Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity projektu TECHNOhrátky

1. Praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních školách 

 • Praktické ukázky podpory technického vzdělávání se uskuteční v patnácti vybraných středních odborných školách Pardubického kraje. Jejich součástí jsou zábavné a soutěžní manuální, vědomostní i edukační aktivity, které se uskuteční v průběhu dopolední a odpolední části každé akce.
 • Dopolední části předchází slavnostní zahájení každé akce (9 – 9:30 hodin) za účasti představitelů odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, Centra celoživotního vzdělání Pardubického kraje, místní samosprávy, Úřadu práce, významných zaměstnavatelů v regionu, zástupců médií a vedení školy. Ve spolupráci s ředitelem střední odborné školy je vždy vybrán ideální prostor pro toto setkání (sál, zasedací místnost, kulturní dům). V průběhu zahajovací části zazní informace představující konkrétní střední odbornou školu, podmínky studia či získání stipendijní podpory, ale také o aktuální situaci na regionálním trhu práce, preferencích technických a odborných profesí i o možnostech budoucího uplatnění absolventů konkrétní střední odborné školy atd.
 • Po skončení slavnostního zahájení následuje rozdělení účastníků z řad žáků základních škol do šesti pracovních skupin (9:45 – 12:45 hodin). Ty postupně navštěvují jednotlivá stanoviště s prezentovanými obory, které vybralo a doporučilo vedení konkrétní střední odborné školy. Jejich průvodci po jednotlivých stanovištích jsou tzv. atašé – vybraní žáci střední odborné školy.
 • V průběhu této dopolední manuální části se žáci seznámí se základy vybraných oborů a v praxi si soutěžní formou vyzkouší některé jednoduché manuální úkony. Demonstrátory těchto činností přitom kromě učitelů odborného výcviku jsou také jejich vrstevníci z řad žáků konkrétní střední odborné školy.  Na závěr každého stanoviště jsou výkony školáků ohodnoceny učiteli odborného výcviku podle bodové stupnice 10 (nejlepší) – 1 (nejhorší). 
 • Vědomosti, které žáci základních škol načerpali v průběhu dopolední exkurze po jednotlivých stanovištích, uplatní v odpolední společné vědomostní soutěži „Hej ty, víš to?“ (12:45 – 14 hodin)
 • Na závěr akce obdrží každý účastník z řad žáků základní školy, výchovných poradců i pedagogů jedno vydání informačního bulletinu TECHNOhrátky info s podrobnými informacemi o hostitelské střední odborné škole. 
 • Součástí každé praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních odborných školách je organizovaná zdarma doprava žáků základních škol Pardubického kraje. Ve stanoveném termínu jsou dopraveni ze spádových oblastí objednanými autobusy. Po skončení akce jsou dopraveni po stejné ose zpět.
 • Vzhledem ke kapacitě zázemí i prostorovým možnostem jednotlivých středních škol se předpokládá na jedné akci účast minimálně 120 žáků ze 6 – 8 základních škol pardubického regionu. V průběhu projektu v roce 2016 se těchto akcí zúčastní celkem žáci z minimálně 40 základních škol Pardubického kraje.
   

2. Propagační tiskoviny 

 • Pro každou hostitelskou střední odbornou školu je v rámci akce zajištěno vydání speciálního školního bulletinu Technohrátky info ve formátu čtyř stran A4, který poslouží k dlouhodobé prezentaci školy.
 • V průběhu kampaně vyjde celkem 15 bulletinů Technohrátky info.
 • Obsah bulletinu vzniká ve spolupráci s vedením konkrétní střední odborné školy. Jeho obsahem je nabídka vyučovaných technických a odborných oborů s důrazem na stipendijně podporované obory. Dále obsahuje profily a příběhy nejúspěšnějších žáků a absolventů – vítězů regionálních a oborových soutěží. Součástí bude rovněž rozhovor s ředitelem školy i anketa s žáky o jejich zkušenostech z výuky a školního života, informace o zajímavých aktivitách školy, praktickém výcviku, exkurzích, společenských i sportovních možnostech, kontakty atd.
 • Každá střední odborná škola obdrží 200 výtisků bulletinu a současně elektronické PDF k dotisku pro případné další využití na svých akcích (den otevřených dveří, burza škol atd.). Tyto bulletiny současně obdrží každý z žáků základní školy, který se zúčastní akce.
 • Důležitou součástí jsou také rozhovory s nedávnými úspěšnými absolventy této školy, dnešními manažery či kvalifikovanými zaměstnanci, kteří připomenou nejen svá školní léta, ale především ukáží profesní perspektivu, které jim škola poskytla a umožnila. 
 • Bulletin TECHNOhrátky info je graficky profesionálně zpracován a doplněn zajímavými fotografiemi z výuky, praktického výcviku i jednotlivých školních aktivit. 
 • Bulletin ve formátu PDF je rovněž elektronicky rozesílán na kompletní databázi základních škol Pardubického kraje 

