Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Malým adeptům mateřských škol

Publikováno: 13. května 2016
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Povinnost očkování jako zákonná podmínka pro přijetí do mateřské školy

Na odbor školství a kultury Krajského úřadu Pardubického kraje se stále častěji obracejí ředitelé škol s dotazem, jak je to s povinností úplného očkování dětí při přijímání k předškolnímu vzdělávání.

Přijetí k předškolnímu vzdělávání je vázáno podmínkami uvedenými v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon). Předškolní vzdělávání není ještě stále v České republice povinné, dítě může být přijato po splnění určitých kritérií, stanovených ředitelem školy a po splnění zákonné podmínky, a to úplného očkování v souladu se zněním § 34 odst. 5 školského zákona.

 

Prováděcím předpisem tohoto ustanovení je tak znění § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je stanoveno: „Jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.“ Podle § 46 odst. 2 tohoto zákona může dojít k porušení povinnosti pouze v případě, že u dítěte není dána přirozená imunita nebo se jedná o trvalou kontraindikaci. Toto však nebylo u předmětného dítěte prokázáno, neboť se nepodrobilo očkování na základě rozhodnutí svých zákonných zástupců.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 23. 4. 2014 k dané problematice stanovisko č. j. MSMT-12256/2014-2, které je tak závazné nejen pro školy, ale i pro správní orgány ve všech stupních. V něm se ztotožňuje se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví ČR a s několika platnými rozsudky z judikatury Nejvyššího správního a Ústavního soudu ČR. Všechny instituce dospěly při svém rozhodování k jednoznačnému závěru, že správní orgány musí trvat na úplném proočkování dětí dle řádného očkovacího kalendáře v souladu se zněním vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů.

 

V rámci přijímacího řízení do mateřské školy tak nelze neočkované dítě k předškolnímu vzdělávání přijmout. V odůvodnění rozhodnutí o nepřijetí je třeba citovat výše uvedené legislativní podklady, řádně okomentovat všechny materiály a přílohy, které zákonný zástupce dítěte doložil, a také jej vyzvat k možnosti nahlížení do spisu. Zákonní zástupci dítěte mají poté právo podat ve stanovené lhůtě proti rozhodnutí ředitele školy odvolání, o kterém rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje. Během posledních pěti let tak v souladu s platnou legislativou Krajský úřad odvolání z důvodu neúplného očkování či jeho úplné absence zamítal.


Miluše Málková

oddělení vzdělávání OŠK KrÚ Pk

tel. 466 026 204

miluse.malkova@pardubickykraj.cz

Tisk
Povinnost očkování jako zákonná podmínka pro přijetí do mateřské školy

Rubriky: Malým adeptům mateřských školPočet zobrazení: 4007

Tagy:

Miluše MálkováMiluše Málková

Další příspěvky od Miluše Málková

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x