Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity projektu TECHNOhrátky

1. Praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních školách 

 • Praktické ukázky podpory technického vzdělávání se uskuteční v patnácti vybraných středních odborných školách Pardubického kraje. 
 • Dopolední části předchází slavnostní zahájení každé akce (9 – 9:30 hodin) za účasti představitelů odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, Centra celoživotního vzdělání Pardubického kraje, místní samosprávy, Úřadu práce, významných zaměstnavatelů v regionu, zástupců médií a vedení školy. 
 • Po skončení slavnostního zahájení následuje rozdělení účastníků z řad žáků základních škol do šesti pracovních skupin (9:45 – 12:45 hodin). 
 • V průběhu této dopolední manuální části se žáci seznámí se základy vybraných oborů a v praxi si soutěžní formou vyzkouší některé jednoduché manuální úkony. 
 • Vědomosti, které žáci základních škol načerpali v průběhu dopolední exkurze po jednotlivých stanovištích, uplatní v odpolední společné vědomostní soutěži „Hej ty, víš to?“ (12:45 – 14 hodin). 
 • Na závěr akce obdrží každý účastník z řad žáků základní školy, výchovných poradců i pedagogů jedno vydání informačního bulletinu TECHNOhrátky info s podrobnými informacemi o hostitelské střední odborné škole. 
 • Součástí každé praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních odborných školách je organizovaná zdarma doprava žáků základních škol Pardubického kraje. 
 • Vzhledem ke kapacitě zázemí i prostorovým možnostem jednotlivých středních škol se předpokládá na jedné akci účast minimálně 100 žáků z 8 -10 základních škol pardubického regionu. 
   

2. Propagační tiskoviny 

 • Pro každou hostitelskou střední odbornou školu je v rámci akce zajištěno vydání speciálního školního bulletinu Technohrátky info ve formátu čtyř stran A4, který poslouží k dlouhodobé prezentaci školy.

 

3. Správa a průběžná aktualizace webových stránek

Webové stránky projektu jsou klíčovým komunikačním kanálem působícím na všechny cílové skupiny. Pravidelně informují o průběhu projektu i jeho jednotlivých akcích i aktivitách. Přinášejí statistiky, analýzy, diskuse, ohlasy i reakce týkající se problematiky technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji.   

 • Ideální je opět využití stávajícího profilu webu projektu na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz. Ten umožňuje optimální propojení s dalšími aktivitami i zájemci o školskou problematiku. 
 • Dosavadní podoba webových stránek www.klickevzdelani.cz/technohratky je odpovídající a svou strukturou i obsahem plně funkční. 
 • Je třeba dále pokračovat ve správě a dalším rozvoji stávajícího profilu projektu na sociální síti Facebook. Součástí elektronické komunikace bude rovněž jeho pravidelná aktualizace. Informace budou směřovat zejména k účasti na akcích středních odborných škol, předávání zajímavých informací o školách, zapojení do soutěží a dále přinesou ohlasy, názory, zajímavosti či příspěvky do fotogalerie.

 

4. Public relations a komunikace vůči sdělovacím prostředkům

Pro projekt TECHNOhrátky je nezbytná aktivní a systematická spolupráce se zástupci médií, ať už regionálního, celostátního, nebo školského charakteru. Právě sdělovací prostředky v tištěné, audiovizuální nebo elektronické formě jsou nositeli potřebných témat vedoucích k podpoře technického a odborného vzdělávání. 

V  rámci projektu jsou využity především tyto informační nástroje:

a)    Tiskové konference

V průběhu kampaně jsou zorganizovány 2 tiskové konference. Z časového hlediska je optimální termín pro uspořádání první z nich zhruba v polovině projektu (nejlépe hned po letních prázdninách), kdy už je možné hodnotit úvodní akce, statistiky i výsledky. Ideální termín pro konání druhé tiskové konference je prosinec, kdy projekt vrcholí a lze ho celkově vyhodnotit.  

b)    Neformální setkání s novináři

V průběhu trvání projektu se uskuteční 10 neformálních setkání se zástupci médií. 

c)    Tiskové zprávy

Spolupráce s médii zahrnuje přípravu a distribuci 40 tiskových zpráv, sdělení a pozvánek na akce. 

d)    Odborné články

Organizátoři zajistí vydání 10 odborných článků nad rámec standardního mediálního servisu.

 

5. Elektronické informační médium

Důležitým nástrojem k propojení všech cílových skupin a zájemců zapojených do projektu TECHNOhrátky se stalo elektronické informační médium. To opět průběžně přináší informace o průběhu projektu a současně poslouží ke zpětné vazbě od ředitelů škol, dalších pedagogických pracovníků, žáků i významných zaměstnavatelů. 

 

6. Organizace diskusních setkání k problematice technického vzdělávání

Součástí projektu je zorganizování jedné akce diskusního charakteru zaměřené na problematiku technického vzdělávání v regionu s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Diskuse se zaměří především na analýzu aktuálního stavu, další perspektivy, možnosti i na návrhy směřující ke zkvalitnění tohoto procesu.  


 

7. Soutěže pro žáky na podporu volby odborného vzdělávání

Soutěže na podporu volby odborného vzdělávání jsou rozděleny podle charakteru na krátkodobé a dlouhodobé.