

Alternativou může být doporučení ředitele školy k docházce dítěte do posledního ročníku mateřské školy.

V každém případě impuls vyjde nejspíš od učitele, ke kterému se takové dítě dostavilo při zápisu do první třídy. Při tomto zápisu učitel informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Lhůta pro podání žádosti zákonným zástupcem včetně přílohy je do 31. května. Tato lhůta je stanovena v paragrafu 37 Školského zákona: „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“

Nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky se může u žáka projevit v prvním roce plnění povinné školní docházky.  I v tomto případě může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. A opět může přicházet v úvahu zařazení dítěte do přípravné třídy, pokud je na škole zřízena.
Tisk
Přípravná třída

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 2475

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x