Přihlásit se      O portálu     Kontakty

Projekty EU

Publikováno: 12. června 2017
Ohodnotit článek:
Nehodnoceno

Fond mikroprojektů Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polská republika

Operační program INTERREG V-A Česká republika – Polská republika umožňuje také českým školám čerpat finanční prostředky z tzv. Fondu mikroprojektů. Cílem je zvýšit intenzitu spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu.

Opatření, která mají být podpořena v rámci prioritní osy 4:

1. Opatření směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni
V rámci této aktivity budou financované projekty Fondu mikroprojektů zaměřující se na posilování integrace na lokální úrovni, spolupráci občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi na lokální úrovni.

2. Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy
V rámci aktivity budou podpořeny projekty spolupráce institucí veřejné správy z obou stran hranice, směřující ke společnému řešení problémů a využití potenciálů s cílem zefektivnění výkonu správy ve společném území a realizace optimálních řešení v oblastech, jež jsou primárně v kompetenci veřejné správy a v oblasti veřejných služeb pro obyvatelstvo na obou stranách hranice. Podpora je zaměřena na rozvíjení a tvoření sítí spolupracujících veřejných institucí, včetně územní veřejné správy a jimi zřizovaných organizací, které jsou odpovědné za realizaci veřejných politik a poskytování veřejných služeb. Iniciována je výměna zkušeností a propagace příkladů dobré praxe v oblasti vypracování řešení společných problémů a využití potenciálů a vypracování společných koncepcí, programů a rozvojových projektů na území polsko-českého pohraničí.

3. Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO a sociálních a hospodářských partnerů
V rámci aktivity budou podporovány projekty týkající se rozvoje kooperačních sítí institucí veřejné správy, NNO (nestátní neziskové organizace) a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí

Obecně způsobilé jsou následující podaktivity:
v oblasti vzdělávání
- v rámci této aktivity budou podporovány například kooperační aktivity škol a vzdělávacích institucí, jejichž hlavním cílem je výměna zkušeností a dobré praxe, vzájemné poznání, vzájemné návštěvy dětí i pedagogických pracovníků, realizace mimoškolních a zájmových aktivit dětí realizovaných školami, provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání v nejrůznějších oblastech
Pozn.: V případě, že hlavním cílem projektu v této oblasti je zvyšování kompetencí a dovedností, nebudou tyto aktivity podporovány v rámci FMP v Euroregionu Glacensis.

v oblasti kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit

- podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací
- podpora záměrů posilujících identitu a tradice

Vyhlášená výzva:
Od 1. 4. 2017 je zahájeno 4. kolo výzvy FMP. Termín ukončení příjmu pro předkládání projektových žádostí je stanoven do úterý 31. 10. 2017. Výzva je opět omezena - bude možné předložit pouze mikroprojekty typu B a C.
Na fond bylo vyčleněno 5 134 117 EUR a z toho již bylo rozděleno 1 345 625EUR. Výzvy vyhlašované Euroregionem Glacensis jsou častější a úspěšnost je vyšší v porovnání s velkými projekty (dotace nad 40 000 EUR).

Financování:
• 85% EFRR
• 15% žadatel

Min. výše dotace PO4: 2 000 – 20 000 EUR pro typ projektu B a C
2 000 – 40 000 EUR pro typ projektu A