3. Správa a průběžná aktualizace webových stránek

Webové stránky projektu jsou klíčovým komunikačním kanálem působícím na všechny cílové skupiny. Pravidelně informují o průběhu projektu i jeho jednotlivých akcích i aktivitách. Přinášejí statistiky, analýzy, diskuse, ohlasy i reakce týkající se problematiky technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji.   

 • Ideální je opět využití stávajícího profilu webu projektu na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz. Ten umožňuje optimální propojení s dalšími aktivitami i zájemci o školskou problematiku. 
 • Dosavadní podoba webových stránek www.klickevzdelani.cz/technohratky je odpovídající a svou strukturou i obsahem plně funkční. 
 • Důležité je především zachování maximální pestrosti a aktuálnosti publikovaných informací. Každý měsíc bude připraveno minimálně 10 nových výstupů, jejichž obsahem budou podrobné informace o přípravách a průběhu projektu, o podmínkách pro získání stipendií Pardubického kraje či některých firem, termíny akcí, soutěže, aktuality z průběhu kampaně, zajímavosti, fotogalerie, rozhovory, ankety, pozitivní příklady úspěšných studentů, informace z vybraných škol, informace z Úřadu práce, mediální výstupy či informace pro média.
 • Je třeba dále pokračovat ve správě a dalším rozvoji stávajícího profilu projektu na sociální síti Facebook. Součástí elektronické komunikace bude rovněž jeho pravidelná aktualizace. Informace budou směřovat zejména k účasti na akcích středních odborných škol, předávání zajímavých informací o školách, zapojení do soutěží a dále přinesou ohlasy, názory, zajímavosti či příspěvky do fotogalerie.

 

4. Public relations a komunikace vůči sdělovacím prostředkům

Pro projekt TECHNOhrátky je nezbytná aktivní a systematická spolupráce se zástupci médií, ať už regionálního, celostátního, nebo školského charakteru. Právě sdělovací prostředky v tištěné, audiovizuální nebo elektronické formě jsou nositeli potřebných témat vedoucích k podpoře technického a odborného vzdělávání. 

V průběhu realizace veřejné zakázky je zaznamenáno formou monitoringu médií minimálně 40 výstupů s informacemi o jejím průběhu, vyznění a dopadech v regionálních i celostátních médiích.

V  rámci projektu jsou využity především tyto informační nástroje:

a)    Tiskové konference

V průběhu kampaně jsou zorganizovány 2 tiskové konference. Z časového hlediska je optimální termín pro uspořádání první z nich zhruba v polovině projektu (nejlépe hned po letních prázdninách), kdy už je možné hodnotit úvodní akce, statistiky i výsledky. Ideální termín pro konání druhé tiskové konference je prosinec, kdy projekt vrcholí a lze ho celkově vyhodnotit.  

Příprava tiskových konferencí se uskuteční podle následujícího harmonogramu:

 • příprava a aktualizace regionálních, školských i celostátních databází;
 • příprava a distribuce pozvánek zástupcům médiím i účastníkům tiskové konference;
 • tvorba podkladů pro média, vytvoření press kitů (tisková zpráva, fotodokumentace);
 • detailní prezentace projektu, resp. jeho průběhu (powerpoint); 
 • výběr a oslovení účastníků tiskové konference; 
 • příprava scénáře tiskové konference; 
 • moderace tiskové konference; 
 • produkce tiskové (zajištění sálu, technické vybavení, prezenční listina, call back médií atd.); 
 • příprava, tisk a následná distribuce tiskových zpráv po skončení tiskové konference všem relevantním zástupcům médií v regionu a ČR; 
 • následný monitoring médií a jeho analýza.

