Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Aktivity projektu TECHNOhrátky

1. Praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních školách 

 • Praktické ukázky podpory technického vzdělávání se uskuteční v patnácti vybraných středních odborných školách Pardubického kraje. Jejich součástí jsou zábavné a soutěžní manuální, vědomostní i edukační aktivity, které se uskuteční v průběhu dopolední a odpolední části každé akce.
 • Dopolední části předchází slavnostní zahájení každé akce (9 – 9:30 hodin) za účasti představitelů odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, Centra celoživotního vzdělání Pardubického kraje, místní samosprávy, Úřadu práce, významných zaměstnavatelů v regionu, zástupců médií a vedení školy. 
 • Po skončení slavnostního zahájení následuje rozdělení účastníků z řad žáků základních škol do šesti pracovních skupin (9:45 – 12:45 hodin). Ty postupně navštěvují jednotlivá stanoviště s prezentovanými obory, které vybralo a doporučilo vedení konkrétní střední odborné školy. 
 • V průběhu této dopolední manuální části se žáci seznámí se základy vybraných oborů a v praxi si soutěžní formou vyzkouší některé jednoduché manuální úkony
 • Vědomosti, které žáci základních škol načerpali v průběhu dopolední exkurze po jednotlivých stanovištích, uplatní v odpolední společné vědomostní soutěži „Hej ty, víš to?“ (12:45 – 14 hodin)
 • Na závěr akce obdrží každý účastník z řad žáků základní školy, výchovných poradců i pedagogů jedno vydání informačního bulletinu TECHNOhrátky info s podrobnými informacemi o hostitelské střední odborné škole. 
 • Součástí každé praktické ukázky podpory technického vzdělávání ve vybraných středních odborných školách je organizovaná zdarma doprava žáků základních škol Pardubického kraje. Ve stanoveném termínu jsou dopraveni ze spádových oblastí objednanými autobusy. Po skončení akce jsou dopraveni po stejné ose zpět.
 • Vzhledem ke kapacitě zázemí i prostorovým možnostem jednotlivých středních škol se předpokládá na jedné akci účast minimálně 120 žáků z 8 -10 základních škol pardubického regionu. 
   

2. Propagační tiskoviny 

 • Pro každou hostitelskou střední odbornou školu je v rámci akce zajištěno vydání speciálního školního bulletinu Technohrátky info ve formátu čtyř stran A4, který poslouží k dlouhodobé prezentaci školy.
 • Každá střední odborná škola obdrží 200 výtisků bulletinu a současně elektronické PDF k dotisku pro případné další využití na svých akcích (den otevřených dveří, burza škol atd.). Tyto bulletiny současně obdrží každý z žáků základní školy, který se zúčastní akce.
 • Bulletin TECHNOhrátky info je graficky profesionálně zpracován a doplněn zajímavými fotografiemi z výuky, praktického výcviku i jednotlivých školních aktivit. 
 • Bulletin ve formátu PDF je rovněž elektronicky rozesílán na kompletní databázi základních škol Pardubického kraje 

3. Správa a průběžná aktualizace webových stránek

Webové stránky projektu jsou klíčovým komunikačním kanálem působícím na všechny cílové skupiny. Pravidelně informují o průběhu projektu i jeho jednotlivých akcích i aktivitách. Přinášejí statistiky, analýzy, diskuse, ohlasy i reakce týkající se problematiky technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji.   

 • Ideální je opět využití stávajícího profilu webu projektu na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz. Ten umožňuje optimální propojení s dalšími aktivitami i zájemci o školskou problematiku. 
 • Dosavadní podoba webových stránek www.klickevzdelani.cz/technohratky je odpovídající a svou strukturou i obsahem plně funkční. 
 • Je třeba dále pokračovat ve správě a dalším rozvoji stávajícího profilu projektu na sociální síti Facebook. Součástí elektronické komunikace bude rovněž jeho pravidelná aktualizace. Informace budou směřovat zejména k účasti na akcích středních odborných škol, předávání zajímavých informací o školách, zapojení do soutěží a dále přinesou ohlasy, názory, zajímavosti či příspěvky do fotogalerie.

 

4. Public relations a komunikace vůči sdělovacím prostředkům

Pro projekt TECHNOhrátky je nezbytná aktivní a systematická spolupráce se zástupci médií, ať už regionálního, celostátního, nebo školského charakteru. Právě sdělovací prostředky v tištěné, audiovizuální nebo elektronické formě jsou nositeli potřebných témat vedoucích k podpoře technického a odborného vzdělávání. 

V průběhu realizace veřejné zakázky je zaznamenáno formou monitoringu médií minimálně 40 výstupů s informacemi o jejím průběhu, vyznění a dopadech v regionálních i celostátních médiích.

V  rámci projektu jsou využity především tyto informační nástroje:

a)    Tiskové konference

V průběhu kampaně jsou zorganizovány 2 tiskové konference. Z časového hlediska je optimální termín pro uspořádání první z nich zhruba v polovině projektu (nejlépe hned po letních prázdninách), kdy už je možné hodnotit úvodní akce, statistiky i výsledky. Ideální termín pro konání druhé tiskové konference je prosinec, kdy projekt vrcholí a lze ho celkově vyhodnotit.  


b)    Neformální setkání s novináři

V průběhu trvání projektu se uskuteční 10 neformálních setkání se zástupci médií. 

c)    Tiskové zprávy

Spolupráce s médii zahrnuje přípravu a distribuci 40 tiskových zpráv, sdělení a pozvánek na akce. 

d)    Odborné články

Organizátoři zajistí vydání 10 odborných článků nad rámec standardního mediálního servisu.

 

5. Elektronické informační médium

Důležitým nástrojem k propojení všech cílových skupin a zájemců zapojených do projektu TECHNOhrátky se stalo elektronické informační médium. To opět průběžně přináší informace o průběhu projektu a současně poslouží ke zpětné vazbě od ředitelů škol, dalších pedagogických pracovníků, žáků i významných zaměstnavatelů. 

Prostřednictvím tohoto elektronického informačního média se podařilo vytvořit platformu pro interaktivní sdílení informací nejen v rámci projektu TECHNOhrátky, ale také související problematiky technického a odborného vzdělávání v rámci všech zainteresovaných institucí pardubického regionu.  


6. Organizace diskusních setkání k problematice technického vzdělávání

Součástí projektu je zorganizování jedné akce diskusního charakteru zaměřené na problematiku technického vzdělávání v regionu s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje. Diskuse se zaměří především na analýzu aktuálního stavu, další perspektivy, možnosti i na návrhy směřující ke zkvalitnění tohoto procesu.  

Přínosnější, než tuto akci pořádat v rámci celého kraje, by zřejmě bylo její zacílení na určitý konkrétní region či mikroregion. Problematika technického vzdělávání a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil je odlišná a specifická např. na Moravskotřebovsku, Poličsku, Svitavsku, v oblasti Králicka, Přeloučska a jižní části Chrudimska než třeba v průmyslově bohatších regionech Pardubicka a Orlickoústecka. Výběr této lokality bude konzultován s odborem školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje, pro nějž by současně toto diskusní setkání znamenalo získání důležitých dat a informací, které může využít při dalším zkvalitňování své činnosti.  

 

7. Soutěže pro žáky na podporu volby odborného vzdělávání

Soutěže na podporu volby odborného vzdělávání jsou rozděleny podle charakteru na krátkodobé a dlouhodobé.