Typy projektů – dle stupně bodového zvýhodnění při hodnocení:
1. Samostatný – typ C (plně financuje jen jeden partner, druhý partner nemá finanční plnění, jen ho podporuje) – nejméně bodově zvýhodněn – lze dostat max. 75 bodů ze 100)
2. Společný typ B (1 projekt předkládá jeden projekt na jedné straně hranice a druhý partner navazující projekt na druhé straně hranice, ale předkládají ho ve stejnou dobu) lze dostat max. 85 bodů ze 100
Ve všech výše uvedených případech tedy píše česká strana jeden projekt a polská strana jeden projekt. V těchto projektech si buď česká strana napíše všechny české aktivity a polská strana všechny polské aktivity nebo česká strana napíše část česko – polských aktivit a polská strana další část česko – polských aktivit. Riziko při problémech nese pouze žadatel.
3. Společný s vedoucího partnerem typ A
- Princip vedoucího partnera, partneři uzavírají Dohodu o partnerství. Partneři se dohodnou, kdo je vedoucí partner. Vedoucí partner komunikuje s poskytovatelem dotace - musí dotace rozesílat zpět druhému partnerovi. Jedná se ale o nejrizikovější variantu, protože když někdo něco zkazí, tak stojí celý projekt. Partneři musí územně spadat pod stejného správce! – viz mapa
- Předkládá se dvojjazyčná žádost
- Je nejlépe hodnocen – 100 bodů ze 100.
- Aby mohl být projekt předložen na Euroregion Glacensis, musí být vedoucí partner z ČR.
- U tohoto typu projektu musí být prokázána společná příprava, společná realizace, společný personál a společné financování.
Způsobilost výdajů:
- Výdaje jsou způsobilé ode dne následujícího po dni evidence projektové žádosti do monitorovacího systému
- Výjimka: výdaje spojené s přípravou mikroprojektu – již od 1. 1. 2014, max. 1% z celkových způsobilých výdajů projektu
Doba trvání mikroprojektů: zpravidla 12 měsíců, pouze v případě složitějších mikroprojektů může být doba trvání maximálně 18 měsíců.
Nový žadatel: subjekt, který se dosud neúčastnil (věcně ani finančně) žádného mikroprojektu v rámci Fondu mikroprojektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR-PR v programovém období 2007-2013. Za mikroprojekt realizovaný novým žadatelem se považuje jeho první žádost o spolufinancování předložená na EŘV a schválená ze strany EŘV.
Územní vymezení žadatelů a partnerů ukazuje mapka v příloze.

Povinné přílohy k žádosti

- Dohoda o spolupráci na mikroprojektu (pro typ projektu A), Deklarace partnerství (v případě mikroprojektů typu B a C)
- Podrobný rozpočet mikroprojektu
- Doklad o vhodnosti žadatele
- Doklad jednatelského oprávnění
- Čestné prohlášení žadatele z ČR
- Přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce (součástí je nákup nemovitosti, jsou stavební práce realizované v ČR/PL)
- Příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení projektové dokumentace
- Příloha pro mikroprojekty obsahující zhotovení studie, strategie, evaluace, plánu, případně podobného koncepčního materiálu
- Příloha pro mikroprojekty obsahující příjmy – kalkulace předpokládaných

Přílohy pro přípravu Smlouvy o financování mikroprojektu

- Písemné vyjádření, zda žadatel přijímá částku dotace ve výši schválené ze strany EŘV a případné podmínky stanovené EŘV a bude mikroprojekt realizovat v plném rozsahu dle předložené žádosti
- Identifikace bankovního účtu
- Specifické přílohy pro mikroprojekty obsahující stavební práce
- Doklad opravňující provádět stavební práce
- Prokázání vlastnického práva k nemovitostem vycházející z části čestného prohlášení ke stavebním mikroprojektům – výpisy z katastru, nájemní smlouvy, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem apod.
Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví žadatele.

Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny, se týká:
- mikroprojektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci a značení cyklostezek, cyklotras, běžeckých a turistických tras
- stavebních prací zaměřených na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení), pokud jsou pro realizaci mikroprojektu nezbytné
- ostatních mikroprojektů v případě, že je vlastníkem nemovitosti některý z následujících subjektů: stát, obec, kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev.
V těchto případech žadatel popíše v čestném prohlášení existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní smlouva, věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem) umožňujícího nemovitost užívat pro účely mikroprojektu po dobu udržitelnosti mikroprojektu (tj. po dobu realizace mikroprojektu a pěti let od data proplacení finančních prostředků konečnému uživateli).

Více informací najdete na: https://www.euro-glacensis.cz/vyzva-terminy-fmp.html
V případě dotazů se obracejte na regionální kontaktní místo Pardubického kraje: Ing. Michaela Hrdličková, tel. č.: 466 026 308, e-mail: michaela.hrdlickova@pardubickykraj.cz.

Tisk

Rubriky: Projekty EUPočet zobrazení: 866

Tagy:

Ivan HudečekIvan Hudeček

Další příspěvky od Ivan Hudeček

Kontaktovat autora

Kontaktovat autora článku

x