b)    Neformální setkání s novináři

V průběhu trvání projektu se uskuteční 10 neformálních setkání se zástupci médií. Jejich cílem bude:

 • poskytování mediálního servisu mimo oficiální tiskové konference a zajišťování mediální prezentace kampaně;
 • předávání a doplňování informací o projektu, grafických a statistických podkladů; 
 • zprostředkování rozhovorů se zástupci odboru školství a kultury KrÚ Pardubického kraje a dalších spolupracujících organizací; 
 • media relations – informace, podklady a konzultace s médii, budování pozitivních vztahů.

c)    Tiskové zprávy

Spolupráce s médii zahrnuje přípravu a distribuci 40 tiskových zpráv, sdělení a pozvánek na akce. Jejich obsahem jsou:

 • pozvánky a informace před jednotlivými dny otevřených dveří; 
 • zpravodajství po akcích; 
 • průběžné hodnocení výsledků kampaně; 
 • analýzy, ohlasy, komentáře, reakce; 
 • zajímavé statistické údaje; 
 • informace před a po konání diskusních setkání k problematice technického vzdělávání.

d)    Odborné články

Organizátoři zajistí vydání 10 odborných článků nad rámec standardního mediálního servisu.

Obsahují:

 • prezentování vybraných středních odborných škol;
 • medializace tématiky technického a odborného vzdělávání;
 • diskuse, názory, polemika na téma technického a odborného vzdělávání;
 • propojení projektu s aktuální situací technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji a potřebami jeho pracovního trhu; 
 • profilace nejúspěšnějších absolventů vybraných středních odborných škol; 
 • spolupráce středních odborných škol s firmami a významnými regionálními zaměstnavateli.

 

5. Elektronické informační médium

Důležitým nástrojem k propojení všech cílových skupin a zájemců zapojených do projektu TECHNOhrátky se stalo elektronické informační médium. To opět průběžně přináší informace o průběhu projektu a současně poslouží ke zpětné vazbě od ředitelů škol, dalších pedagogických pracovníků, žáků i významných zaměstnavatelů. 

Prostřednictvím tohoto elektronického informačního média se podařilo vytvořit platformu pro interaktivní sdílení informací nejen v rámci projektu TECHNOhrátky, ale také související problematiky technického a odborného vzdělávání v rámci všech zainteresovaných institucí pardubického regionu.  

Organizátoři připraví 7 vydání tohoto elektronického informačního média s touto specifikací:

 • Elektronická distribuce na databáze všech základních i středních škol Pardubického kraje, Odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje a další školské instituce, Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje, regionální média, místní samosprávu, zastupitele kraje a velkých měst, Úřady práce, krajskou Hospodářskou komoru atd.
 • Obsah: základní informace o projektu, ohlasy, rozhovory a komentáře z akcí, statistiky, ankety, fotografie. Předpokládá se aktivní zapojení kariérních a výchovných poradců a pedagogických pracovníků základních škol i dalších aktivních účastníků projektu.  

 

6. Organizace diskusních setkání k problematice technického vzdělávání

Součástí projektu je zorganizování jedné akce diskusního charakteru zaměřené na problematiku technického vzdělávání v regionu s odborem školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, Diskuse se zaměří především na analýzu aktuálního stavu, další perspektivy, možnosti i na návrhy směřující ke zkvalitnění tohoto procesu.  

Přínosnější, než tuto akci pořádat v rámci celého kraje, by zřejmě bylo její zacílení na určitý konkrétní region či mikroregion. Problematika technického vzdělávání a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil je odlišná a specifická např. na Moravskotřebovsku, Poličsku, Svitavsku, v oblasti Králicka, Přeloučska a jižní části Chrudimska než třeba v průmyslově bohatších regionech Pardubicka a Orlickoústecka. Výběr této lokality bude konzultován s odborem školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, pro nějž by současně toto diskusní setkání znamenalo získání důležitých dat a informací, které může využít při dalším zkvalitňování své činnosti.  

