Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Školu mám a co dál?!

Publikováno: 28. listopadu 2013
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Studium v lyceích ve Francii 2014 - 2015

OZNÁMENÍ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ KE STUDIU NA LYCEÍCH V DIJONU A NÎMES VE FRANCII OD ŠKOLNÍHO ROKU  2014/2015 

 

1. Základní informace  

 

Studium na lyceích v Dijonu a Nîmes je tříleté a je zakončeno francouzskou maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.  

 

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a Nimes uznána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.  

 

Francouzská strana hradí žákům z České republiky po dobu deseti měsíců školního roku větší část nákladů na stravu a ubytování a poskytuje většinu učebních pomůcek. Zbývající náklady (1.000 EUR za dobu 10 měsíců školního roku) hradí žák prostřednictvím svých rodičů.  

 

MŠMT hradí cestu autobusem z Prahy do uvedených měst na počátku a zpět do Prahy na konci každého školního roku (další cesty hradí rodiče - v případě studia v Dijonu se žáci musejí vracet 4x za školní rok na prázdniny do ČR). MŠMT rovněž vysílá do každého z lyceí lektora/lektorku českého jazyka a literatury, která/ý kromě podílu na výuce vykonává nad žáky pedagogický dozor. Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky, do Nîmes pouze dívky. 

 

2. Výběrové řízení  

 

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením. Ve školním roce  2013/2014 proběhne toto řízení v následujících termínech:  

 

·        1. kolo: v polovině března 2014 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění předloženému textu, 90 minut na vypracování),  

·        2. kolo: v dubnu nebo květnu 2014 formou pohovoru ve francouzštině (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou pozváni pouze uchazeči a uchazečky, kteří/které se umístí na předních místech v písemné části výběrového řízení. Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky.  

 

Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium je prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze. Ústní části výběrového řízení se zúčastní také zástupci obou francouzských lyceí a francouzské územní samosprávy.  

 

3. Podmínky přijetí k výběrovému řízení  

 

Uchazeč/uchazečka musí splňovat každou z následujících podmínek: 

 

·        je občanem/občankou České republiky, resp. má trvalý pobyt v České republice,  

·        je žákem/žákyní školy, která je zařazena do sítě škol MŠMT, 

·        je žákem/žákyní 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia, popř. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích,  

·      dovrší k datu 1. 5. 2014 věk nejvýše 16 let (tj. datum narození od 1. 5. 1998 výše),  

·        ovládá francouzský jazyk na takové úrovni, aby byl schopen/byla schopna se po krátké aklimatizaci učit všem vyučovacím předmětům ve francouzštině, tzn. alespoň na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,  

·        studuje další cizí jazyk (angličtina, němčina nebo španělština),  

·        dosáhl/a v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1, 8 přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 (chvalitebně). 

·        předloží lékařské osvědčení o celkovém velmi dobrém zdravotním stavu (v českém jazyce).  

 

           Žáci, pro které by příspěvek 1000 EUR za školní rok mohl být překážkou pro podání přihlášky do výběrového řízení z důvodu nejisté finanční situace, mohou zažádat v případě přijetí o podporu Lycejní stipendijní fond: http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/.

 

4. Žádosti o zařazení do výběrového řízení  

 

Žádosti o zařazení do výběrového řízení a o vyslání ke studiu ve Francii zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci na příslušném formuláři prostřednictvím školy, kterou žák/žákyně navštěvuje,  

 

a to do 15. února 2014 na adresu:  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR  

Mgr. Jaroslava Tláskalová 

odbor mezinárodních vztahů  

Karmelitská 7  

118 12 Praha 1 

 

MŠMT upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do ústní části výběrového řízení, obdrží uchazeči a uchazečky (písemně) e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury, na jejíž internetové adrese www.zahranici-stipendium.cz (rubrika pro studenty středních škol) je toto oznámení včetně formuláře přihlášky a tiskopisu lékařského osvědčení zveřejněno. 

 

Mgr. Ladislav Bánovec, v. r. 

ředitel odboru mezinárodních vztahů

Tisk
Studium v lyceích ve Francii 2014 - 2015

Rubriky: Školu mám a co dál?!Počet zobrazení: 2560

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x