Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Přijímací řízení na SŠ

Publikováno: 20. prosince 2018
Ohodnotit článek:
5.0

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

První kolo přijímacího řízení

Ředitel střední školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělání a formy vzdělávání a kritérií přijímacího řízení do:

obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoř    31. října 2018
obory vzdělání bez talentové zkoušky  31. ledna 2019


Uchazeči o vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání (kromě oborů vzdělání ze skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a zkráceného studia) ve školách všech zřizovatelů konají v rámci 1. kola přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky. Uchazeč, který podá dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech a do hodnocení přijímacího řízení se mu započítá lepší výsledek každého z testů. Ředitel školy může v rámci přijímacího řízení rozhodnout také o konání školní přijímací zkoušky. Bližší informace k jednotné přijímací zkoušce včetně testových zadání k procvičování jsou uvedeny na https://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2019-1404035540.html

Přihláška ke vzdělávání

Uchazeči mohou v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání bez talentové zkoušky.

Na přihlášce pro 1. kolo přijímacího řízení uvede uchazeč obě školy (případně dva obory vzdělání nebo dvě rozdílná zaměření oboru vzdělání na téže škole), na které se hlásí. Pokud se uchazeč hlásí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, bude konat jednotnou zkoušku v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě a v druhém termínu ve škole uvedené na druhém místě. Při podání dvou přihlášek se uvádí školy a obory vzdělání na obou přihláškách ve stejném pořadí. Tiskopisy přihlášek a podrobné vysvětlivky k tiskopisům jsou k dispozici na https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-a-v-konzervatorich-platne-ve-skolnim-roce-20182019.

Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. diplomy ze soutěží, případně doporučení školského poradenského zařízení k uzpůsobení podmínek přijímacích zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášky ke vzdělávání se podávají řediteli střední školy nebo konzervatoře do:

obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoř 30. listopadu 2018
obory vzdělání bez talentové zkoušky 1. března 2019

 

Přijímací a talentové zkoušky

Termíny konání přijímacích a talentových zkoušek:

talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou (skupina oborů vzdělání 82 Umění a užité umění) ředitel školy stanoví dva termíny
v období 2. – 15. ledna 2019
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 5. – 15. února 2019
talentová zkouška v konzervatoři ředitel školy stanoví dva termíny
v období 15. – 31. ledna 2019
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 5. – 15. února 2019
talentová zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou ředitel školy stanoví dva termíny
v období 2. ledna – 15. února 2019
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2019
jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání, nástavbové obory vzdělání 12. a 15. dubna 2019
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2019
jednotné přijímací zkoušky – 6letá a 8letá gymnázia 16. a 17. dubna 2019
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
v období 22. – 30. dubna 2019
náhradní termín pro jednotné přijímací zkoušky 13. a 14. května 2019
školní přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení ředitel školy stanoví dva termíny
v období 12. – 28. dubna 2019

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči v rámci přijímacího řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví v rámci autoremedury odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, pokud jej lze po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů přijmout.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí uchazeč potvrdit do 10 pracovních dnů doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl přijat. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni vyvěšení seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní formu vzdělávání s výjimkou nástavbového a zkráceného studia, nevztahuje se na večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání, nebo odevzdal-li zápisový lístek v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem; v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává základní škola svým žákům náhradní zápisový lístek. Ostatním uchazečům vydává zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území ČR nepobývá.

Další kola přijímacího řízení

Počet přihlášek není v dalších kolech přijímacího řízení omezen. Na každé přihlášce se již uvádí pouze jedna střední škola. Seznam škol a oborů vzdělání, do kterých byla vyhlášena další kola přijímacího řízení najdete na https://www.klickevzdelani.cz/Management-skol/Reditelna/Prijimaci-rizeni-na-SS/category/prijimaci-rizeni-na-ss/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-ii-a-dalsi-kola-prehled-o-poctu-volnych-mist

Tisk
Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatoři

Rubriky: Přijímací řízení na SŠPočet zobrazení: 1443

Tagy:

Petra PospíšilováPetra Pospíšilová

Další příspěvky od Petra Pospíšilová

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x

Přehled o počtu volných míst pro další kola přijímacího řízení do 1. ročníku středních škol a konzervatoře školního roku 2019/2020 v Pardubickém kraji