Setkání zprostředkuje potřebnou a obsáhlou výměnu názorů a jejich vyústěním by měl být nejen popis současného stavu, ale zejména hledání dílčích i dlouhodobějších řešení při nápravě a zlepšení situace v regionu. K diskutovaným tématům by měla patřit především tato: Jak zvýšit zájem žáků o technické a odborné profese? Jakými formami mohou pomoci základním i středním odborným školám zaměstnavatelé? Jak lze působit na státní orgány, aby iniciovaly potřebné legislativní i organizační změny směřující k podpoře technického vzdělávání (jiný způsob financování škol, daňová i jiná zvýhodnění firem atd.).  Jaká je v tomto procesu role Pardubického kraje, resp. místních samospráv v sídelních městech středních škol? Pomůže vypisování nových oborů podle potřeb lokálních zaměstnavatelů, nebo spíše redukce počtu středních škol?

Součástí akce je také jejich organizační i produkční zabezpečení – výběr účastníků i vhodného prostoru pro jednání, distribuce pozvánek, ozvučení, moderování, fotodokumentaci i zajištění cateringu během jednání pro všechny účastníky.

Závěry z tohoto setkání budou zpracovány formou speciální zprávy, která bude distribuována všem účastníkům jednání a také odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje. Tyto informace budou dále publikovány na webových stránkách školského portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), ve Zpravodaji odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje i na webu Pardubického kraje (www.pardubickykraj.cz).

 

7. Soutěže pro žáky na podporu volby odborného vzdělávání

Soutěže na podporu volby odborného vzdělávání jsou rozděleny podle charakteru na krátkodobé a dlouhodobé.

I.     Krátkodobé soutěže pro žáky základních škol v rámci praktických ukázek podpory technického vzdělávání ve vybraných středních odborných školách

V rámci každé akce TECHNOhrátek se uskuteční soutěže s tématikou prověřující manuální zručnost a vědomosti žáků základních škol – celkem se jich uskuteční 15. Tyto soutěže budou mít zábavný charakter a budou rozděleny do dvou částí: manuální a vědomostní.  

Manuální soutěže:

 • Manuální část se uskuteční v průběhu návštěvy šesti určených stanovišť. Žáci základních škol při nich budou aktivně plnit konkrétní činnosti a úkoly, které souvisejí vždy s prezentovanými obory – tj. budou řezat, pilovat, pájet, programovat, stavět, skládat atd. 
 • Každá soutěž se uskuteční vždy pod dohledem učitelů odborného výcviku a žáků vybrané střední odborné školy, kteří budou současně demonstrátory jednotlivých činností. 
 • Jednotlivé skupiny budou vytvořeny podle jejich příslušnosti k jejich základní škole. 
 • Před začátkem návštěvy školních dílen všichni žáci obdrží speciální bodovací kartičky. 
 • Po každé absolvované dílčí soutěži učitelé odborného výcviku udělí účastníkům příslušný počet bodů na bodovací kartičku.
 • Žáci se budou v plnění soutěžních aktivit na jednotlivých pracovištích střídat. Vítězem se stává základní škola s nejvyšším počtem získaných bodů. 
 • Vítězná škola získá společnou cenu v podobě ovocného dortu. Také účastníci na druhém a třetím místě obdrží drobné dárky.

Vědomostní soutěž – hra „Hej ty, víš to?!“:

 • V odpolední části vědomostní soutěže uplatní žáci základních škol znalosti, které načerpali v průběhu praktických ukázek a cvičení v dopolední části.
 • Témata různé obtížnosti jsou formulována tak, aby na ně žáci mohli odpovědět na základě informací, které se dozvěděli v průběhu akce. 
 • Soutěž má dvě části – v té první žáci odpovídají na otázky týkající se  jednotlivých oborů a jejich praktického využití. Ve druhé postupně odkrývají číselně zakódované obrázky znázorňující stroje, nástroje, přístroje a další technické vybavení nebo zařízení. 
 • Vítězná třída hry „Hej ty, víš to?!“ s nejvyšším počtem bodů získá společnou cenu v podobě ovocného dortu.

 II. Dlouhodobá soutěž pro žáky základních škol – videoreportáž „Naše škola na TECHNOhrátkách“

III. Dlouhodobá soutěž pro žáky vybraných středních odborných škol zapojených do projektu TECHNOhrátky – videoreportáž „Představ svou školu“