Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Pod pokličkou mateřských škol

Publikováno: 9. dubna 2011
Autor: Lubomír Šára
Ohodnotit článek:
5.0

Provozování kamerového systému

V souvislosti s rozvojem informačních systémů mnohé školy uvažují o využití kamerového systému například pomocí WiFi síťových kamer. Ty například snímají vstup do budovy či prostory šaten.

Záleží především na tom, zda škola bude tyto prostory jen aktuálně monitorovat, nebo zda bude záznamy také uchovávat. Provozování kamerového systému je totiž považováno za zpracování osobních údajů, pokud je spolu s monitorováním prováděn i záznam pořizovaných záběrů nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a účelem pořizovaných záznamů či vybraných informací je jejich užití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním (například řešení krádeží v šatně).

Samotné provozování kamerového systému ve škole, kdy jsou sledovány fyzické osoby, není zpracováním osobních údajů podle Zákona číslo 101/2000 Sbírky, protože nenaplňuje podmínky pro zpracování údajů podle paragrafu 4 písmeno e) tohoto zákona. To ovšem nevylučuje uplatnění jiných právních předpisů, především občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany osobnosti.

Především sledování pomocí kamer nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možné použít pouze v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou – například majetek může škola chránit před odcizením uzamčením šatny či umístěním uzamykatelných skříněk. Dále nesmí být kamerový systém užit v prostorách určených k čistě soukromým úkonům (například toalety či sprchy).

Předtím, než spustíme provoz kamerového systému se záznamem, musíme jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů. Ten musí být v souladu s důležitými, právem chráněnými zájmy školy, tedy například ochrana majetku před krádeží. Záznamy pak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy školy. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel je omezena jen na významný veřejný zájem. Takže je můžeme například zpřístupnit orgánům činným v trestním řízení či soudu.

Dále je nutno stanovit lhůtu uchovávání záznamů. Ta nesmí přesáhnout limit přípustný pro naplnění účelu monitorování. Poté musí být záznamy vymazány. Škola jako zpracovatel záznamu je povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů, jak vyplývá z paragrafu § 13 Zákona číslo 101/2000 Sbírky.

Ten, kdo může být monitorován a zaznamenán kamerovým systémem, musí být o tom, že je ve škole použit kamerový systém, vhodným způsobem informován – třeba nápisem u vstupu do chodby či šatny.

V neposlední řadě je nutné zaručit i další práva monitorovaných osob, především právo na přístup k zpracovávaným datům a právo na námitku proti jejich zpracování (paragraf 1 Zákona číslo 101/2000 Sbírky). Zpracování osobních údajů, pokud k němu dochází, je nutné registrovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, s výjimkou nejde-li o uplatnění zvláštního práva nebo povinností vyplývajících ze zvláštního zákona podle paragrafu 18 odstavec 1 písmeno b) Zákona číslo 101/2000 Sbírky.
Tisk
Provozování kamerového systému

Rubriky: Pod pokličkou mateřských školPočet zobrazení: 2695

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x