Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Přijímací řízení na SŠ

Publikováno: 14. října 2019
Ohodnotit článek:
5.0

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

První kolo přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do:

obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoř    31. října 2019
obory vzdělání bez talentové zkoušky  31. ledna 2020


Uchazeči o vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (kromě oborů vzdělání ze skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a zkráceného studia) ve školách všech zřizovatelů konají v rámci 1. kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeč, který podá dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech a do hodnocení přijímacího řízení se mu započítá lepší výsledek každého z testů. Ředitel školy může v rámci přijímacího řízení rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky. Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce včetně testových zadání k procvičování jsou uvedeny na https://prijimacky.cermat.cz/.

Přihláška ke vzdělávání

Uchazeči mohou v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky.

Na přihlášce pro 1. kolo přijímacího řízení uvede uchazeč obě školy (případně dva obory vzdělání nebo dvě rozdílná zaměření oboru vzdělání na téže škole), na které se hlásí. Pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, bude konat jednotnou zkoušku v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě a v druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě. Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na obou přihláškách ve stejném pořadí. Tiskopisy přihlášek a podrobné vysvětlivky k tiskopisům jsou k dispozici na https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-a-v-konzervatorich-platne-ve-skolnim-roce-2019-2020.

Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. diplomy ze soutěží, případně doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášky ke vzdělávání se podávají řediteli střední školy nebo konzervatoře do:

obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoř pondělí 2. prosince 2019
obory vzdělání bez talentové zkoušky pondělí 2. března 2020

 

Přijímací a talentové zkoušky

Termíny konání přijímacích a talentových zkoušek:

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění) ředitel školy stanoví dva termíny
v období 2. – 15. ledna 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 5. – 15. února 2020
talentová zkouška v konzervatoři ředitel školy stanoví dva termíny
v období 15. – 31. ledna 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 5. – 15. února 2020
talentová zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou ředitel školy stanoví dva termíny
v období 2. ledna – 15. února 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2020
jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 14. a 15. dubna 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2020
jednotné přijímací zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 16. a 17. dubna 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2020
náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky 13. a 14. května 2020
školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou ředitel školy stanoví dva termíny
v období 12. – 28. dubna 2020
školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro ostatní obory vzdělání ředitel školy stanoví dva termíny
v období 22. – 30. dubna 2020
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2020

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči v rámci přijímacího řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup. Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout. I v rámci odvolacího řízení se ředitel řídí pořadím uchazečů podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí uchazeč potvrdit do 10 pracovních dnů doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl přijat. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, nebo odevzdal-li zápisový lístek v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem; v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává základní škola svým žákům náhradní zápisový lístek. Ostatním uchazečům vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

Další kola přijímacího řízení

Počet přihlášek není v dalších kolech přijímacího řízení omezen. Na každé přihlášce se již uvádí pouze jedna střední škola. Seznam škol a oborů vzdělání, do kterých byla vyhlášena další kola přijímacího řízení najdete na https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-ii-a-dalsi-kola-prehled-o-poctu-volnych-mist

Tisk
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

Rubriky: Přijímací řízení na SŠPočet zobrazení: 2230

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2019/2020 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 adresa kraj E-01 viz. www.chroustovice.cz 3 závěrečná zkouška denní 2 34 22.6.2020 2997
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 12 24.6.2020 2996
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 26.6.2020 2994Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje