Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Školu mám a co dál?!

Publikováno: 20. října 2015
Autor: Petra Hojková
Ohodnotit článek:
5.0

Prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017

Cílem zavedení stipendií ve středních školách zřizovaných Pardubickým krajem je zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, pravidelné docházce do školy a dobrému chování. Záměrem rostoucích odměn během studia je udržet žáky v podporovaných oborech.

Rada Pardubického kraje schválila usnesením R/963/10 ze dne 4. 3. 2010 (revokace usnesením R/1575/10 ze dne 16. 12. 2010), aby ředitelé středních škol zřizovaných Pardubickým krajem v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 školského zákona vydali dle závazných pokynů odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje stipendijní řád, podle něhož budou žákům v podporovaných oborech vzdělání poskytovat prospěchové stipendium.

Podporované obory vzdělání pro školní rok 2016/2017:   (denní forma vzdělávání)

 • Obráběč kovů (23-56-H/01)
 • Strojní mechanik (23-51-H/01)
 • Strojírenské práce (23-51-E/01)
 • Kominík (36-56-H/01)
 • Zedník (36-67-H/01)
 • Zednické práce (36-67-E/01)
 • Tesař (36-64-H/01)
 • Tesařské práce (36-64-E/01)
 • Vodař (36-65-H/01)
 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení (36-58-H/01)
 • Řezník – uzenář (29-56-H/01)
 • Potravinářská výroba (29-51-E/01)
 • Chemik (28-52-H/01)
 • Knihař (34-57-H/01)
 • Mechanik strojů a zařízení (23-44-L/01)
 • Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)
 • Opravářské práce (41-55-E/01)
 • Zemědělec – farmář (41-51-H/01)
 • Zemědělské práce (41-51-E/01)
 • Nástrojař (23-52-H/01)
 • Autolakýrník (23-61-H/01)

Kritéria pro přiznání stipendií:  (v hodnoceném období – pololetí)

- hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný

- celkové hodnocení žáka vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a)

- chování žáka hodnoceno stupněm hodnocení 1 – velmi dobré

- ředitel školy nerozhodl o podmíněném vyloučení žáka

- žákovi nebyla uložena důtka ředitele školy

- žák nemá neomluvenou absenci


Žák dosáhne v hodnocení odborného výcviku stupně prospěchu 1 – výborný nebo 2 – chvalitebný. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení je vyjádřeno stupněm prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). Nedosáhne-li žák tohoto celkového hodnocení, protože nebyl hodnocen z některého předmětu (např. z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu), může ředitel školy tuto podmínku prominout. Dalšími podmínkami pro vyplacení stipendia je hodnocení chování žáka stupněm velmi dobré a neuložení kázeňského opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo učitele odborného výcviku) v hodnoceném období (pololetí). Žák nesmí mít v tomto období neomluvenou absenci a omlouvání nepřítomnosti žáka musí být v souladu ustanovením § 67 školského zákona. Musí být žákem střední školy poskytující stipendium nejen v pololetí, kdy pobírá stipendium, ale i v celém předchozím hodnoceném pololetí.

Vyplacená stipendia v daném pololetí jsou závislá na dosažených studijních výsledcích a splnění kritérií pro přiznání stipendií v předchozím pololetí. Stipendium není vypláceno za období hlavních prázdnin a po dobu přerušení studia. Výše přiznaných stipendií je odstupňována podle hodnocení stupněm prospěchu v odborném výcviku a podle ročníku.Výše měsíčního stipendia v oboru vzdělání s výučním listem:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve 3. ročníku

1 – výborný

400 Kč

500 Kč

600 Kč

2 – chvalitebný

300 Kč

300 Kč

400 Kč


Výše měsíčního stipendia v oboru vzdělání s maturitním zkouškou:

Hodnocení žáka z odborného výcviku stupněm prospěchu

V 1. ročníku

V 2. ročníku

Ve <st1:ST1:METRICCONVERTER w:st="on" ProductID="3. a">3. a 4. ročníku

1 – výborný

200 Kč

250 Kč

300 Kč

2 – chvalitebný

150 Kč

150 Kč

200 Kč


Školy s žáky v podporovaných oborech zašlou odboru školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje do 31. ledna a do 31. července hlášení o počtu žáků v jednotlivých oborech a ročnících, kteří splnili podmínky a kritéria pro přiznání stipendií za 1. či 2. pololetí školního roku. V případě, že nebude možné v daném pololetí vyplatit celou částku přiznaného stipendia (např. z důvodu ukončení studia žáka), bude škola nárokovat o to méně finančních prostředků na následující pololetí. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje budou na celé nadcházející pololetí školního roku poukázány na účet školy jako účelové do konce 1. čtvrtletí a do konce 3. čtvrtletí kalendářního roku (případně snížené o odpočet za předchozí pololetí).

Tisk
Prospěchová stipendia ve školním roce 2016/2017

Rubriky: Školu mám a co dál?!Počet zobrazení: 1887

Tagy:

Kontaktovat autora článku

x