  
Hledat: Řadit dle: Řadit reverzně
Název školy Adresa Zřizovatel Kód oboru Název oboru Délka studia Ukončení vzdělávání Forma vzdělávání Číslo kola Volných míst Odevzdání přihlášek ID  
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 75-41-M/01 sociální činnost 4 maturitní zkouška denní 2 17 17.6.2019 2843
Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí adresa kraj 53-41-M/03 praktická sestra 4 maturitní zkouška denní 2 13 17.6.2019 2842
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví 4 maturitní zkouška denní 5 4 19.6.2019 2899
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař, catering 3 závěrečná zkouška denní 5 6 19.6.2019 2900
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 65-51-H/01 Číšník – barman – barista 3 závěrečná zkouška denní 5 1 19.6.2019 2901
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač – specialista prodeje 3 závěrečná zkouška denní 5 1 19.6.2019 2903
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 18-20-M/01 Informatika s rozšířenou výukou cizích jazyků 4 maturitní zkouška denní 5 2 19.6.2019 2898
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 1 závěrečná zkouška denní 5 3 19.6.2019 2902
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-65-H/03 Strojník silničních strojů - Mechanik silničních strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 3 20.6.2019 2734
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 4 maturitní zkouška denní 2 7 20.6.2019 2731
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik - Zámečník 3 závěrečná zkouška denní 2 2 20.6.2019 2732
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 2 2 20.6.2019 2733
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-52-H/01 Mechanik pro přístroje a zařízení - Mechanik elektronických zařízení 3 závěrečná zkouška denní 2 6 20.6.2019 2735
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 23-41-M/01 Strojírenství 4 maturitní zkouška denní 2 15 20.6.2019 2729
Střední průmyslová škola Chrudim adresa kraj 26-41-M/01 Elektrotechnika - Mechatronika 4 maturitní zkouška denní 2 5 20.6.2019 2730
Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1 adresa kraj E/01 všechny obory 1 výuční list denní 2 99 21.6.2019 2629
Speciální základní škola a praktická škola Chrudim adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 21.6.2019 2630
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim adresa kraj 41-41-M/01 Agropodnikání 4 maturitní zkouška denní 4 7 21.6.2019 2916
Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim adresa kraj 41-51/H01 Zemědělec, farmář 3 výuční list denní 4 5 21.6.2019 2917
Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí adresa kraj 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá 2 závěrečná zkouška denní 2 10 24.6.2019 2639
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 4 5 24.6.2019 2908
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení 3 závěrečná zkouška denní 4 4 24.6.2019 2909
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice adresa kraj 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 4 maturitní zkouška denní 4 1 24.6.2019 2910
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-44-L/01 Mechanik plastikářských strojů 4 maturitní zkouška denní 3 2 24.6.2019 2918
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-45-L/01 Mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 3 2 24.6.2019 2919
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 4 24.6.2019 2922
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-51-H/01 Strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 2 24.6.2019 2920
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 23-52-H/01 Nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 2 24.6.2019 2921
Střední odborné učiliště Svitavy adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 3 3 24.6.2019 2923
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-53-H/01 Reprodukční grafik 3 závěrečná zkouška denní 3 10 27.6.2019 2808
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média 4 maturitní zkouška denní 3 6 27.6.2019 2807
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3 závěrečná zkouška denní 3 6 27.6.2019 2809
Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 12 27.6.2019 2810
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-45-L/01 mechanik seřizovač 4 maturitní zkouška denní 2 12 28.6.2019 2784
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-51-H/01 strojní mechanik 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2786
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-56-H/01 truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2788
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 33-41-L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby 4 maturitní zkouška denní 3 12 28.6.2019 2785
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322 adresa kraj 23-52-H/01 nástrojař 3 závěrečná zkouška denní 3 12 28.6.2019 2787
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 26-57-H/01 Autoelektrikář 3 závěrečná zkouška denní 3 3 28.6.2019 2905
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-68-H/01 Mechanik opravář jednostopých vozidel 3 závěrečná zkouška denní 3 3 28.6.2019 2906
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-45-M/01 Dopravní prostředky 4 maturitní zkouška denní 3 8 28.6.2019 2907
Střední škola automobilní Holice adresa kraj 23-55-H/02 Karosář 3 závěrečná zkouška denní 3 7 28.6.2019 2904
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2775
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 66-41-L/51 Podnikání 3 maturitní zkouška dálková 2 15 28.6.2019 2776
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost (zaměření: Veřejná správa a právní administrativa) 4 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2771
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-51-H/01 Kadeřník 3 výuční list denní 2 10 28.6.2019 2772
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (zaměření: Specialista relaxačních a wellness center) 3 výuční list denní 2 10 28.6.2019 2773
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/52 Vlasová kosmetika 2 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2774
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. adresa soukromá 69-41-L/01 Kosmetické služby 4 maturitní zkouška denní 2 10 28.6.2019 2770
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření kuchař) 3 závěrečná zkouška denní 3 5 28.6.2019 2889
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 65-51-H/01 Kuchař - číšník (zaměření číšník, servírka) 3 závěrečná zkouška denní 3 7 28.6.2019 2890
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 66-51-H/01 Prodavač 3 závěrečná zkouška denní 3 4 28.6.2019 2892
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 33-56-H/01 Truhlář 3 závěrečná zkouška denní 3 3 28.6.2019 2893
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 29-54-H/01 Cukrář 3 závěrečná zkouška denní 3 3 28.6.2019 2891
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 23-56-H/01 Obráběč kovů 3 závěrečná zkouška denní 3 4 28.6.2019 2895
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 3 6 28.6.2019 2896
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk adresa kraj 36-52-H/01 Instalatér 3 závěrečná zkouška denní 3 1 28.6.2019 2894
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 64-41-L/51 Podnikání 2 maturitní zkouška denní 2 5 31.8.2019 2693
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Pozemní stavitelství a architektura 4 maturitní zkouška denní 3 6 31.8.2019 2911
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-47-M/01 Pozemní stavitelství a architektura 4 maturitní zkouška denní 3 6 31.8.2019 2912
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-64-H/01 Tesař a konstruktér střech 3 závěrečná zkouška denní 3 7 31.8.2019 2913
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník 3 závěrečná zkouška denní 4 2 31.8.2019 2915
Střední průmyslová škola stavební Pardubice adresa kraj 36-67-H/01 Zedník, obkladač a sádrokartonář 3 závěrečná zkouška denní 3 2 31.8.2019 2914
Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 adresa kraj 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů 3 závěrečná zkouška denní 2 10 20.9.2019 2692Kontakt na pracovnice Krajského úřadu Pardubického kraje - Odbor školství:
Mgr. Andrea Pešková - tel: 466 026 217 , andrea.peskova@pardubickykraj.cz
Mgr. Petra Pospíšilová - tel: 466 026 529 , petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
Tyto pracovnice mohou záznamy opravit.

Školský portál Pardubického kraje