Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Přijímací řízení na SŠ

Publikováno: 2. září 2019
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu

Jaký je postup uchazeče v případě přijetí a jaký v případě nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole, na co nezapomenout, kde získat další informace? Odpovědi na tyto otázky najdete níže v článku.

UCHAZEČ BYL PŘIJAT

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, je oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Seznam zveřejňuje střední škola na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů. Den následující po dni vyvěšení seznamu začíná přijatým uchazečům běžet lhůta 10 pracovních dní pro odevzdání zápisového lístku. Pokud ředitel střední školy rozhodnutí o přijetí uchazeči zašle či předá osobně, nemění se tím lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Odevzdáním zápisového lístku potvrdí uchazeč svůj úmysl na dané střední škole studovat. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný i v případě, že je poslední den této lhůty předán provozovateli poštovních služeb. Pokud uchazeč zápisový lístek v této lhůtě neodevzdá, rozhodnutí o jeho přijetí pozbývá platnosti a na jeho místo může být přijat další uchazeč. Uchazeč musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimky, kdy může uchazeč vzít zápisový lístek zpět, jsou pouze dvě – uchazeč může vzít zápisový lístek zpět, chce-li potvrdit svůj zájem o vzdělávání ve střední škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, nebo pokud zápisový lístek odevzdal do oboru vzdělání s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

UCHAZEČ NEBYL PŘIJAT

Nepřijatým uchazečům se doručuje rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání písemně. Uchazeč se může proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání podává uchazeč (v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce) prostřednictvím ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Ředitel školy vyhoví odvolání uchazeče, pokud se uvolní místa po přijatých uchazečích, kteří neodevzdají zápisový lístek. Řídí se přitom pořadím uchazečů podle hodnocení kritérií přijímacího řízení. Nemůže-li ředitel školy odvolání uchazeče vyhovět, postoupí jeho odvolání do 30 dnů od doručení odvolání krajskému úřadu. Před podáním odvolání je vhodné se informovat u ředitele školy, zda je reálný předpoklad, že bude odvolání uchazeče vyhověno. V případě, že uchazeč nesplnil kritéria přijímacího řízení, nemůže být přijat ani na základě odvolání.

Bez ohledu na to, zda uchazeč podal či nepodal odvolání, informuje se o dalších kolech přijímacího řízení a o volných místech na středních školách. Může tak učinit na Školském portále Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz/prijimacky), kde najde podrobný přehled dalších kol vyhlášených ve středních školách v Pardubickém kraji, nebo na webových stránkách středních škol. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen, termín odevzdání přihlášky stanoví ředitel školy. Na přihlášce se vyplňuje jen jedna škola a jeden obor vzdělání. Přihlášku lze stáhnout zde.

V případě přijetí i nepřijetí ke vzdělávání v dalších kolech přijímacího řízení se postupuje obdobně jako v kole prvním, včetně povinnosti odevzdat zápisový lístek ve škole, ve které se uchazeč chce vzdělávat.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání ve střední škole. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole. Uchazečům, kteří nejsou v příslušném školním roce žáky základní školy, vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč nepobývá na území České republiky, řídí se příslušnost krajského úřadu k vydání zápisového lístku místem pobytu nebo sídlem školy, na kterou se uchazeč hlásí. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Při ztrátě či zničení zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku, a to v instituci, která vydala původní zápisový lístek. Součástí žádosti o náhradní zápisový lístek je čestné prohlášení uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole. Informace o vydávání zápisových lístků a žádost o jeho vydání Krajským úřadem Pardubického kraje je možné stáhnout zde.

Tisk
Jak postupovat v případě přijetí/nepřijetí na střední školu

Rubriky: Přijímací řízení na SŠPočet zobrazení: 7423

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2019/2020 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 2 1 1.3.2020 2992
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 26.6.2020 2994Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje